Memurlara Yazılı Olarak Yapılan Uyarılar Dava Edilebilir mi?

Memurlara Yazılı Olarak Yapılan Uyarılar Dava Edilebilir mi?Memurun daha dikkatli olması için disiplin cezası ile ilişkilendirilmeksizin memurun uyarılması hakkında memur dava açabilir mi , itiraz edebilir mi

Memurlara Yazılı Olarak Yapılan Uyarılar Dava Edilebilir mi?

Memurlara Yazılı Olarak Yapılan Uyarılar Dava Edilebilir mi?

Bilindiği üzere Devlet Memuru olarak görev yapanlara ilişkin olarak verilecek olan disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır.Bazı durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda ilgili memurlar hakkında her hangi bir disiplin cezası verilmemekte ancak memurlar disiplin cezası ile ilişkilendirilmeksizin yapmış oldukları iş ve işlemlerde daha dikkati olmaları yönünde yazılı olarak uyarılmakta ve bu uyarı yazıları memurların özlük dosyalarına konmaktadır.

 Danıştay 12. Daire Başkanlığınca verilen  2012/10034 Esas Nolu   ,  2015/6646 Karar Nolu kararda disiplin cezası ile ilişkilendirilmeksizin uyarılan bir memur yapılan işlemi dava etmiş idare mahkemesi disiplin cezası işlemi ile ilgili olmayan bu işlemin dava edilemeyeceği gerekçesi ile açılan davayı reddetmiştir.Konunun Danıştay Başkanlığında görüşülmesi neticesinde ise Davacının tutum ve davranışlarında gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerektiği hususunun bildirilmesine ilişkin işlem; her ne kadar kamu görevlilerinin disiplin cezaları dışında ve disiplin cezası niteliği taşımayan bir biçimde yazılı olarak ikaz edilmelerine imkan tanıyan bir düzenleme bulunmaması nedeniyle disiplin cezası niteliği taşımasa da, davacının özlük dosyasında bulunan bu işlemin davalı idarenin davacı hakkında takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlerde dikkate alınabilecek olması karşısında, davacının hukuki durumunu etkileyebileceği ve bu nedenle de idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde olduğu açıktır. Bu durumda uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının tutum ve davranışlarında gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerektiği şeklinde yazılı olarak ikaz edilmesi işleminden kaynaklanan uyuşmazlıkta, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmadığı gerekçesiyle davanın 05.10.2010 tarihli ve 69 sayılı işleme ilişkin kısmının incelenmeksizin reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." şeklinde karar vermiştir.


Danıştay Başkanlığının kararına göre disiplin cezası olmamakla birlikte ileri ki zamanlarda idarenin takdir yetkisini kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde   memur aleyhine olumsuz görüş oluşturabilecek olan bu tür yazılarında dava edilebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 23:05
YORUM EKLE