Kesintisiz 20 gün göreve gelmeyen memur hakkında yapılan işlem iptal edildi

Kesintisiz 20 gün göreve gelmeyen memur hakkında yapılan işlem iptal edildi

Kesintisiz 20 gün göreve gelmeyen memur hakkında yapılan işlem iptal edildi

Kesintisiz 20 gün göreve gelmeyen memur hakkında yapılan işlem iptal edildi

Kesintisiz 20 gün göreve gelmeyen memur hakkında yapılan işlem iptal edildi

Kesintisiz 20 gün göreve gelmeyen memur hakkında yapılan işlem iptal edildi

Bir kamu kurumunda görev yapan memurun kesintisiz 20 gün göreve gelmemesi sebebiyle hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde kişinin memuriyetten çıkarma ile tecziyesi yönünde kanaat bildirlmiş olup, bu kapsamda, görev yaptığı kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile ilgilinin memuriyetten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine karar verilmiştir. Yüksek disiplin kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya bakan ilk derece mahkemesi, memurrun  21/11/2012 ile 18/12/2012 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz 20 günden fazla göreve gelmediği için 657 sayılı Kanun'un 125/E-(d) maddesi uyarınca Devlet Memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmış ise de; 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca davacının izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediği tarihin başlangıcı olarak 21/11/2012 tarihinden itibaren hesaplanacak onuncu günün sonunda görevinden çekilmiş sayılması gerekirken, idarece daha uzun bir süre beklenerek sonuçları daha ağır olan 657 sayılı Kanun'un 125/E-(d) maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinde kamu personeli ile ilgili genel ilkelere ve hukuka uyarlık bulunmadığının açık olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3334 E. , 2021/2926 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3334
Karar No : 2021/2926

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(d) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 09/01/2017 tarih ve E:2016/18922, K:2017/546 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; uyuşmazlıkta, davacı 21/11/2012 ile 18/12/2012 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz 20 günden fazla göreve gelmediği için 657 sayılı Kanun'un 125/E-(d) maddesi uyarınca Devlet Memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmış ise de; 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca davacının izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediği tarihin başlangıcı olarak 21/11/2012 tarihinden itibaren hesaplanacak onuncu günün sonunda görevinden çekilmiş sayılması gerekirken, idarece daha uzun bir süre beklenerek sonuçları daha ağır olan 657 sayılı Kanun'un 125/E-(d) maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinde kamu personeli ile ilgili genel ilkelere ve hukuka uyarlık bulunmadığının açık olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin mevzuat hükümlerine uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince,Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosyada Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE