Hakem hastaneye sevk edilen memur hastaneye gitmek zorunda mı?

almış olduğu sağlık raporu kurumunca hakem hastaneye sevk edilmesi durumunda memurun hakem hastanede gitmemesi durumunda disiplin cezası alması gerektiği

Hakem hastaneye sevk edilen memur hastaneye gitmek zorunda mı?

almış olduğu sağlık raporu kurumunca hakem hastaneye sevk edilmesi durumunda memurun hakem hastanede gitmemesi durumunda disiplin cezası alması gerektiği hakkında danıştay kararı

Hakem hastaneye sevk edilen memur hastaneye gitmek zorunda mı?

Hakem hastaneye sevk edilen memur hastaneye gitmek zorunda mı?

Memurların hastalık için almış oldukları sağlık raporlarını kurumlarına vermeleri ile birlikte kurumlarınca sağlık izni verilmesi gerekmektedir. Kurumu memurca alınan sağlık raporunu gerek görür ise hakem hastaneye götürebilir. Hakem hastaneye gönderilen memurun hakem hastaneye gitmemesi durumunda memura verilen görevleri yapmaması nedeniyle disiplin cezası verilebilir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/5327 E.  ,  2021/2572 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/5327

Karar No : 2021/2572

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Tekirdağ İli … İlçe Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, 13/03/2013-15/03/2013 tarihleri arasında …Devlet Hastanesinden aldığı hastalık raporunun fen ve sağlık kurallarına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi amacıyla hakem hastanesi olarak belirlenen ...Devlet Hastanesine sevk edilmesine rağmen, hakem hastanesine gitmediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-a maddesi gereğince 1/15 oranında "Aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı …Sulh Ceza Mahkemesi (Disiplin Amiri Sıfatıyla) kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 21/11/2016 tarih ve E:2016/9984, K:2016/6569 sayılı bozma kararına uymak suretiyle verilen ... tarih ve E:..., K:...sayılı kararla; sevkedildiği hakem hastanesine gitmemek suretiyle ''Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek" fiilini işlediği anlaşılan davacıya bu eyleminden dolayı verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Söz konusu sevke konu raporun bel fıtığıyla ilgili olduğu, daha önce aynı konuda alınan raporların … Devlet Hastanesince hakem hastane sıfatıyla incelediği, raporun fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna karar verildiği, uzun süre ayakta kalması nedeniyle bel fıtığı hastalığının yeniden nüksettiği, yıllık izinlerinin kullandırılmadığı, cezanın husumete dayalı olarak tesis edildiği, sicillerinin çok iyi olduğu, bir alt ceza verilmesi gerektiği, muhakkik raporunda kınama cezası verilmesi teklif edilmesine rağmen husumetle aylıktan kesme cezası verildiği iddialarıyla kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Kararın hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosya Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE