Disiplin soruşturmasında tekerrür uygulaması

memur hakkında yapılan disiplin soruşturmasında belli süreler içinde memurun aynı fiilden veya farklı fiilde olsa aynı cezayı alması durumunda tekerrür

Disiplin soruşturmasında tekerrür uygulaması

memur hakkında yapılan disiplin soruşturmasında belli süreler içinde memurun aynı fiilden veya farklı fiilde olsa aynı cezayı alması durumunda tekerrür uygulaması yapılır

Disiplin soruşturmasında tekerrür uygulaması

Disiplin soruşturmasında tekerrür uygulaması 

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.” denilmektedir. Bu hüküm ile tekerrürden amaçlanan husus, disiplin cezası verilmesine neden olan aynı fiilin tekrarı halinde veya aynı derecede cezayı gerektiren ayrı fiilin üçüncü tekrarında fiile tekabül eden cezanın bir derece ağırı olan disiplin cezasının verilmesidir.

Tekerrür, daha önceden işlemiş olduğu bir suçtan dolayı kesin bir hükümle disiplin cezası almış bir kimsenin, bu cezasının kesinleşmesinden sonra Kanunda öngörülen süre geçmeden yeni bir suç işlemesi halidir.

657 sayılı Kanunda düzenlenen tekerrür hükümlerinde, “fiil veya halin tekerrürü ile aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller sebebiyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulaması” şeklinde iki ayrı durum düzenlenmiş olup, tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için, sonraki fiilin önceki fiilden ve bu fiil sebebiyle verilmiş olan disiplin cezasının tebliğinden soma işlenmiş olması gerekmektedir.

Tekerrür hükümleri kamu görevlisinin davranışlarında daha dikkatli olmasını sağlamak amacını taşıdığından tekerrüre esas alman önceki ceza veya cezaların ilgiliye tebliğ edilmiş olması, tekerrür hükümlerinin uygulanmasının doğal şartlarındandır.

Buna göre, aynı fiilin tekrar işlenmesi halinde uygulanacak 125 inci maddedeki ceza, ancak bir kez ağırlaştırılabilmektedir. Tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezaya tekrar tekerrür hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Yine tekerrür hükümlerine göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine sebep olmuş fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrürü halinde, fiile karşılık gelen cezanın disiplin kuruluna teklif edilmesi ancak disiplin kurulu teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını kabul etmeyerek ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde Devlet memurluğundan çıkarma cezası teklifinde bulunularak soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE