KPSS sınavı bittikten 33 saniye sonrasına kadar işaretlemeye devam eden kişinin ataması iptal edilir mi?

KPSS sınavı bittikten 33 saniye sonrasına kadar işaretlemeye devam eden kişinin ataması iptal edilir mi?

KPSS sınavı bittikten 33 saniye sonrasına kadar işaretlemeye devam eden kişinin ataması iptal edilir mi?

KPSS sınavı bittikten 33 saniye sonrasına kadar işaretlemeye devam eden kişinin ataması iptal edilir mi?

KPSS sınavı bittikten 33 saniye sonrasına kadar işaretlemeye devam eden kişinin ataması iptal edilir mi?

KPSS sınavı bittikten 33 saniye sonrasına kadar işaretlemeye devam eden kişinin ataması iptal edilir mi? 

İlkokulunda sınıf öğretmeni olan ilgilinin görevine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğün işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; Kamu Personeli Seçme Sınavının Cumartesi oturumuna katılan davacı hakkında tesis edilen işleme karşı açılan ve … İdare Mahkemesinde görülen davada, davacının sınav süresinin bitiminden sonra 33 saniye boyunca işaretleme yaptığının ve sınav kurallarını ihlal ettiğinin ortaya konulmuş olması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği; dolayısıyla, sınavın geçersiz sayılması işlemine dayanılarak tesis edilen göreve son verme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2429 E. , 2022/994 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2429
Karar No : 2022/994

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:...............................ili .....................................................lçesi … İlkokulunda sınıf öğretmeni olan davacının görevine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün … tarih ve …sayılı işleminin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; Kamu Personeli Seçme Sınavının Cumartesi oturumuna katılan davacı hakkında tesis edilen işleme karşı açılan ve … İdare Mahkemesinde görülen davada, davacının sınav süresinin bitiminden sonra 33 saniye boyunca işaretleme yaptığının ve sınav kurallarını ihlal ettiğinin ortaya konulmuş olması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği; dolayısıyla, sınavın geçersiz sayılması işlemine dayanılarak tesis edilen göreve son verme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemin dayanağı olan 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle … İdare Mahkemesinde açılan davada verilen davanın reddine ilişkin kararın Danıştay Onikinci Dairesinin 13/09/2017 tarih ve E:2017/1944, K:2017/3642 sayılı kararıyla bozulması ve dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verilmesi nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavında kurallara uymaması nedeniyle sınavının geçersiz sayıldığı, bunun üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca davacının görevine son verildiği, işlemin hukuka uygun olduğu, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü, istinaf başvurusuna konu kararın kaldırılması, dava konusu işlemin iptali yolundaki … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 07/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE