Kamu görevlisine hakaret suçunda soruşturma 

kamu görevlisine hakaret suçunda kamu görevlisi şikayetinden vazgeçmiş olsa bile resen soruşturma yapılması gerektiği hakkında danıştay kararı 

1. Daire         2009/806 E.  ,  2009/1073 K.

Hastanede muayene kaydı olan memura mazeretsiz göreve gelmediği için ceza verilir mi? Hastanede muayene kaydı olan memura mazeretsiz göreve gelmediği için ceza verilir mi?

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2009/806

Karar No : 2009/1073

K A R A R

Şüpheli : … - … Üniversitesi … Fakültesi Öğretim Üyesi

Suçu : … Bölümü Kurul Toplantısında şikayetçi … Fakültesi Dekanı …'a hakaret etmek.

Suç Tarihi : 25.6.2008

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun … tarih ve … sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

… Üniversitesi Rektörlüğünün … tarih ve … sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ,Tetkik Hakimi …'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, şüpheli hakkında yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinden, şüphelinin … Fakültesi Kimya Bölümü Kurul Toplantısına katılarak konuşma yapan Fakülte Dekanı …'a "kıvırtma, şerefsiz, haysiyetsiz" gibi kelimelerle hakaret ettiğinin sabit olduğu, ancak daha sonra şüphelinin özür dilemesi üzerine şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiği, buna dayanarak soruşturmacı tarafından şüphelinin men-i muhakemesinin önerildiği, Yetkili Kurulca da bu yönde karar verildiği anlaşılmıştır.

Türk Ceza Kanununun hakaret suçunu düzenleyen 125 inci maddesinin 3-a bendinde, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde, cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağı hükmünün yer aldığı, aynı Kanunun 131 maddesinin 1 inci bendinde ise, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasının, mağdurun şikayetine bağlı olacağının belirtildiği, olayda, hakaret fiilinin kamu görevlisi olan Dekana karşı görevinden dolayı işlendiğinin sabit olması karşısında ve yukarıdaki hükümler dikkate alındığında, her ne kadar şikayetçi şikayetinden vazgeçmiş olsa da suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olmaması nedeniyle şikayetten vazgeçmenin ceza soruşturmasını nihayete erdirmeyeceği, şüphelinin üstüne atılı suçu işlediğini doğrulayacak ve hakkında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun … tarih ve … sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüphelinin lüzum-u muhakemesine ve eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın … Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın … Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin … Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 25.6.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim