Öğrencileri kendi lehine başka bir öğretmen aleyhine tanıklığa zorlayan öğretmene verilen cezaya onay

Öğrencileri kendi lehine başka bir öğretmen aleyhine tanıklığa zorlayan öğretmene verilen cezaya onay

Öğrencileri kendi lehine başka bir öğretmen aleyhine tanıklığa zorlayan öğretmene verilen cezaya onay

Öğrencileri kendi lehine başka bir öğretmen aleyhine tanıklığa zorlayan öğretmene verilen cezaya onay

Öğrencileri kendi lehine başka bir öğretmen aleyhine tanıklığa zorlayan öğretmene verilen cezaya onay

Öğrencileri kendi lehine başka bir öğretmen aleyhine tanıklığa zorlayan öğretmene verilen cezaya onay

Hakkında disiplin cezası verilen öğretmenin, müdür vekili olan şahıs hakkında haksız ithamlarda bulunarak öğrencileri kendisi lehine, diğer öğretmenin aleyhine tanıklık yapmaya zorladığı, aynı şekilde öğrencileri dilekçe yazmaya zorladığı ve yazdırdığı, iki öğrenciyle hakkında çıkan cinsel içerikli olayla ilgili olarak yapılacak soruşturmayla ilgili olarak öğrencilerin kendisi lehine tanıklık yapmaları için yine baskı yaptığı, ders esnasında, ders dışı dini konulara sıklıkla değinerek bu hususla ilgili tartışmalar açtığı vs. hususlarının sübut bulduğu; bu durumda, ilgilinin 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/8070 E. , 2021/7024 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/8070
Karar No : 2021/7024

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Valiliği
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesinin ...tarihli ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İstanbul, Kağıthane ilçesi, ...Anadolu İmam Hatip Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 125. maddesinin (D) bendinin (f), (ı),(l) alt bentleri uyarınca tevhiden 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin ...tarihli ve ...sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince; davanın reddi yolunda verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararın Danıştay Onikinci Dairesinin 26/12/2017 tarih ve E:2014/10298, K:2017/7109 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyulmak suretiyle; soruşturma kapsamındaki ifadelere bakıldığında davacının müdür vekili olan şahıs hakkında haksız ithamlarda bulunarak öğrencileri kendisi lehine, diğer öğretmenin aleyhine tanıklık yapmaya zorladığı, aynı şekilde öğrencileri dilekçe yazmaya zorladığı ve yazdırdığı, iki öğrenciyle hakkında çıkan cinsel içerikli olayla ilgili olarak yapılacak soruşturmayla ilgili olarak öğrencilerin kendisi lehine tanıklık yapmaları için yine baskı yaptığı, ders esnasında, ders dışı dini konulara sıklıkla değinerek bu hususla ilgili tartışmalar açtığı vs. hususlarının sübut bulduğu; bu durumda, davacının 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hakimi ...'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca halen uygulanmaya devam edilen şekliyle 46. maddesinin ikinci fıkrasında, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temiz yoluna başvurulabileceği, 48. maddesinin yedinci fıkrasında da temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususunun dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması halinde, bu daire ve kurulca temyiz isteminin reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.
2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun çalışmaya ara verme başlıklı 86. maddesinde "Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler." ve 2576 sayılı Kanun'un 8. maddesinde ise "Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır" düzenlemeleri yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, temyize konu mahkeme kararının davacıya 30/06/2021 tarihinde elektronik olarak tebliğ edildiği ve 05/07/2020 tarihinde tebliğ edilmiş sayıldığı, 04/08/2021 tarihinde çalışmaya ara verme döneminde biten 30 günlük temyiz süresinin 07/09/2021 tarihine kadar uzamasına rağmen, bu tarih geçirildikten sonra 08/09/2021 tarihinde kayda giren dilekçe ile temyiz isteminde bulunulduğu anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle esastan incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine,
2. Temyiz aşamasındaki yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE