Disiplin soruşturmasında savunma istem yazısı

memurun disiplin soruşturması yapılırken savunma istem yazısında dikkat edilecek hususlar

Disiplin soruşturmasında savunma istem yazısı

memurun disiplin soruşturması yapılırken savunma istem yazısında dikkat edilecek hususlar

Disiplin soruşturmasında savunma istem yazısı

Disiplin soruşturmasında savunma istem yazısı 

Savunma istem yazısında;

  • İsnat edilen fiil ve durumlar açık bir biçimde (yer, kişi, zaman ve olay açıklanarak) belirtilmelidir

Danıştay 12. Dairesi, T. 23.03.2011, E. 2008/7024, K. 2011/1314: "Disiplin cezasıyla cezalandırılması için hakkında soruşturma açılan kamu görevlisinin savunması alınırken disiplin suçunu oluşturan eylemi açık bir şekilde belirlenmeli, disiplin suçu oluşturan eyleminin hangi disiplin kurallarını ihlal ettiği ortaya konulmalıdır";

Danıştay 12. Dairesi, T. 15.10.2015, E. 2015/1023, K. 2015/5293: "Disiplin cezası ile cezalandırılması için hakkında soruşturma açılan kamu görevlisinin savunması alınırken disiplin suçunu oluşturan eylemlerin açık bir şekilde belirtilmesi bir zorunluluktur. Ancak, bu eylemler nedeniyle hangi disiplin cezasının teklif edildiğinin belirtilmemiş olmasının savunma hakkını kısıtladığını kabul etmek mümkün değildir. Zira, soruşturma raporunda getirilen teklif, disiplin cezasını verecek makam için bağlayıcı nitelikte olmadığı gibi, davacının vereceği savunma, disiplin raporuyla birlikte değerlendirildikten sonra davacıya ceza verilip verilmeyeceğine veya ceza verilecekse hangi cezayla cezalandırılacağına karar vereceği açıktır"

  •  Yedi günden az olmamak kaydıyla makul (savunma hakkının kısıtlanmaması için olması gereken zaman) bir süre verilmelidir.Yedi günlük süre asgari süredir. Soruşturmacının, savunma hakkı kullanabilmesi için kamu görevlisine daha uzun bir süre vermesi de mümkündür.Ancak asgari yedi günlük sürenin verilmesinden sonra hakkında soruşturma açılan kamu görevlisinin savunma süresinin dolmasından önce savunmasını yapması da mümkündür.
  •  Verilen süre içinde yazılı veya sözlü savunma yapılmadığı takdirde geçerli bir mazereti bulunmaması durumunda savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağına ilişkin ihtar yer almalıdır.
  • Savunma kamu görevlisi tarafından sözlü olarak yapılabileceği gibi yazılı olarak da yapılabilir

Danıştay 12. Dairesi, T. 21.11.2003, E. 2002/241, K. 2003/3715, www.sinerjimevzuat.com.tr, e.t. 07.03.2016; Kamu görevlisi tarafından savunmanın sözlü olarak verildiği durumlarda soruşturmacı soruşturmaya yetkili makamdan sözlü savunmanın yazıya geçirilmesi için bir katip görevlendirmesi isteyebilir. Ancak soruşturmacı kamu görevlisi tarafından verilen sözlü savunmayı bizzat kendisi de yazılı hale getirebilir. İster sözlü olarak verilip de bir tutanakla yazılı hale getirilen savunmalarda ister doğrudan yazılı olarak verilen savunmalarda mutlaka savunmada bulunan kamu görevlisinin imzasının bulunması gereklidir.

YORUM EKLE