Kişi kendi hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararına itiraz edebilir mi?

Kişi kendi hakkında verilen 'soruşturma izni verilmemesi' kararına itiraz edebilir mi?

Kişi kendi hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararına itiraz edebilir mi?

Kişi kendi hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararına itiraz edebilir mi?

Kişi kendi hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararına itiraz edebilir mi?

Kişi kendi hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararına itiraz edebilir mi?

Soruşturma izni verilmeyen ilgilinin kendi hakkında verilen soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edemeyeceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1727

Karar No : 2020/1736

Birinci Daire

K A R A R

HAKLARINDA ÖN İNCELEME

YAPILANLAR:

.. - .. Belediye Başkanı

.. - Aynı Belediyede Başkan Vekili

.. - Aynı Belediyede Başkan Yardımcısı

.. - Aynı Belediyede Başkan Yardımcısı

. - Aynı Belediyede İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

. - Aynı Belediyede Personel

. - Aynı Belediyede Elektrik Elektronik Mühendisi

. - Aynı Belediyede İnşaat Mühendisi

İTİRAZ EDİLEN KARAR : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 3.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/126 sayılı kararı.

KARARA İTİRAZ EDEN : Hakkında soruşturma izni verilmeyen

İçişleri Bakanının 3.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/126 sayılı kararına yapılan itiraz bağlamında, soruşturulacak eylem ve ilgilisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

SORUŞTURULACAK EYLEM:

.'ın;

. İli, Merkez İlçe, Ortakapı Mahallesi, . ada, . parsel sayılı taşınmazdaki yapının teknik uygunluk raporu bulunmadığı halde, söz konusu yapı için 25.9.2014 tarih ve 2010/36 sayılı mevzuata aykırı yapı kullanma izin belgesini düzenlenmek.

EYLEM TARİHİ: 2014 Yılı.

İçişleri Bakanlığının 15.10.2020 tarih ve E.17888 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 3.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/126 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Çiftçi'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında "...soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi, izin vermeye yetkili

Birinci Daire

merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikayetçi itiraz yoluna gidebilir." hükmü yer almıştır.

Bu bağlamda, İçişleri Bakanının 3.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk. 2020/126 sayılı kararına hakkında soruşturma izni verilmeyen ... tarafından yapılan itiraza ilişkin 31.8.2020 tarihli dilekçede, anılan yetkili merci kararında hakkında soruşturma izni verildiğini, kararın kaldırılmasını istediğini beyan ettiği, dolayısıyla söz konusu itirazın hakkında soruşturma izni verildiği düşünülerek sehven yapıldığı, 4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca yetkili merci tarafından verilen soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı sadece hakkında inceleme yapılan memur veya kamu görevlisine, soruşturma izni verilmemesi kararına da sadece Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçiye itiraz hakkı tanındığı, soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına hakkında soruşturma izni verilmeyenin itiraz edemeyeceği, bu nedenle İçişleri Bakanının 3.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/126 sayılı kararının; 1’inci maddeden ... için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmına hakkında soruşturma izni verilmeyen . tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin reddine, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 17.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 09:46
YORUM EKLE