İsnat edilen fiil mevzuattaki tanıma uymazsa verilen ceza hukuka aykırı olur

İsnat edilen fiil mevzuattaki tanıma uymazsa verilen ceza hukuka aykırı olur

İsnat edilen fiil mevzuattaki tanıma uymazsa verilen ceza hukuka aykırı olur

İsnat edilen fiil mevzuattaki tanıma uymazsa verilen ceza hukuka aykırı olur

İsnat edilen fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacağı, uyuşmazlık konusu olayda da, davacının bir başkasının yaralanmasına sebebiyet vermesinin söz konusu olmadığı anlaşıldığından, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün ek 6. maddesinde tanımlandığı şekliyle "dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek" fiilinin sübuta ermediği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas  No: 2016/17962

Karar  No: 2018/15507

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava,.................... Müdürlüğü emrinde polis memulu olarak görev yapan davacının, şahsına ait taşıma ruhsatlı silahım kayınpederinin evinde unutarak ihmal ve dikkatsizlik sonucu yaralanmasına sebebiyet verdiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün ek 6. maddesi gereğince 10 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/5. maddesi uygulanarak brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesine ilişkin 19.2.2013 tarih ve 2013/26 sayılı ..................İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

.................................İdare Mahkemesinin 2.12.2013 tarih ve E:2013/432, K:2013/1396 sayılı kararıyla; davacının senelik izinde bulunduğu esnada silahım kayınpederinin evinde unutarak, kayınvalidesinin temizlik yaptığı sırada silahın yere düşmesiyle birlikte dolaylı da olsa yaralanmasına sebebiyet verdiği sonucuna ulaşıldığından eylemine uyan disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün ek 6. maddesinde; "Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet veren, kendisini yaralayan ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası, silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura ise 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir. Ancak fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesine göre; 10 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren halde 24 ay uzun süreli durdurma cezası, 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren halde ise meslekten çıkarma cezası da verilebilir" hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; ................................... Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, kendisine ait silahım yıllık iznini geçirmek üzere gittiği .....................İlinde ikamet eden kayınpederinin evinde unuttuğu, kayınvalidesinin evde temizlik yaptığı sırada silahı yere düşürerek silahın patlamasına sebep olduğu ve patlama sonucu kayınvalidesinin yaralandığı, bu olay üzerine davacının şahsına ait taşıma ruhsatlı silahım ..............................................İlinde unutarak ihmal ve dikkatsizlik sonucu kayınvalidesinin yaralanmasına sebebiyet verdiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün ek 6 maddesi uyarınca 10 ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, anılan teklif uyarınca da davacının silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu başkalarının yaralanmasına sebep olmak fiilini işlediğinden bahisle uyuşmazlık konusu disiplin cezasıyla cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

Disiplin cezalan, kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezalan, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasanın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuşlardır.

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tanımının yapılması ve kanunun ne tür fiilleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması da zorunludur. Söz konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacağı açıktır.

Uyuşmazlığa konu olayda, davacının kendisine ait silahım yıllık iznini geçirmek üzere gittiği ................... İlinde ikamet eden kayınpederinin evinde unuttuğu, kayın validesini ve kayın pederim silahı kimsenin bulamayacağı bir yere kaldırmaları konusunda uyardığı hususunun tanık ifadeleri ile sabit olduğu, kendisinin ...................................... İlinde bulunmadığı sırada kayın validesinin silahı düşürmek suretiyle patlamasına ve yaralanmasına sebep olduğu, dolayısıyla davacının olayda ihmali veya kusuru bulunmayıp, kayın validesinin yaralanmasına sebebiyet vermesinin söz konusu olmadığı, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün ek 6. maddesinde tanımlandığı şekliyle "dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek" fiilinin sübuta ermediği kanaatine varıldığından, davacının anılan madde uyarınca cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, .................... İdare Mahkemesinin 2.12.2013 tarih ve E:2013/432, K:2013/1396 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021, 21:06
YORUM EKLE