Memurun kendine atfedilen suçu işlemediğini ispat yükümlülüğü olmadığı

Memurun kendine atfedilen suçu işlemediğini ispat yükümlülüğü olmadığı

Memurun kendine atfedilen suçu işlemediğini ispat yükümlülüğü olmadığı

Memurun kendine atfedilen suçu işlemediğini ispat yükümlülüğü olmadığı

Memurun kendisine isnat edilen disiplin suçunu işlemediğini ispat yükümlülüğü bulunmadığı, davacıya isnat edilen suçun davalı idare tarafından ispatı gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/15914

Karar No : 2019/2792

İstemin Konusu : ..... İdare Mahkemesinin 07/03/2012 tarih ve E:2011/1950, K:2012/314 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava konusu istem : ..... İli, ...........................İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, giysi ve kuşamını pis tutmak fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 3. maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16/11/2011 tarih ve 2011/87 sayılı ..... Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : ..... İdare Mahkemesince verilen 07/03/2012 tarih ve E:2011/1950, K:2012/314 sayılı kararda; olayda, 11/8/2011 tarihinde denetim sırasında tutulan tutanaktan davacının teçhizat kemerinin kirli ve siyahlaşmış olduğu, pantolonunun ütüsüz ve ayakkabılarının boyasız olduğunun tespit edildiği, davacı tarafından bu hususun aksini ispatlayacak bir bilgi veya belgenin sunulmadığı gibi dava dilekçesinde ayakkabılarının tozlu olabileceğinin de ifade edildiği görüldüğünden, davacının üzerine atılı fiili işlediği somut olarak tespit edilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Davacı tarafından, tarafına verilen disiplin cezasına dayanak tutanağın düzenlendiği tarihte şantiye sahasında resmi görevli olduğu, tutanak saatinden beş dakika öncesinde istasyon amirliğine dönmüş olması nedeniyle tozlu olan ayakkabısını temizleyemeden hakkında tutanak tanzim edildiği, pantolonunun ütüsüz olmasının söz konu olmadığı, teçhizat kemerinin de kirli ve siyahlaşmış olmayıp kendi renginin zaten griye dönük olduğu, bu nedenle hakkında tesis edilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması : Davalı idare tarafından, davacının şantiye sahasındaki görevinden 15:30'da döndüğü ve ayakkabısını temizlemek için yarım saat zamanı olduğu halde temizlemediği, bu nedenle davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi ...........................’ın Düşüncesi: Davacı hakkında düzenlenen tutanak içeriğinin doğruluğunun tanık beyanı ve kamera kayıtlarıyla ortaya konulamadığı, ayrıca davacının pantolonunun ütülü olduğu hususunu ispat yükümlülüğü bulunmayıp, davacıya isnat edilen fiilin davalı idare tarafından ispatı gerektiği, davalı idarece bu yükümlülüğün de yerine getirilmediği, ayrıca davacının ayakkabısının tozlu olmasını haklı bir nedene dayandırdığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu nedenle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

..... İli ............................İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında, 11/8/2011 tarihinde 16.05 sıralarında ......................İlçe Emniyet Müdür Vekili ve Trafik Denetleme İstasyon Amir Vekili tarafından yapılan denetimde teçhizat kemerinin kirli ve siyahlaşmış olduğu, pantolonunun ütüsüz ve ayakkabılarının boyasız olduğu tespitlerini içeren tutanak tanzim edilmesi üzerine, davacı hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Davacının soruşturma kapsamında alınan savunmasında, teçhizat kemerinin resmi istihkak olduğu ve orijinal renginin griye yakın olup kirli olmasının söz konusu olmadığı, 14:00-15:30 saatleri arasında yol çalışma alanında görevli olduğu, görevli olduğu bölgedeki fiziki şartlardan dolayı ayakkabılarının tozlu olduğu ve tutanak tutulduğu saatte görev yerinden yeni dönmüş olduğu, bu nedenle silmeye vakit bulamadığı, pantolonunun ise temiz ve ütülü olduğu yönünde beyanda bulunmuştur.

Davacı hakkına düzenlenen disiplin soruşturma raporunda, davacı tarafından pantolonunun ütülü olduğuna dair somut delil ibraz edemediği ve tutanak içeriğinin doğru olmadığına ilişkin tanık beyanı veya görüntü kaydı bulunmadığı, bu nedenle pantolonunun ütüsüz olduğu kanaatine ulaşıldığı belirtilerek Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 3. maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılması önerilmiştir.

06/11/2011 tarih ve 2011/87 sayılı ..... Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararı ile davacının uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 3. maddesinde, silahını, araç ve gerecini, giysi ve kuşamını pis tutmak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek, uyarma cezasını gerektiren fiiller içerisinde sayılmıştır.

Hukuki Değerlendirme:

Kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylemin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanarak eylemine uygun olan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir.

Davacı hakkında düzenlenen disiplin soruşturma raporunda, pantolonunun ütülü olduğuna dair somut delil ibraz edemediği ve tutanak içeriğinin doğru olmadığına ilişkin tanık beyanı veya görüntü kaydı bulunmadığı, bu nedenle pantolonunun ütüsüz olduğu kanaatine ulaşıldığı belirtilmiş, bu kanaat doğrultusunda Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 3. maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmışsa da, yukarıda belirtildiği üzere, tutanak içeriğinin doğruluğunun tanık beyanı ve kamera kayıtlarıyla ortaya konulamadığı, ayrıca davacının pantolonunun ütülü olduğu hususunu ispat yükümlülüğü bulunmayıp, davacıya isnat edilen fiilin davalı idare tarafından ispatının gerektiği, davalı idarece bu yükümlülüğün yerine getirilmediği, ayrıca davacının ayakkabısının tozlu olmasını haklı bir nedene dayandırdığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ..... İdare Mahkemesinin 07/03/2012 tarih ve E:2011/1950, K:2012/314 sayılı kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

YORUM EKLE