Eksik soruşturma yapan muhakkike verilecek ceza

disiplin soruşturması yürüten kişiler soruşturmada tüm delileri değerlendirmezlerse ve eksik soruşturma yürütürse disiplin cezası verilebilir mi

Eksik soruşturma yapan muhakkike verilecek ceza

Eksik soruşturma yapan muhakkike verilecek ceza 

disiplin soruşturması yürüten kişiler soruşturmada tüm delileri değerlendirmezlerse ve eksik soruşturma yürütürse disiplin cezası verilebilir mi

Danıştay

12. Daire

Esas No                                : 2015 / 5197

Karar No                              : 2019 / 1021

Karar Tarihi                         : 13.02.2019

İSTEMİN KONUSU :  Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 11/09/2015 tarihli ve E:2014/2103, K:2015/1308 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde araştırmacı olarak görev yapan davacının, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde işlediği ileri sürülen fiilleri nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  125 /D-(n) maddesi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 10/11/2014 tarih ve 12 Sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 5. İdare Mahkemesince; davacının 28.05.2014 tarihli, 128 Sayılı inceleme raporu ve 30.06.2014 tarihli, 142 Sayılı ek inceleme raporları ile görüş ve kanaatlerini makul sürede belirttiği, soruşturma görevi veren makamın muhakkikin görüş ve önerisiyle bağlı olmadığı, aynı konuda dilerse başka kişi ve kişileri yeniden muhakkik olarak atayabileceği, soruşturmacı olarak görevlendirilenlerin de görev veren makamın görüş ve kanaatine bağlı olmadıkları, bu raporları tamamen bağımsız ve objektif biçimde hazırlamak zorunda oldukları, sonuçta ortaya çıkan raporla yapılan tespitler sonucu ulaşılan kanaatin soruşturmacıya ait sübjektif nitelik taşıdığı ve görev veren makamlarca bu kanaate müdahale edilemeyeceği, davacının muhakkiklik görevi ile ilgili olarak verilen emir ve görevleri kasten yapmadığından söz edilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının soruşturmacı olarak düzenlediği ilk inceleme raporundaki eksikliklerden dolayı raporun iade edildiği, davacı tarafından düzenlenen her iki raporda da, raporların hazırlanmasında gereken hassasiyeti göstermediği, raporlarlarda yer alan tespitlerin eksik, sağlıklı bilgiler içermeyen, hiç araştırılmamış olduğu ve kanaat oluşturmak için yetersiz bulunduğu, davacıya isnad edilen eylemin sübuta erdiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ CANDAN IŞIK'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR :  İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.'den 06.05.2013 tarihinde satın alınan 12 adet kitap içerisinde bulunan ''Y. E. Divanından Seçmeler'' adlı kitap hakkında Bakanlık aleyhine intihal davası açılması nedeniyle satın alma işlemini gerçekleştiren Yayınlar Dairesi önceki başkanı M. Balçık'ın soruşturulması için muhakkik sıfatıyla görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda hazırladığı 28.05.2014 tarihli ve 934-128 Sayılı inceleme raporu Genel Müdürlüğe sunulmuş; Genel müdürlük tarafından eksik inceleme nedeniyle 05.06.2014 tarihli ve 132 Sayılı iade yazısı ile iade edilmiştir. Davacının Yayınlar Dairesi önceki başkanının ifadesine bir kez daha başvurarak düzenlediği 30.06.2014 tarihli ve 142 Sayılı ek inceleme raporunun da eksik bulunması üzerine davacı hakkında muhakkiklik görevinin ifasında kusur ve sorumluluğu nedeniyle soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda muhakkik olarak görevini layıkı veçhile yerine getirmede özen göstermediğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  125 /D-(n) maddesinde "Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak." hükmü gereğince bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması teklif edilmiş, Merkez Disiplin Kurulunca, teklif edilen cezanın 04.11.2014 tarihli ve 2014/2 Sayılı karar ile kabul edilmesi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  125 . maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (n) alt bendinde, "Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyanın incelenmesinden; Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarihli ve 102 Sayılı yazısıyla, Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.'den 06.05.2013 tarihinde satın alınan 12 adet kitap içerisinde bulunan ''Y. E. Divanından Seçmeler'' adlı kitapla ilgili olarak kurumlardan ve mahkemelerden gelen belgelerin temin edilerek; Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş. İle herhangi bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığı, dosyasında bulunan sözleşmenin hukuki geçerliliği, söz konusu yayınevinden yapılan satın alma işleminin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususlarının incelenmesi ve soruşturulması için davacının muhakkik olarak görevlendirildiği görülmektedir.

Davacı tarafından düzenlenen 28.05.2014 tarihli ve 128 Sayılı raporda; "yayınevi ile imzalanan sözleşmenin bir ön sözleşme olduğu, sözleşmedeki imzanın eski Daire Başkanı M. Balçık'a ait olduğu, M. Balçık'ın imza yetkisi olmadığı, karşı tarafın basiretli bir işadamı gibi davranarak Daire Başkanı düzeyinde atılan imzanın Bakanlığı bağlamayacağını bilmeleri gerektiği, yapılan alımın yasal olduğundan hareketle soruşturmaya gerek olmadığı" yönünde görüş ve kanaat bildirdiği görülmekle; satın alma işleminin mevzuata uygun olup olmadığı hususunda herhangi bir araştırma ve soruşturma yapmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarihli ve 132 Sayılı yazısıyla, firma yetkilisinin imzalarında benzerlik bulunmadığı, ön protokol olarak nitelendirilen sözleşmenin yasal olup olmadığı değerlendirilmesinin yapılmadığı, satın alma işleminin 4734 Sayılı Kanun'un  22 /b maddesine göre yapıldığının belirtilmesine karşın, yayınevinden istenilmesi gereken "özel bir hakka sahip olduğuna dair belgenin" dosyasında bulunmadığı, M. Balçık tarafından yetkisiz olarak imza atıldığının tespit edildiği, buna rağmen sorumluluğun sözleşmenin diğer tarafı olan firmaya yükletildiği, Yayın Kurulu karar tutanaklarında "Y. E. Divanından Seçmeler'' adlı kitabın bulunmadığı hususlarının yeterince incelenmediği belirtilerek raporun yeniden düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda davacı tarafından düzenlenen 30.06.2014 tarihli ve 142 Sayılı ek inceleme raporunda, bir önceki raporunda eksiklik bulunmadığı, eksiklik olarak bildirilen hususların yeni inceleme konusu olduğu, söz konusu sözleşmenin yok sayılması gerektiğinden soruşturmaya gerek olmadığı yönünde görüş bildirdiği, bu raporda da, 4734 Sayılı Kanun'un  22 /b maddesi uyarınca doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen kitap alım işinin mevzuatına uygun yapılıp yapılmadığı ve idarece yeniden incelenmesi istenilen diğer konularla ilgili herhangi bir araştırma/inceleme yapılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının, raporların hazırlanmasında gereken özeni göstermeyip eksik inceleme ve soruşturma yaptığı, raporlarda yer alan tespitlerin sağlıklı bilgiler içermediği, hiç araştırma yapmadan düzenlenen raporların kanaat oluşturmak için yetersiz olduğu açık olup davacıya isnad edilen "Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" fiilinin sübuta erdiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki Ankara 5. İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ :  Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un  49 . maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 11/09/2015 tarihli ve E:2014/2103, K:2015/1308 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE