Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı süreleri ne zaman başlar, disiplin amirinin suçu öğrenme tarihi disiplin cezası verme zamanaşımı

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı 

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre yapılan disiplin soruşturmalarında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biriside disiplin soruşturmasında zaman aşımı süresidir.Disiplin cezaları verilirken zaman aşımı sürelerine dikkat etmeyen birçok kurumun vermiş olduğu cezalar danıştay başkanlığınca verilen çeşitli zamanlardaki kararlarla iptal edilmiştir.Disiplin hukukunda zamanaşımı süreleri dolmuş ise artık memura disiplin cezası verilememektedir.Bundan dolayı idarelerin Devlet Memurları Kanununun 127  maddesinde yer alan disiplin cezası zamanaşımı sürelerine dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı Süreleri 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun  125 inci maddesinde ; disiplin cezalarının çeşitleri sayarak 127 inci maddesinde: “ Bu kanunun 125 inci maddesinde sayılan fil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a)Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b)memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer verilmiştir.

Disiplin Cezasında Zamanaşımına İlişkin Danıştay Kararı 

Diğer taraftan Danıştay 10. Dairesinin 20/03/1991 tarihli ve E:1988/2495,K:1991/1002 sayılı kararında; “… hakaret suçunun 17.5.1987 de işlendiği ve hakarete uğrayan tarafından 18.5.1987tarihli dilekçe ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulduğu, dolayısıyla disiplin amiri durumunda olan Milli Eğitim Müdürünün, disiplin suçu işlendiğini bu tarihte öğrendiği, …” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, memur hakkında 657 sayılı Kanun gereği yapılacak olan disiplin soruşturması veya kovuşturmasında disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımının hesaplanmasında öğrenme tarihi olarak;

-kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen başvuru, şikayet veya ihbar niteliği taşıyan evrakın memurun görev yaptığı kurumun evrak kaydına girdiği tarihin,

-memurun görev yaptığı kurumun yetkili disiplin amirine veya disiplin kuruluna başvuru, şikayet veya ihbar gibi yollarla bilgi verildiğinde durumu tespit eden tutanağın düzenlendiği tarihin, Esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

DPB (24/05/2012-8727)  görüş yazısı

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 09:01
YORUM EKLE