Edimin ifası suçunun faillerinin kimler olacağına dair karar

Edimin ifası suçunun faillerinin kimler olacağına dair karar

Edimin ifası suçunun faillerinin kimler olacağına dair karar

Edimin ifası suçunun faillerinin kimler olacağına dair karar

Edimin ifası suçunun faillerinin kimler olacağına dair karar

Edimin ifası suçunun faillerinin kimler olacağına dair karar

Yargıtay . Ceza Dairesi, 2018/812 E., 2021/5549 K. sayılı kararında edimin ifası suçunun faillerinin kimler olabileceğini açıkladı. Söz konusu kararda 5237 sayılı yasanın 236. maddesininin 2. fıkrasının “a” ve “b” bentlerindeki fiilelerin yüklenici konumundaki kişiler ve temsilcileri ile edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri tarafından işlenebileceği, “c”, “d” ve “e” bentlerinde ise edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri tarafından işlenebileceği belirtildi.

5. Ceza Dairesi 2018/812 E. , 2021/5549 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;


Sanıklar müdafin 08/07/2014 tarihinde tefhim edilen hükümleri 25/08/2014 günlü dilekçesi ile yasal süresinden sonra temyiz ettiği anlaşılmakla, temyiz isteminin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'un 317. maddesi gereğince REDDİYLE, incelemenin katılan vekilinin temyiz itirazları ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:


Sanıkların hizmet alımı ihalesine ilişkin sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayan edimin ifası sürecindeki eyleminin 5237 sayılı TCK'nin 236/2-e maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bahse konu maddede edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasa'nın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığından, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde; 2. fıkranın “a” ve “b” bentlerinde yüklenici konumundaki kişiler ve temsilcileri ile edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri, “c”, “d” ve “e” bentlerinde ise edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri suçun faili olabileceğinden, söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, bu suça iştirak eden diğer kişilerin ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri, dava konusu somut olayda ise asli fail olabilecek kamu görevlileri hakkında açılan kamu davası bulunmaması karşısında, faili olmayan suça şerikliğin mümkün olmamasına bağlı olarak sanıkların yüklenen suçtan cezalandırılması mümkün bulunmadığından, sonucu itibarıyla verilen beraat hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA 11/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022, 11:04
YORUM EKLE