"özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek"ten ceza alan kişi görevlendirildiği kursa katılmazsa tekerrür uygulanır mı?

'özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek'ten ceza alan kişi görevlendirildiği kursa katılmazsa tekerrür uygulanır mı?

"özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek"ten ceza alan kişi görevlendirildiği kursa katılmazsa tekerrür uygulanır mı?

"özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek"ten ceza alan kişi görevlendirildiği kursa katılmazsa tekerrür uygulanır mı?

"özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek"ten ceza alan kişi görevlendirildiği kursa katılmazsa tekerrür uygulanır mı?

"özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek"ten ceza alan kişi görevlendirildiği kursa katılmazsa tekerrür uygulanır mı?

Rehber öğretmen olarak görev yapan ilgili, Rehberlik Araştırma Merkezinde rehber öğretmen olarak görev yaptığı dönemde devamsızlık yaptığından bahisle, tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararının iptali ve bu işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi;  tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için aynı türden fiilin yeniden işlenmesinin gerektiği, dava konusu olayda davacının önceki disiplin cezasına konu fiili "özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek" iken tekerrüre konu edilen fiilin WISC-R kursuna katılmamak olduğu; diğer bir ifadeyle ilk fiilin "3-9 gün arasında göreve gelmemek" kapsamında bir fiil olmasına karşın, dava konusu disiplin cezasına konu fiilin sürekli görev yaptığı okula gelmemek değil de, görevlendirildiği kursa katılmamak şeklinde "verilen görevleri yerine getirmemek" kapsamında olduğu ve önceki fiilin tekerrürü niteliğinde olmadığı, bu nedenle, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/1785 E. , 2022/870 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1785
Karar No : 2022/870

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Bakanlığı
VEKİLİ : ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:.......................................... ili, .................................ilçesi, ... İlkokulunda rehber öğretmen olarak görev yapan davacının, Rehberlik Araştırma Merkezinde rehber öğretmen olarak görev yaptığı dönemde devamsızlık yaptığından bahisle, tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali ve bu işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için aynı türden fiilin yeniden işlenmesinin gerektiği, dava konusu olayda davacının önceki disiplin cezasına konu fiili "özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek" iken tekerrüre konu edilen fiilin WISC-R kursuna katılmamak olduğu; diğer bir ifadeyle ilk fiilin "3-9 gün arasında göreve gelmemek" kapsamında bir fiil olmasına karşın, dava konusu disiplin cezasına konu fiilin sürekli görev yaptığı okula gelmemek değil de, görevlendirildiği kursa katılmamak şeklinde "verilen görevleri yerine getirmemek" kapsamında olduğu ve önceki fiilin tekerrürü niteliğinde olmadığı, bu nedenle, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük/parasal haklarının dava tarihinden (09/11/2015) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Usul ve esas yönünden hukuka aykırı Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ve dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı haklarının dava tarihinden (09/11/2015) itibaren işletilecek yasal faiziyle davalı idarece davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE