Fiilin sonuçlarını algılamaycak derecede akıl hastası olana disiplin cezası verilmesi

Fiilin sonuçlarını algılamaycak derecede akıl hastası olana disiplin cezası verilmesi

Fiilin sonuçlarını algılamaycak derecede akıl hastası olana disiplin cezası verilmesi

Fiilin sonuçlarını algılamaycak derecede akıl hastası olana disiplin cezası verilmesi

Fiilin sonuçlarını algılamaycak derecede akıl hastası olana disiplin cezası verilmesi

Fiilin sonuçlarını algılamaycak derecede akıl hastası olana disiplin cezası verilmesi

Disiplin cezası ile tecziye edilen memurun, 2002 yılından bu yana ve disiplin cezasına konu eylemlerin gerçekleştiği tarihte de fiilin sonuçlarını algılayamayacak derecede akıl hastalığına düçar olduğu hususunun sağlık kurulu raporuyla tespit edildiği, bu durumda ilgilinin kusurunu ortadan kaldıran bir husus olması nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının mümkün olmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/3584 E. , 2021/3743 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3584
Karar No : 2021/3743

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Bakanlığı
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İzmir Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (D) fıkrasının (f) bendinde yer alan; "Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" hükmü uyarınca, 3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ... tarih ve ... sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 19/12/2019 tarih ve E:2017/1979, K:2019/10476 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararla; davacının 2002 yılından bu yana ve disiplin cezasına konu eylemlerin gerçekleştiği tarihte de fiilin sonuçlarını algılayamayacak derecede akıl hastalığına düçar olduğu hususunun sağlık kurulu raporuyla tespit edildiği, bu durumda davacının kusurunu ortadan kaldıran bir husus olması nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YanıtlaYönlendir

YORUM EKLE