Mağdurun şikayetten vazgeçmesi yüz kızartıcı suçtan verilen disiplin cezasını etkiler mi?

Mağdurun şikayetten vazgeçmesi yüz kızartıcı suçtan verilen disiplin cezasını etkiler mi?

Mağdurun şikayetten vazgeçmesi yüz kızartıcı suçtan verilen disiplin cezasını etkiler mi?

Mağdurun şikayetten vazgeçmesi yüz kızartıcı suçtan verilen disiplin cezasını etkiler mi?

Mağdurun şikayetten vazgeçmesi yüz kızartıcı suçtan verilen disiplin cezasını etkiler mi?

Mağdurun şikayetten vazgeçmesi yüz kızartıcı suçtan verilen disiplin cezasını etkiler mi?

Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ilgili, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, ilgilinin ceza yargılamasından beraat etmesini ve diğer delillerin birlkte değerlendirilmesi neticesinde; kişinin meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

İdare ilk derece mahkmesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İstinaf başvurusunu inceleyen Bölge İdare Mahkemesi; olayda; her ne kadar aynı fiil nedeniyle davacı hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından açılan ceza davasında, ... Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şikayete bağlı olması ve mağdurun şikayetten vazgeçmesi sonucu kamu davasının düşürülmesine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise isnat edilen suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verildiği görülmekte ise de; anılan kararın davacının reşit olmayan eski öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmediğini ortaya koyan bir nitelik taşımadığı, yalnızca ceza yargılama usulüne dayanılarak verilen bir beraat kararı olduğu anlaşılmakla, dosyadaki bilgi ve belgelere göre reşit olmayan eski öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı açık olan davacının öğretmenlik mesleğinin önem ve özelliği de dikkate alınarak bu fiilinin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici nitelikte olduğu kanaatine varıldığından, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönünde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, ....................... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın kaldırılmasına, davanın reddine hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/1305 E. , 2022/1359 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1305
Karar No : 2022/1359

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
MÜDAHİL (DAVACI YANINDA) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ………………………… ili … Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir. 

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davacının ceza yargılamasından beraat ettiği, olay esnasında ... ile aralarında öğretmen öğrenci ilişkisi bulunmadığı, ...nın müdahil olarak sunduğu dilekçedeki ifade ve anlatımları birlikte değerlendirildiğinde; davacının meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; olayda; her ne kadar aynı fiil nedeniyle davacı hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından açılan ceza davasında, ... Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şikayete bağlı olması ve mağdurun şikayetten vazgeçmesi sonucu kamu davasının düşürülmesine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise isnat edilen suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verildiği görülmekte ise de; anılan kararın davacının reşit olmayan eski öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmediğini ortaya koyan bir nitelik taşımadığı, yalnızca ceza yargılama usulüne dayanılarak verilen bir beraat kararı olduğu anlaşılmakla, dosyadaki bilgi ve belgelere göre reşit olmayan eski öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı açık olan davacının öğretmenlik mesleğinin önem ve özelliği de dikkate alınarak bu fiilinin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici nitelikte olduğu kanaatine varıldığından, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönünde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı, olay tarihinde öğretmen- öğrenci ilişkisinin bulunmadığı, müdahil ile sözlü oldukları ve evlenmeyi planladıkları belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi karanın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyize konu kararın hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …DÜŞÜNCESİ :

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile davanın reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE