Disiplin cezası verilirken ceza maddesinin yazımı

Memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarında ceza maddesi ile cezaya ilişkin bend tam olarak yazılmak zorundadır

Disiplin cezası verilirken ceza maddesinin yazımı

Memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarında ceza maddesi ile cezaya ilişkin bend tam olarak yazılmak zorundadır

Disiplin cezası verilirken ceza maddesinin yazımı

Disiplin cezası verilirken ceza maddesinin yazımı 

Memurlara 657 devlet memurları kanununa göre verilen disiplin cezalarında memurun işlemiş olduğu fiil ile fiile uygunluk gösteren ceza maddesi ile ilgili maddenin hangi bendinin ihlal edildiği disiplin kararında açıkça yazılmalıdır.Örneğin memura sadece kınama cezası verildiği yönündeki kararlar mahkemeden dönmektedir. İdareler disiplin cezası verirken ceza verilmesine neden olan fiile uygun bendi tam olarak yazarak memura ceza vermek zorundır. Konuya ilişkin olarak aşağıda yer alan mahkeme kararında da bu hususa dikkat çekilerek verilen ceza iptal edilmiştir.

Devlet Memurları Kanunu 125. Maddesinin hangi başlığı, fıkrası ve alt bendi olduğu açıkça belirtilerek bu doğrultuda memura ceza verilebilir. Aksi yönde gerekçe ve sebep belirtilmeden yapılan cezalandırma tekrardan inceleme nedeni oluşturur.

Her ne kadar; temyize konu İdare Mahkemesi kararında davacının, 657 sayılı Kanun’un 125/C-(a), (d) ve (ı) bentlerinde yer alan fiilleri işlediğinden bahisle cezalandırıldığı belirtilmiş ise de; dava konusu 22.06.2012 gün ve 06202 sayılı işlem incelendiğinde, davacının, anılan Kanun’un 125. maddesinin ”C” fıkrasında yer alan herhangi bir alt bende yer verilmeden, doğrudan Bakan Olur’u ile 1/20 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı görülmektedir. (2013/7372 E. , 2014/3573 K )

YORUM EKLE