Disiplin hükümlerinde lehe değişikliklerin dikkate alınması gerektiği

Disiplin hükümlerinde lehe değişikliklerin dikkate alınması gerektiği, disiplin soruşturmasında memurun lehine olan hükümlerin uygulanması

Disiplin hükümlerinde lehe değişikliklerin dikkate alınması gerektiği

Disiplin hükümlerinde lehe değişikliklerin dikkate alınması gerektiği

Dava konusu işlemin dayanağı olan Yönetmelikte değişikliğe gidildiği, bazı disiplin cezaları ile bazı cezaların karşılığı ceza puanlarında değişiklik yapıldığı anlaşıldığından bu husus dikkate alınarak yeniden bir karar verilmesi gerektiği hakkında

T.C.

DANIŞTAY

Sekizinci Daire

Esas No: 2017/6955

Karar No : 2020/889

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin isin gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Davacının ...Polis Meslek Yüksekokulunda bulunduğu sırada 08/11/2015 tarihinde beraberindeki bir grup 2. sınıf öğrencisiyle 1. sınıf öğrencileri kar topu ovnamava zorladıkları, koğuşların kapılarını tekmeleyip zarar verdiği, 1. sınıf öğrencilerine küfür ettikleri, fiziki temasta bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasına yönelik yapılan soruşturma sonucunda "Bir veya birden fazla kişive her ne sebeple olursa olsun insan onuruvia bağdaşmayan ve bedensel veysı ruhsal yönden kişinin acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirmek, maddi ve manevi eziyet ve işkence yapmak veya yaptırmak," suçundan alı ceza uygulaması sonucu "(1) yarıyıl eğitim kurumundan uzaklaştırma" cezası verilerek disiplin puanından 30 puan indirim yapılmasına, "arkadaşlarını söz, yazı, hareket ve benzeri gibi şeylerle tehdit etmek," suçundan alt ceza uygulaması sonucu "2 gün haftasonu izinsizliği " cezası verilerek disiplin puanından 6 puan indirim yapılmasına, "fiili bir hareket olmaksızın arkadaşlarına sözle sataşmak, sataşmaya aynen karşılık yermek veya kavga eylemini doğurabilecek söz ve hareketlerde bulunmak, tahrik ve tahkirde bulunmak" suçundan alt ceza uygulaması sonucu "2 gün haftasonu izinsizliği" cezası verilerek disiplin puanından 6 puan indirim yapılmasına, "eğitim kurumu içinde veya dışında Polis Akademisi öğrencisi olmanın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsıcı eylem ve davranışta bulunmak," suçundan alt ceza uygulaması sonucu "2 gün haftasonu izinsizliği" cezası verilerek disiplin puanından 6 puan indirim yapılmasına karar verildiği ve karara karşı dava açılmadığı, davacının ... Polis Meslek Yüksekokulunda iken 25/03/2015 tarihinde akıllı ve kameralı cep telefonu bulundurduğunun tespiti nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda "bu yönetmelikte özel olarak düzenlenmiş ve karşılığında disiplin cezası belirlenmiş olan hususlar dışında kalan ve yetkililer tarafından ilan edilmiş davranış tarzlarına ilişkin talimatlara (Yatakhane, dershane, yemekhane, sınav, revir, spor tesisi, iş ocakları, sinema salonu ve benzeri) aykırı davranmak," suçundan "4 giiıı hafiasonu izinsizliği " cezası verilerek disiplin puanından 12 puan indirim yapılmasına karar verildiği, ... Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulıı'nun 01/06/2015 tarih ve 2015/21 sayılı karamla davacının disiplin puanından yapılan indirimin 40 puanı aşarak 60 puana ulaşması sebebi ile Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca "eğitim kurumundan çıkarılma" cezası ile tecziye edilmesine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

(5) veva daha aşağı ceza puanı alan ve derslerinde başarılı olup sınıfını geçen öğrencilerden, bir sonraki yıl disiplin suçu işlemeyenler aldığı bu ceza puanları ilgilinin müracaatı aranmaksızın tamamen sicilden silinir ve bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar." hükmüne, "Disiplin notundan yapılacak indirimler" başlıklı 13. maddesinde; "(1) Yetkili disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca verilen cezalar karşılığında yüz (100) disiplin notundan aşağıdaki esaslara göre indirim yapılır, a) Ceza Nöbeti: Sıfır (0) puan, b) Uyarma: Bir (1) puan, c) Kınama: iki (2) puan, d) I lafta sonu izinsizliği: 11er gün için üç (3) puan, e) Eğitim kurumundan uzaklaştırma: Her gün için dört puan, f) Eğitim kurumundan bir veya iki varı yıl uzaklaştırma Otuz (30) puan, g) Eğitim kurumundan çıkarma: Yüz (100) puan. (2) Soruşturma evrakı hazırlanarak re'sen verilen cezalarda yukarıda belirtilen disiplin puanlarının yarısı verilir. Ancak, Sınıflar Amiri, Sınıf Amirleri ve Sınıf Komiserlerince re'sen verilen cezalar nedeniyle disiplin puanı düşülmez." hükmüne, "Disiplin notu indirilen öğrencilere ihtar" başlıklı 14. maddede; "(1) Disiplin notu indirilen öğrenciye aşağıdaki durumlarda gerekli yazılı ihtar yapılır, a) Öğrencinin aldığı ceza puanı toplamı virmi've (20) ulaştığı zaman idare tarafından, bu durum öğrenciye yazılı olarak bildirilir, b) Ceza puanı toplamı virmibeş'e (25) ulaştığında öğrenciye ikinci ihtarla birlikte, idarece durum öğrencinin ailesine yazılı olarak bildirilir, c) Ceza puanı toplamı otuz'a (30) ulaştığı zaman ise öğrenci, kurumun rehberlik ve danışma merkezine sevk edilir. Verilen rapora göre öğrencinin durumu yetkililerce değerlendirilerek okul içinde rehabilitasyona tabi tutulur veva diğer idari işlemler tesis edilir.", hükmüne, "Disiplinsizlik sebebiyle eğitim kurumundan çıkarılma" başlıklı 15. maddesinde ise; "(1) Disiplin puanı toplamı 13 üncü madde esaslarına göre kıık’ı (40) aşan öğrenci yıl sonu başarı durumu değerlendirilmeksizin ve sadece verilen disiplin cezaları ile karşılıkları olan disiplin puanları dikkate alınarak, ilgili disiplin kurulunun kararı, Başkanın öneri ve Genel Müdür onayı ile eğitim kurumundan çıkarılır." hükmüne ver verilmiştir.

28/2/2007 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Yönetmeliği yürürlükten kaldıran 08/06/2015 tarihli İçişleri Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin "Disiplin notu" başlıklı 12. maddesinde; "(1) Emniyet mensubu olan PAEM öğrencileri hariç, eğitim ve öğretime başlayan her öğrenciye vüz (100) disiplin notu verilmiş kabul edilir. (2) Öğrencilerin disiplinsiz hareketlerinden dolavı kendilerine verilen cezaların karşılığı olan ceza puanları, bu vüz (100) disiplin notundan düşürülür. (3) FYO ve PMYO öğrencileri için, her eğitim-öğretim yılı sonunda, başarılı öğrencilerin o yıl aldıkları disiplin ceza puanlarının yarısı silinir. Aynı sınıfı tekrar eden öğrencinin okumuş olduğu ilk sınıfta aldığı disiplin cezası puanları yarıva düşürülmez. (4) bulunulan vıla ait akademik takvim içerisinde herhangi bir zamanda PAEM, POMEM öğrencileri için (20) yirmi, FYO ve PMYO öğrencileri için (40) kırk disiplin ceza puanını aşanların, yılsonu başarı notu dikkate alınmaksızın haklarında 15’inci madde hükümleri uygulanır. (5) İçinde bulunduğu akademik yılda işlediği fiillerden dolayı beş veya daha aşağı ceza puanı alan ve derslerinde başarılı olup sınıfını geçen öğrencilerden, bir sonraki yıl disiplin suçu işlemeyenlerin aldığı bu ceza puanları ilgilinin müracaatı aranmaksızın tamamen sicilden silinir ve bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar." hükmü, "Disiplin notundan yapılacak başlıklı 13. maddesinde;"(l) Yetkili disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca verilen cezalar karşılığında yüz (100) disiplin notundan aşağıdaki esaslara göre indirim yapılır, a) Ceza Nöbeti: Sıfır (O) puan, b) Uyarma: Bir (1) puan, c) Kınama: Birbuçuk (1,5) puan, ç) Hafta sonu izinsizliği: Her gün için iki (2) puan, d) Eğitim kurumundan uzaklaştırma: Her gün için üç (3) puan, e) Eğitim kurumundan çıkarma: Yüz ( 100 ) puan, (2) Soruşturma evrakı hazırlanarak re'sen verilen cezalarda yukarıda belirtilen disiplin puanlarının yarısı verilir.

Ancak, Sınıflar Büro Amiri, Sınıf Amirleri ve Sınıf Komiserlerince re'sen verilen cezalar nedeniyle disiplin puanı düşülmez." hükmü, "Disiplin notu indirilen öğrencilere ihtar" başlıklı maddede; "(1) Disiplin notu indirilen öğrenciye aşağıdaki durumlarda gerekli yazılı ihtar yapılır, a) Öğrencinin aldığı ceza puanı toplamı PMYO ve FYO için (20) yirmi’ye, PAEM ve POMEM için (10) on’a ulaştığı zaman idare tarafından, bu durum öğrenciye ve ailesine yazılı olarak bildirilir, b) PMYO ve FYO öğrencileri için ceza puanı toplamı otuz’a (30), PAEM ve POMEM öğrencileri için (15) onbeş’e ulaştığı zaman öğrenci, kurumun rehberlik ve psikolojik danışma büro amirliğine sevk edilir. Verilen rapora göre öğrencinin durumu yetkililerce değerlendirilerek okul içinde rehabilitasyona tabi tutulur veya diğer idari işlemler tesis edilir." hükmü, "Disiplinsizlik sebebiyle eğitim kurumundan çıkarılma" başlıklı maddesinde ise; "(1) Disiplin puanı toplamı 13 üncü madde esaslarına göre FYO ve PMYO öğrencileri için kırk'ı (40), PAEM ve POMEM öğrencileri için yirmi’yi (20)aşan öğrenci yıl sonu başarı durumu değerlendirilmeksizin ve sadece verilen disiplin cezaları ile karşılıkları olan disiplin puanları dikkate alınarak, ilgili disiplin kurulunun kararı, Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayı ile eğitim kurumundan çıkarılır." hükmü ver almaktadır.

Hukuki Değerlendirme:

28/2/2007 tarihli Yönetmelikte disiplin notundan yapılacak indirimlerde uyarma: (1), kınama: (2), hafta sonu izinsizliği: Hergün için (3), eğitim kurumundan uzaklaştırma: her gün için (4), eğitim kuramımdan bir veva iki varı yıl uzaklaştırma: (30) puan verilmekte iken 08/06/2013 tarihli Yönetmelikte ise uyarma: (1), kınama: (1,5), hafta sonu izinsizliği: her gün için (2), eğilim kurumundan uzaklaştırma: her gün için üç (3) puan verileceği düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku kökenli bir ilke olan "lehe olan hükmün uygulanması" ilkesi, işlendiği zamanın hukuk normları uyarınca suç savılan bir fiil, sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile suç olmaktan çıkarılmış bulunuyorsa veva sonradan yürürlüğe giren düzenleme suçun işlendiği zaman mevcut olan düzenlemeye göre suçlunun lehine ise, sonraki normun daha önce işlenmiş olan fiillere uygulanmasını öngörmektedir. Kural olarak idari işlemlerin yargısal denetimleri tesis edildikleri tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmakta ve bu anlamda idari işlem niteliğindeki disiplin yaptırımının da tesis edildikleri tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetiminin yapılması gerekmekte ise de, lehe olan hükmün uygulanması ilkesinin disiplin cezaları yönünden de geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bu durumda 08/06/2015 tarihli Yönetmelikte bazı disiplin cezalarının değiştirildiği ve genel olarak da disiplin cezaları karşılığı verilen ceza puanlarında 28/2/2007 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğe göre azaltıma gidildiği görüldüğünden yeni oluşan hukuki durum dikkate alınarak, Bölge İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

257“ sayılı kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz işleminin kabulüne,

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 22:42
YORUM EKLE