Memur kamu kurumlarının içinde hayvan besleyebilir mi?

memurlar kamu kurumlarına ait bina ve alanlarda kedi köpek v.b evcil hayvanları beslediği gerekçesi ile verilen disiplin cezası mahkemece onandı

Memur kamu kurumlarının içinde hayvan besleyebilir mi?

memurlar kamu kurumlarına ait bina ve alanlarda kedi köpek v.b evcil hayvanları beslediği gerekçesi ile verilen disiplin cezası mahkemece onandı

Memur kamu kurumlarının içinde hayvan besleyebilir mi?

Memur kamu kurumlarının içinde hayvan besleyebilir mi?

davacının makam odasında hayvan besleme şekindeki eylemini sonlandırması amacıyla okul idaresi tarafından 15.03.2019 ve 21.05.2019 tarihlerinde uyarıldığı, davacı tarafından uyarılara kayıtsız kalındığı gibi eylemin sürdürülmesi konusunda ısrarcı davranıldığı, bu durumun ise, davacının makam odasında hayvanların barındırılmasından rahatsız olan ve bu hususu sıklıkla dile getiren personel ile davranışını sürdürme konusunda ısrarcı davranan davacı arasında sorunlara yol açarak çalışma barışı ve ahangini bozduğu, ayrıca kurumdan hizmet alan kişilerin de barındırılan ve çoğunluğu evcil olmayan sokak hayvanlarının çıkardığı ses, yaydığı koku ve görüntüsünden rahatsız olabileceği, bu durumun ise, niteliği gereği halkın yoğun olarak hizmet aldığı kurumun, kamu hizmeti sunumunda zorluklara yol açarak, hizmet sunan kamu personeli ile hizmet alan kişiler arasındaki çalışma düzenini bozabileceği, öte yandan davacının, eylemlerini sonlandırması konusunda amirleri tarafından yapılan sözlü ve yazılı ikazlara da eylemlerini sonlandırmayarak olumlu yanıt vermediği, konuyu basına ve sosyal medyaya taşıyarak direnç göstererek, verilen emirleri kasıtlı olarak yapmadığının anlaşıldığı, bu durumda, makam odasında hayvan barındıran ve bu durumdan rahatsız olan diğer kamu personelleri ve kurumdan hizmet alan kişilerin şikayet ve ikazlarına rağmen eylemini sonlandırmayarak, sürdürmekte direnç gösteren davacı hakkında isnat edilen fiillerin sübut bulduğu anlaşıldığından, davacının bu fiillerinin karşılığında, 657 sayılı Kanunun 125/C-(a) maddesi uyarınca tevhiden "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası ile tecziyesine ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, Rize Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun 21/08/2019 tarih ve 2019/05 sayılı dava konusu işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddinekarar verilmiştir.

Samsun BİM - 4. İdare Dava Dairesi
Esas No.: 2020/466
Karar No.: 2020/826
Karar tarihi: 13.10.2020

 

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN(DAVACI) :K1

VEKİLİ:AV. K2 - (E-Teb.)

KARŞI TARAF (DAVALI) :RİZE VALİLİĞİ

VEKİLİ:AV. K3

İSTEMİN ÖZETİ :Dava, Rize İli, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/C-a maddesi uyarınca tevhiden "1/30 oranında aylıktan kesme cezası" ile tecziyesine ilişkin işleme karşı yapmış olduğu itirazın reddine yönelik, Rize Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun 21/08/2019 tarih ve 2019/05 sayılı işlemininiptali istemiyle açılmıştır.

Rize İdare Mahkemesi'nin 19/03/2020 gün ve E:2019/649, K:2020/193 sayılı kararıyla; davacının makam odasında hayvan besleme şekindeki eylemini sonlandırması amacıyla okul idaresi tarafından 15.03.2019 ve 21.05.2019 tarihlerinde uyarıldığı, davacı tarafından uyarılara kayıtsız kalındığı gibi eylemin sürdürülmesi konusunda ısrarcı davranıldığı, bu durumun ise, davacının makam odasında hayvanların barındırılmasından rahatsız olan ve bu hususu sıklıkla dile getiren personel ile davranışını sürdürme konusunda ısrarcı davranan davacı arasında sorunlara yol açarak çalışma barışı ve ahangini bozduğu, ayrıca kurumdan hizmet alan kişilerin de barındırılan ve çoğunluğu evcil olmayan sokak hayvanlarının çıkardığı ses, yaydığı koku ve görüntüsünden rahatsız olabileceği, bu durumun ise, niteliği gereği halkın yoğun olarak hizmet aldığı kurumun, kamu hizmeti sunumunda zorluklara yol açarak, hizmet sunan kamu personeli ile hizmet alan kişiler arasındaki çalışma düzenini bozabileceği, öte yandan davacının, eylemlerini sonlandırması konusunda amirleri tarafından yapılan sözlü ve yazılı ikazlara da eylemlerini sonlandırmayarak olumlu yanıt vermediği, konuyu basına ve sosyal medyaya taşıyarak direnç göstererek, verilen emirleri kasıtlı olarak yapmadığının anlaşıldığı, bu durumda, makam odasında hayvan barındıran ve bu durumdan rahatsız olan diğer kamu personelleri ve kurumdan hizmet alan kişilerin şikayet ve ikazlarına rağmen eylemini sonlandırmayarak, sürdürmekte direnç gösteren davacı hakkında isnat edilen fiillerin sübut bulduğu anlaşıldığından, davacının bu fiillerinin karşılığında, 657 sayılı Kanunun 125/C-(a) maddesi uyarınca tevhiden "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası ile tecziyesine ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, Rize Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun 21/08/2019 tarih ve 2019/05 sayılı dava konusu işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddinekarar verilmiştir.

Davacı tarafından; kurumdaki odasını davalı idarenin iddia ettiği üzere kurum çalışanlarını ve kurumdan hizmet almaya gelen kişileri rahatsız edecek bir şekilde kullanmasının söz konusu olmadığı, odasında, bir papağan ve tedavileri süresince geçici olarak rehabilite amaçlı tuttuğu kedilerin bulunduğu, kamu kurum ve kuruşlarına hayvanların girmesinin yasak olmadığı, bu konuda bir yasal düzenleme bulunmadığı, işleme konu eylemlerinin bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildiği, olayların medyaya yansımasında herhangi bir çabası olmadığı gibi ulusal bir proje haline gelen eylemlerinin çeşitli basın ekipleri tarafından haber niteliğine haiz olduğu düşünülerek haber yapıldığı, makam odasında kötü koku olduğu ifade edilmesine rağmen bu iddianın somutlaştırılmadığı, aynı suç isnat edilerek hem disiplin cezası hem de idari ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, bir alt cezanın dahi uygulanması yoluna gidilmeden bu derece ağır bir ceza verilmesinin hiçbir hukuki dayanağının olmadığı, işlemin hiçbir somut delile dayanmadığı ileri sürülerek mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce dava dosyası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda incelenerek işin gereği görüşüldü:

İstinaf dilekçesinde öne sürülen iddialar, istinaf başvurusuna konu Rize İdare Mahkemesi'nin 19/03/2020 gün ve E:2019/649, K:2020/193 sayılı kararının dayandığı gerekçeler karşısında yerinde ve kararın kaldırılmasına neden olacak mahiyette görülmediğindenistinaf başvurusununreddine,aşağıda dökümü yapılan 240,60 TL istinaf yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının re'sen davacıya iadesine, 13/10/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE