Ön İnceleme İzni Verecek Makamın Tespiti

Ön İnceleme İznini Hangi Makam Verir 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması kanun ön inceleme verme iznini kim verir

Ön İnceleme İzni Verecek Makamın Tespiti

Ön İnceleme İznini Hangi Makam Verir 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması kanun ön inceleme verme iznini kim verir

Ön İnceleme İzni Verecek Makamın Tespiti

Ön İnceleme İznini Hangi Makam Verir, 4483 sayılı kanuna göre izin verecek makamlar hakkında danıştay kararı 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (h) bentlerinde, ilde ve merkez ilçede görev yapan memurlar hakkında valinin, ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, ikinci fıkrasında, yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağı hükmü yer almaktadır.İlgili kanun maddesinin farklı dönemlerde farklı görevlerde bulunanlar hakkında nasıl uygulanacağı konusunda Danıştay Başkanlığınca verilen karar  yazımız ekindedir.İlgili kararda daha önce il müdürlüğü yapan ondan sonrada belediye başkanlığı görevi yapan şahıs hakkında yapılan şikayete ilişkin olarak Danıştay başkanlığı ilgilinin müdürlük yaptığı döneme ilişkin ön inceleme izninin Vali tarafından Belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin Ön İnceleme izninin ise İçişleri Bakanınca verilmesi yönünde karar vermiştir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/1302 Karar No : 2010/1389

Özeti : İlgilinin müdür olduğu döneme ilişkin eylemleriyle ilgili olarak görev yaptığı ilin Valisi, Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ise İçişleri Bakanı tarafından bir karar verilmesi gerektiği hakkında. KARAR Hakkında İşleme Konulmama Kararı Verilen : …-… Belediye Başkanı

İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 18.6.2010 tarih ve İNS:10.75.148 sayılı kararı Karara İtiraz Eden : … Cumhuriyet Başsavcılığı5

Soruşturulacak Eylemler: 1- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde yapılan ihaleleri haksız yere … ve …'na vermek 2- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde sahte imzalı belgelerle ihaleye girilmesine göz yummak 3- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde orman köylerinde bulunan evlerin çatısına şartnamade öngörülenden farklı kalınlıkta sac kullanılmasına göz yummak 4- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde yapılan tel, çit ve kazık ihalelerini haksız yere hep aynı firmaya vermek 5- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde Müdürlüğün perte çıkartılan araçlarını çürümeye terk etmek 6- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde Müdürlüğe çaycı adı altında akrabası olan şahsı idareci olarak atamak 7- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde 10000 tane genç fidanın Kura Nehrine atılmasına göz yummak 8-Belediye Başkanlığı döneminde Başkanlık konutuna gereksiz yere 100.000 lira masraf yapmak 9-Belediye Başkanlığı döneminde eşinin akrabası olan … isimli şahsı yasa gereği üç ay çalıştırıp üç ay ara vererek çalıştırması gerekirken altı aydır sürekli olarak makam şoförü olarak çalıştırmak 10-Belediye Başkanlığı döneminde bal festivali için toplanan 140000 lirayı israf etmek 11-Belediye Başkanlığı döneminde çöp konteynırı alım ihalesinde usulsüzlük yapmak

Tarihi : 2004 yılı ve sonrası İçişleri Bakanlığının 3.8.2010 tarih ve 1205/11402 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 18.6.2010 tarih ve İNS:10.75.148 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Ayşe Bilge Çapraz'ın açıklamaları dinlenildikten sonra,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (h) bentlerinde, ilde ve merkez ilçede görev yapan memurlar hakkında valinin, ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, ikinci fıkrasında, yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağı, 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, aynı Kanunun 5 inci maddesinde ise izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ilgiliye isnat edilen eylemlerin bir kısmının İl Çevre ve Orman Müdürü olduğu döneme ilişkin, bir kısmının ise Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, 4483 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen, yetkili mercinin belirlenmesinde memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağına ilişkin hükmü uyarınca, ilgilinin İl Çevre ve Orman Müdürü olduğu döneme ilişkin eylemleriyle ilgili olarak, bulunduğu ilin valisi, Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ise İçişleri Bakanı tarafından bir karar verilmesi gerektiği açıktır.6 Açıklanan nedenlerle, İçişleri Bakanının 18.6.2010 tarih ve İNS:10.75.148 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararının, ilgilinin İl Çevre ve Orman Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemlerine ilişkin kısmının yukarıdaki gerekçeyle kaldırılmasına, ilgilinin İl Çevre ve Orman Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemleri yönünden dosyada yer alan belgelerden şikayetçinin belli, şikayet konusu eylemlerin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından, bulunduğu ilin valisi tarafından ön inceleme emri verilmesi, buna dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, söz konusu ön inceleme raporu da gözönünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilebilmesi için ilgilinin İl Çevre ve Orman Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemlerine ilişkin kısmının tefrik edilerek dosyanın ilgili valiliğe gönderilmek üzere İçişleri Bakanlığına iadesine oybirliğiyle, İlgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleriyle ilgili olarak, dosyada yer alan belgelerden şikayetçinin belli, şikayet konusu eylemlerin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından, İçişleri Bakanınca ilgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ön inceleme emri verilmesi, buna dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, söz konusu ön inceleme raporu da gözönünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir karar tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, bu karara itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçesinin de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile, İçişleri Bakanının ihbar ve şikayetin işleme konulmamasına ilişkin 18.6.2010 tarih ve İNS:10.75.148 sayılı kararının, ilgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ait eylemlerine yönelik kısmının kaldırılmasına oyçokluğuyla, Dosyanın gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 30.9.2010 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (h) bentlerinde, ilde ve merkez ilçede görev yapan memurlar hakkında valinin, ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, ikinci fıkrasında, yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağı hükümleri uyarınca, ilgilinin İl Çevre ve Orman Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemleri hakkında, bulunduğu ilin valisi tarafından, Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ise İçişleri Bakanı tarafından karar verilmesi gerektiği açık olduğundan, çoğunluk kararının ilgilinin İl Çevre ve Orman Müdürü olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında bulunduğu ilin valisi tarafından karar verilmesi için dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesi yönündeki kısmına katılmakla birlikte, 4483 sayılı Kanunda, Cumhuriyet başsavcılarının veya yetkili merciin işleme koymama kararlarına karşı itiraz edilebileceği yönünde bir hükme yer verilmemesi nedeniyle, İçişleri Bakanın 18.6.2010 tarih ve İNS:10.75.148 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararının ilgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ait eylemlerine yönelik kısmına yapılan itirazın incelenmeksizin reddi gerektiği görüşüyle itirazın kabulüyle kararın kaldırılması yönündeki kısmına katılmıyorum

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 21:31
YORUM EKLE