Kademe ilerlemesi cezası yerine bir alt ceza verilirken atamaya yetkili amir doğrudan ceza verebilir mi?

Kademe ilerlemesi cezası yerine bir alt ceza verilirken atamaya yetkili amir doğrudan ceza verebilir mi?

Kademe ilerlemesi cezası yerine bir alt ceza verilirken atamaya yetkili amir doğrudan ceza verebilir mi?

Kademe ilerlemesi cezası yerine bir alt ceza verilirken atamaya yetkili amir doğrudan ceza verebilir mi?

Hakkında yapılan soruşturma ile, eylemi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak değerlendirilen davacının durumunun, öncelikle bu konuda yetkili disiplin kurulunda görüşülmesi ve bir alt cezanın bu kurulca değerlendirilmesi gerekirken, disiplin kurulu kararı alınmaksızın doğrudan atamaya yetkili amir tarafından bir alt ceza olan aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas  No     : 2016/10059

Karar     No: 2016/5931

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, ..........................................Bölge Müdürlüğünde mimar olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmesine dair 18.9.2009 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Balıkesir İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve E:2009/1267, K:2010/1171 sayılı kararıyla; fiili sabit olan davacıya verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddesinde, "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda Genel Müdür Yardımcısı tarafından davacının 657 sayılı Kanunun 125/D-f maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, davacının yükselebileceği derecenin son kademesinde olması geçmiş sicillerinin iyi ve pekiyi olması nedeniyle brüt aylığının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

Olayda; hakkında yapılan soruşturma ile, eylemi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak değerlendirilen davacının durumunun, öncelikle bu cezayı vermeye yetkili disiplin kurulunda görüşülmesi ve bir alt cezanın bu kurulca değerlendirilmesi gerekirken, disiplin kurulu kararı alınmaksızın doğrudan atamaya yetkili amir tarafından bir alt ceza olan aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından İdare Mahkemesince uyuşmazlığın esası incelenerek davanın reddi yolunda karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle ..........................................İdare.Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve E:2009/1267, K:2010/1171 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE