Ön İnceleme Yapanların Sorumluluğu

Ön inceleme ve İnceleme Görevi Yürütenler Yazmış Oldukları Rapordan Sorumlu Tutulabilir mi? Ön İnceleme Yapanların Sorumluluğu

Ön İnceleme Yapanların Sorumluluğu

Ön inceleme ve İnceleme Görevi Yürütenler Yazmış Oldukları Rapordan Sorumlu Tutulabilir mi? Ön İnceleme Yapanların Sorumluluğu

Ön İnceleme Yapanların  Sorumluluğu

Ön inceleme ve İnceleme Görevi Yürütenler Yazmış Oldukları Rapordan Sorumlu Tutulabilir mi?

Bilindiği üzere 4483 sayılı kanun kapsamında ön incelemeye yetkili olanlar Ön inceleme yapılması gereken bir konu ile karşılaştıklarında ön inceleme görevini yürütmek üzere Ön İncelemeci görevlendirmesi  yaparlar.Ön incelemeci olarak görev yapanlar ise kendilerine sunulan bilgi ve belgeler ile konuya ilişkin olarak varsa şikayetçi olanlar olmak üzere hakkında ön inceleme yapılanlar ve tanıkların bilgilerine başvurup kendilerine verilen süre içerisinde Ön inceleme görevini yürütüp Ön inceleme  sonunda düzenleyecekleri Ön inceleme raporunu ilgili makamlara sunalar.Ön İnceleme görevi ile görevli olanlar Ön inceleme esnasında hakkında ön inceleme yapılan kamu görevlisinin lehine ve aleyhine olan tüm delilleri değerlendirmeli ve yazacak olduğu raporda tarafsız olarak kanaatini bildirmek zorundadır.Danıştay Başkanlığında görülmekte olan bir davada Ön İnceleme görevi ile görevlendirilen Ön İncelemecilerin yazmış olduğu raporda tespit etmiş oldukları hususa ilişkin yanlış değerlendirme yaptıkları iddiasına ilişkin olarak Danıştay Başkanlığı;

"olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak bulunmadığı" yönünde karar vermiştir.Verilen karar doğrultusunda Ön inceleme raporu düzenleyenlerin yazmış oldukları raporlara istinaden sorumlu tutulamayacağı,sorumlu tutulabilmesi için  Ön İnceleme görevini yürüten kişinin tarafsız olmaması,delilleri karartması, olay ve bulguları saptırması durumlarında sorumlu olacağına hükmetmiştir.


4483 Sayılı Kanuna Göre Ön İnceleme Nasıl Yapılır Yazımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Ön İnceleme Yapanların Sorumluluğuna İlişkin Danıştay Kararı 

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas No : 2006/1269
Karar No : 2007/141
Özeti : Ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor
düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle; olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak bulunmadığı hakkında.
K A R A R
Hakkında Soruşturma
İzni İstenenler : 1- …- Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi
2- …- " " " Müfettiş Yardımcısı
İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanının 15.11.2006 günlü, 451.05/706 sayılı kararı
Karara İtiraz Eden : Şikayetçi …
Soruşturulacak Eylem : İlköğretim Müfettişi olan şikayetçi hakkında hukuka aykırı şekilde ve taraflı olarak soruşturma yapmak, … İl Milli Eğitim Müdür Vekili, Müdür  Yardımcısı ve Şube Müdürü hakkında yürüttükleri soruşturmada bazı şikayet konularını incelememek, birtakım delilleri toplamamak ve bu kişilerin lehine rapor düzenlemek suretiyle görevlerini kötüye kullanmak
Eylem Tarihi : 2005 Yılı
Milli Eğitim Bakanlığının 25.12.2006 günlü, 9546 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Milli Eğitim Bakanının 15.11.2006 günlü, 451.05/706 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Aylin Coşkun'un açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
4483 sayılı Yasanın 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.
Bu nedenle, aldıkları ifadelere ve belgelere dayalı olarak soruşturma raporları düzenleyen ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerekecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından Milli Eğitim Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın Milli Eğitim Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 14.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 22:17
YORUM EKLE