İhale dokümanına yönelik başvurular ihale tarihinden önce sonuçlanmak zorunda mı?

İhale dokümanına yönelik başvurular ihale tarihinden önce sonuçlanmak zorunda mı?

İhale dokümanına yönelik başvurular ihale tarihinden önce sonuçlanmak zorunda mı?

İhale dokümanına yönelik başvurular ihale tarihinden önce sonuçlanmak zorunda mı?

Kamu İhale Kurulu, idarelerin,  ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale tarihinden önce sonuçlandırılması esas olmakla birlikte, bu hususta bir zorunluluk bulunmadığı yönünde karar verdi.

Toplantı No

: 2021/038

Gündem No

: 28

Karar Tarihi

: 15.09.2021

Karar No

: 2021/UH.I-1742

....

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

.........

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “(3) İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde 11 inci maddedeki kararlardan biri alınarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez.” açıklaması bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden, ihale dokümanına yönelik şikayetlerin teklif sunulmadan önce en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılacağı; ihale dokümanına yönelik şikayetlerin idare tarafından da ihale tarihinden önce sonuçlandırılması gerektiği; başvuru sahiplerince ihale dokümanına yönelik şikayette bulunulmasından sonra ihaleye teklif verilmesinin mümkün olduğu ve aynı zamanda Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin ihale dokümanını 05.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden indirdiği, ihale dokümanına yönelik şikayetini 05.08.2021 tarihinde gerçekleştirdiği, 11.08.2021 tarihinde gerçekleşen ihaleye teklif vermediği, idarenin şikayet üzerine 10 günlük karar alma süresi içinde 12.08.2021 tarihinde karar aldığı ve bu kararı EKAP üzerinden 12.08.2021 tarihinde başvuru sahibine EKAP üzerinden bildirdiği; idarenin cevap yazısında, başvuru sahibinin iddialarını mevzuata uygun bulmayarak, başvuruyu reddettiği anlaşılmıştır.

İdarece, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale tarihinden önce sonuçlandırılması esas olmakla birlikte, bu hususta bir zorunluluk bulunmadığı, başvuru sahibine on günlük karar alma süresi içinde ancak ihale tarihinden sonra cevap verildi ise de şikayet başvurusunun idarece reddedildiği ve mevzuatta başvuru sahibinin ihaleye teklif vermesinde ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmasına bir engel bulunmadığı göz önüne alındığında, idarenin cevabının ihale saatinden sonra verilmesinin esasa etkili olmadığı; başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet hakkını kullanarak iddialarının aşağıda ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021, 10:25
YORUM EKLE