Genel zamanaşımı geçtikten sonra memura ceza verilebilir mi

2 yıllık genel zamanaşımı geçtikten sonra memura disiplin cezası verilemez ancak bu durumun istisnalarından birisi mahkeme kararı ile iptal edilen disiplin

Genel zamanaşımı geçtikten sonra memura ceza verilebilir mi

2 yıllık genel zamanaşımı geçtikten sonra memura disiplin cezası verilemez ancak bu durumun istisnalarından birisi mahkeme kararı ile iptal edilen disiplin cezalarında idareye yeniden işlem tesis etmesi gereken bir durum olursa ceza verilebilir

Genel zamanaşımı geçtikten sonra memura ceza verilebilir mi

Genel zamanaşımı geçtikten sonra memura ceza verilebilir mi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde sayılan, disiplin suçu oluşturan fiil ve halleri işleyenler hakkında, 657 sayılı Kanunun 127. maddesinin son fıkrası hükmüne göre; “Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” Denilmek suretiyle, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihin esas alındığı görülmektedir. Disiplin suçlarının tamamında iki yıllık zamanaşımı söz konusu olup, bu süre içerisinde soruşturma tamamlanamamış ise soruşturma devam ettirilerek ceza verilemez. “Soruşturma zamanaşımında olduğu gibi ceza verme yetkisine ilişkin zamanaşımı da idarenin bu alandaki yetkisini kesin olarak sınırlayan bir niteliğe sahiptir.” Bu niteliği nedeniyle iki yıllık sürenin idare ve yargı organları tarafından dikkate alınması ve re’sen gözetilmesi gerekmektedir. İdarelerin 657 sayılı yasayla saptanmış olan zamanaşımı süreleri dışında disiplin cezası vermesi mümkün bulunmadığından bu sürenin geçirilmesinden sonra verilecek olan disiplin cezaları idari yargı mercilerince usul yönünden hukuka aykırı bulunarak iptal edilecektir. Genel olarak disiplin mevzuatında zamanaşımını kesen veya durduran bir düzenleme bulunmamakla birlikte, ilgili idarenin zamanaşımı süresi içinde disiplin cezası vermesiyle zamanaşımı süresinin kesileceği açık olup, böyle bir durumda disiplin cezasının idari yargı yerince aynı konuda; yetkisiz makamca karar verilmiş olması veya savunma alınmadan karar verilmiş olması gibi nedenlerle yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine yeniden işletilmesi de olanaksız bulunmaktadır.

Bu konuyla ilgili Danıştay 8. Dairesinin E.96/3070, K.96/2443 sayılı 7.10.1996 tarihli kararında “…Bu nedenle, davacıya… İki yıl içinde verilen… disiplin cezasının… idare mahkemesinin… kararıyla savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine idarece iptal kararı gereği yerine getirilip savunma eksikliği giderilerek aynı konuda yeniden tesis edilen… işlemin ceza verme zamanaşımına uğraması söz konusu olmadığından idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmiştir.

YORUM EKLE