Disiplin Cezası Verilirken Kanunun Hangi Alt Bendinin İhlal Edildiğinin Belirtilmesi Gerektiği

Disiplin Cezası Verilirken Kanunun Hangi Alt Bendinin İhlal Edildiğinin Belirtilmesi Gerektiği, memura verilen disiplin cezasında cezanın alt bendi kararda

Disiplin Cezası Verilirken Kanunun Hangi Alt Bendinin İhlal Edildiğinin Belirtilmesi Gerektiği

Disiplin Cezası Verilirken Kanunun Hangi Alt Bendinin İhlal Edildiğinin Belirtilmesi Gerektiği, memura verilen disiplin cezasında cezanın alt bendi kararda yazılmalı

Disiplin Cezası Verilirken Kanunun Hangi Alt Bendinin İhlal Edildiğinin Belirtilmesi Gerektiği

Disiplin Cezası Verilirken Kanunun Hangi Alt Bendinin İhlal Edildiğinin Belirtilmesi Gerektiği

Memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmaları sonucunda kişinin fiilin Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesi kapsamında disiplin cezasını gerektirmesi durumunda ilgili hakkında işlediği suçun karşılığı olan disiplin cezası ile tecziyesine karar verilir. Disiplin cezasının soruşturulması sonucu düzenlenen raporda ve ilgili hakkında disiplin cezası verilmesi yönündeki kararda ise 657 sayılı yasanın 125 inci maddesinin hangi alt bendinin çiğnendiğinin de açıkça belirtilmesi gerekmektedir.  Dava konusu disiplin cezasında davacının fiilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin aylıktan kesme cezasını düzenleyen (C) bendinin hangi alt bendine aykırı olduğunun belirtilmemesi karşısında, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Beşinci Daire

Esas No: 2016/10183 Karar No : 2016/4761

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığı halinde mümkün olup, davalı idarece tarafından ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 126. maddesinde, "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kumlu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır." hükmü yer almıştır.

Yukarıda sözü edilen düzenlemelerle uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplin cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı, karara bağlanan bu disiplin cezalarının ise hangi makamlar tarafından onaylanacağı belirlenmiştir. Bu kapsamda kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil nedeniyle yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafından önerilen cezayı değerlendiren yetkili disiplin kurullarının fiili sabit görmemesi ve önerilen cezayı reddetmesi halinde atamaya yetkili amirler tarafından 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verilmesi mümkün olmakla birlikte disiplin cezasının hukuki denetimin yapılabilmesi için hangi fiil nedeniyle ve hangi maddeye dayanılarak disiplin cezası verildiğinin bent ve alt bent dahil işlemde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Bakılan uyuşmazlıkta, Kahramanmaraş II Disiplin Kurulu tarafından davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin reddine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince başka bir disiplin cezasının tayini için dosyanın Kahramanmaraş Valiliğine gönderilmesine karar verilmesi üzerine atamaya yetkili amir sıfatıyla Vali tarafından 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması yönünde tesis edilen işleme karşı açılan davada verilen temyize konu kararın gerekçesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de, dava konusu disiplin cezasında davacının fiilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin aylıktan kesme cezasını düzenleyen (C) bendinin hangi alt bendine aykırı olduğunun belirtilmemesi karşısında, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığından, İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 16:43
YORUM EKLE
YORUMLAR
MUHİTTİN KILIÇ
MUHİTTİN KILIÇ - 3 yıl Önce

BİLGİLER İÇİN TEŞŞEKÜRLER