Rüşvet suçunun doğrudan soruşturulması gerektiği hakkında

Rüşvet suçunun doğrudan soruşturulması gerektiği hakkında

Rüşvet suçunun doğrudan soruşturulması gerektiği hakkında

Rüşvet suçunun doğrudan soruşturulması gerektiği hakkında

Rüşvet suçunun doğrudan soruşturulması gerektiği hakkında

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17’nci maddesi uyarınca rüşvet suçunun doğrudan soruşturulması hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/135

Karar No : 2022/314

K A R A R

Haklarında Ön İnceleme Yapılan : .............................................i Belediye Başkanı

İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılan .için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 15.12.2020 tarih ve Kont.Bşk............................................ sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden : ............................................................................................ Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturulacak Eylemler:

1- . .........................................Yapım İşi ihalesinin yüklenicisi olan şikayetçi .'in 1.11.2018 tarihli hakedişini ihale şartnamesine aykırı olarak ödememek suretiyle şikayetçinin mağduriyetine neden olmak.

2- Söz konusu İhalede ihale yetkilisi ve harcama yetkilisi olan Belediye Başkanı .'ı mevzuata aykırı olarak yapı denetim görevlisi olarak görevlendirmek.

3/a- Yapı denetim görevlisinin gerekli tespitleri zamanında yapmayarak inşaatın çatı imalatında hatalı, eksik veya kusurlu imalat fark edilmeyerek inşaat sürecinin uzamasına ve bu suretle şikayetçinin mağduriyetine neden olmak.

3/b- Söz konusu inşaatın onaylı projeye uygun olmayan imalatlarının göz ardı edilmesi karşılığında şikayetçi .'den 200.000,00 TL istemek.

1- Söz konusu ihale için ayrılan 470.000,00 TL ödeneği banka hesabına yatırmak suretiyle gelir elde etmek.

Eylem Tarihi : 2018 Yılı ve sonrası.

İçişleri Bakanlığının 31.12.2021 tarih ve 30311 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 15.12.2020 tarih ve Kont.Bşk.2020/279 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi ..................................................'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 1’inci, 2’nci, 3/a ve 4’üncü maddelerden ilgiliye isnat edilen eylemlerin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 15.12.2020 tarih ve Kont.Bşk. ............................................................... sayılı kararının; 1’inci, 2’nci, 3/a ve 4’üncü maddelerden ... için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmına .............................................................Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın reddine,

Diğer taraftan, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17’nci maddesinde, bu Kanunda ve 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı, Kanunun 19’uncu maddesinde de, Cumhuriyet savcısının 17’nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine bildireceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 3/b maddesinden ilgiliye isnat edilen eylemin, 3628 sayılı Kanun kapsamında rüşvet suçuna karşılık geldiği, 3628 sayılı Kanun uyarınca rüşvet suçu kapsamında.............................................. Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan soruşturulması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kısmen kabulüyle İçişleri Bakanının 15.12.2020 tarih ve Kont.Bşk.2020/279 sayılı kararının;

3/b maddesinden ... için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın, 3/b maddesinden hakkında genel hükümler uyarınca işlem yapılması gereken . yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak ............................................................... Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine 16.3.2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023, 09:20
YORUM EKLE