Ön İncelemecinin katılanın kimlik bilgilerini gizli tutması gerektiği

Ön İncelemecinin katılanın kimlik bilgilerini gizli tutması gerektiği

Ön İncelemecinin katılanın kimlik bilgilerini gizli tutması gerektiği

Ön İncelemecinin katılanın kimlik bilgilerini gizli tutması gerektiği

Ön İncelemecinin katılanın kimlik bilgilerini gizli tutması gerektiği

Ön İncelemecinin katılanın kimlik bilgilerini gizli tutması gerektiği

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, katılanın kimlik bilgilerinin gizli tutulması gerekirken ön incelemecinin raporunda katılanın kimlik bilgilerini belirtmek suretiyle görevi kötüye kullandığı iddiasının yeterince araştırılmamasını temyiz sebebi kabul etti. 

5. Ceza Dairesi 2017/1591 E. , 2019/2160 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Görevi kötüye kullanma
HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:


Katılanın belediye yetkilileri hakkındaki şikayetini soruşturmak üzere ön incelemeci olarak görevlendirilen sanığın, katılanın kimlik bilgilerini gizli tutması gerekirken, ön inceleme raporunda katılanın kimlik bilgilerini belirtmek suretiyle görevini kötüye kullandığı iddia edilen somut olayda; şikayetçinin hedef gösterildim şeklinde beyanda bulunmuş olması karşısında, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından, kimlik bilgilerinin gizli tutulmaması sonucunda katılana yönelik herhangi bir tehdit eylemi olup olmadığının ve iddia konusu fiilden dolayı katılan tarafından İzmir 3. İdare Mahkemesinde açılan tazminat davasında verilen red kararının Danıştay 10. Dairesince bozulması sonrasında söz konusu davanın akıbetinin araştırılmasına müteakip objektif cezalandırma şartı olan kişi mağduriyeti, kamu zararı ve kişilere haksız menfaat sağlanması unsurlarının oluşup oluşmadığının, varsa ne şekilde oluştuğunun denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle karar yerinde tartışılmasından sonra oluşacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,


Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 18/02/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022, 13:18
YORUM EKLE