Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında atamaya yetkili amir onayı

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında atamaya yetkili amir onayı , kademe ilerlemesinin durdurulması cezasından yetkili kurulca verilen ceza atamaya yetkili amirce onaylanmalıdır

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında atamaya yetkili amir onayı

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında atamaya yetkili amir onayı 

Kamu kurumlarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesi aşamasında kamu kurumlarınca yapılan yanlışlardan biriside yetkili kurulca alınan karardan sonra cezanın geçerli olabilmesi için cezanın yetkili amirin onayına sunulmadan direk uygulanması ile ortaya çıkmaktadır.

657 sayılı  Kanun'un 126. maddesinin 1. fıkrasında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verileceği; aynı maddenin 3. fıkrasında ise, "Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler." kuralına yer verilmiştir.

Aynı Kanun'un 136. maddesinde de, "İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler." hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere yetkili kurullarca verilen cezalar atamaya yetkili amirin onayına sunulmalıdır.

Danıştay Beşinci Daire Esas No : 2016/13633 Karar No : 2019/311 nolu kararında bu yönde karar verilmiştir.

YORUM EKLE