Disiplin cezasına itirazı görüşen kurul daha ağır ceza verebilir mi?

memurlara verilen disiplin cezalarına yapılan itirazları görüşen disiplin kurulları cezayı onar, kaldırır veya daha hafif ceza verebilir, ancak disiplin

Disiplin cezasına itirazı görüşen kurul daha ağır ceza verebilir mi?

memurlara verilen disiplin cezalarına yapılan itirazları görüşen disiplin kurulları cezayı onar, kaldırır veya daha hafif ceza verebilir, ancak disiplin kurulları daha ağır ceza veremez

Disiplin cezasına itirazı görüşen kurul daha ağır ceza verebilir mi?

Disiplin cezasına itirazı görüşen kurul daha ağır ceza verebilir mi?

memurlara verilen disiplin cezalarına yapılan itirazları görüşen disiplin kurulları cezayı onar, kaldırır veya daha hafif ceza verebilir, ancak disiplin kurulları daha ağır ceza veremez

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2021/7852 E.  ,  2022/886 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/7852

Karar No : 2022/886

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, … adliyesinde mübaşir olarak görev yaptığı dönemde işlediği ileri sürülen fiiller nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 18/12/2019 tarihli ve E:2017/1989, K:2019/10346 sayılı bozma kararına uyularak; adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilebilecek, ceza usul hukukunun önemli ilkelerinden biri olan "aleyhe hüküm verme yasağı"nın, bireylerin hukuki güvenliğini sağlayan, cezayı ağırlaştırmaya engel bir ilke olduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve yargı içtihatları ile benimsenmiş olan bu ilke sayesinde davanın taraflarının, ilk yargı kararından daha ağır bir sonuçla karşılaşmayacaklarını bilerek, çekinmeden kanun yoluna başvurmalarının sağlandığı, disiplin hukukunda da temelleri bulunan bu ilke kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 136. maddesinde yer verilen “İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.” hükmüyle, memurların disiplin cezalarına itiraz etmeleri durumunda daha ağır bir disiplin cezası verilmesi yasaklanarak, kamu görevlilerinin çekinmeden itiraz yoluna başvurabilmelerinin kanunla güvence altına alındığı, bu durumda, davacı tarafından, hakkında tesis edilen kınama cezasına karşı yapılan itiraz üzerine, davacının daha önceki hukuki durumundan daha ağır yeni bir hukuki durum oluşturacak şekilde tesis edilen, aleyhe hüküm verme yasağının ihlâli niteliği taşıyan aylıktan kesme cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, mevzuata uygun olarak tesis edildiği, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE