Uzmanlık eğitimi alan tüm öğrencilere acil servis nöbeti tutturulabilir mi?

Uzmanlık eğitimi alan tüm öğrencilere acil servis nöbeti tutturulabilir mi?

Uzmanlık eğitimi alan tüm öğrencilere acil servis nöbeti tutturulabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin tutacakları nöbetlere ilişkin düzenlemelerde, herhangi bir branş ayrımı yapılmadığından tıbbi mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi alan davacıya acil servis nöbeti tutturulmasına yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

T.C.

DANIŞTA Y

Sekizinci Daire

Ksas No: 2016/1918

Karar No : 2020/1401

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ...Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından; kendisine acil servis nöbeti yazılmasına ilişkin Nisan 2015 nöbeti ile bu nöbetin dayanağı ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 24.02.2015 tarih ve 01 sayılı kararı ile anılan kararın davacıya bildirilmesine ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın 23.03.2015 tarih ve 547 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, ilgili mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, acil serviste nöbetlerin uzman hekimler veya bu konuda özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından tutulacağı, uzmanlık eğitimi alan doktorların eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulanmasından sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği ve uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamayacağı ifade edilmekle birlikte, davalı idarece görevlendirmenin bir anlamda acil serviste görev yapacak doktor açığını kapatmak amacı ile tesis edildiği hususu da dikkate alındığında, davacının uzmanlık eğitimini yaptığı anabilimdalının Mikrobiyoloji Anabilimdalı olduğu, bir anlamda iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branşları gibi klinisyen bir anabilimdalı olmadığı görülmüş olup, davacının da uzmanlık eğitimini aldığı anabilimdalı da dikkate alındığında, klinisyen bir anabilimdalında eğitim almayan davacıya acil nöbeti yazılması hususunda tesis edilen dava konusu işlemlerde bu sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin (t) fıkrasında, "Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir." hükmü yer almıştır.

18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin"Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 4. maddesinin I. fıkrasının (k) bendinde, Uzmanlık eğitimi, tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi; (1) bendinde ise. Uzmanlık öğrencisi, kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişiler şeklinde tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin "Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları" başlıklı 26. maddesinde, "Uzmanlık öğrencisinin, kurum ve birimlerde eğitimin çağdaş standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır ve bunu sağlamak kurum amirlerinin görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi uzmanlık eğitimi alan kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı kurumca sağlanır. Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Uzmanlık öğrencisi, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar." Düzenlemesine ver verilmiştir.

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin "Uzmanlık Öğrencisi" başlıklı 11. maddesinde, "Uzmanlık öğrencisi: kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir. Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir, Uzmanlık Öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir. Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda eğitim verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır.

Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır. Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar." hükümlerine yer verilmiştir.

Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği'nin 42. maddesinin (C) bendinde, "Acil nöbetler: Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabib tesbit eder. Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler. Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur." hükmüne, 46. maddesinde ise, "Uzmanlık Eğitimi görenlerin nöbetleri:

a) Kurumda üçten fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu hallerde genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutulur. Bu nöbeti baştabib düzenler. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutanlar genel hastane nöbeti tutan uzman nezaretinde çalışırlar. Kurumdaki uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir dalda bulunduğu takdirde servis nöbeti tutmazlar. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbetine girerler. Uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamaz. Bir serviste ikiden fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu takdirde, bunlar sıra ile servis nöbeti tutarlar. Servis nöbetini servis şefi düzenler. Bu düzenlemede genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti göz önünde bulundurulur." kuralına ver verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalında araştırma görevlisi olarak görev yaptığı, kendisine acil servis nöbeti yazılmasına ilişkin Nisan 2015 nöbeti ile bu nöbetin dayanağı ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 24.02.2015 tarih ve 01 sayılı kararı ile anılan kararın davacıya bildirilmesine ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın 23.03.2015 tarih ve 547 sayılı kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin tutacakları nöbetlere ilişkin düzenlemelere, herhangi bir branş ayrımı yapılmaksızın yer verildiği görüldüğünden; tıbbi mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi alan davacıya acil servis nöbeti tutturulmasına yönelik dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; ................ İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 03/03/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 12:24
YORUM EKLE