Disiplin cezası iptal edilen memur eski görevine iade edilir mi?

Memur hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde memurun görevden alınmış olması durumunda memurun cezasının iptal edilmesi halinde memurun

Disiplin cezası iptal edilen memur eski görevine iade edilir mi?

Memur hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde memurun görevden alınmış olması durumunda memurun cezasının iptal edilmesi halinde memurun eski görevine iade edilmesi gerekmeyeceği

Disiplin cezası iptal edilen memur eski görevine iade edilir mi?

Disiplin cezası iptal edilen memur eski görevine iade edilir mi?

Memur hakkında yürütülen disiplin soruşturması ve sonrasında verilen disiplin cezası nedeniyle memurun görevden alınmış olması durumunda memurun eski görevine iadesini gerektirir bir durum olmadığı memurun görevden alınmasına ilişkin düzenlemeler ile disiplin cezasına ilişkin düzenlemelerin birbirinden farklı olduğu hakkında danıştay kararı 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/19121 E.  ,  2022/366 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/19121

Karar No : 2022/366

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : …. İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:.. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapan davacının, … Müdürlüğü emrine uzman olarak atanmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

…. İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiş; anılan karar Danıştay İkinci Dairesinin 24/04/2019 günlü, E:2016/8517, K:2019/2304 sayılı kararıyla bozulmuş ise de; … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararla, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

Israra ilişkin Mahkeme kararının davalı idare tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 09/11/2020 günlü, E:2020/1400, K:2020/2343 sayılı kararla, Mahkeme kararı onanmıştır. Davalı idare tarafından karar düzeltme kanun yoluna başvurulması üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 21/06/2021 günlü, E:2021/816, K:2021/1254 sayılı kararla; karar düzeltme isteminin kabulü ile anılan onama kararı kaldırılarak yeniden yapılan inceleme üzerine; Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceğinin yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edildiği; somut olayda, davalı idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı bilakis davalı idare tarafından davacı hakkında muhtelif tarihlerde soruşturmalar, iş verimini olumsuz etkileyen olaylar gözetilerek dava konusu işlemin tesis edildiği hususları dikkate alındığında; daire başkanı olarak görev yapan davacının, uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği; diğer yandan, her ne kadar davacıya verilen disiplin cezaları kaldırılmış ise de; disiplin yargılaması yapılabilmesinin gerekliliğini sağlayan koşullar ve esas alınan ilkeler ile atama işleminde idarece kullanılan takdir yetkisinin yargısal denetimine esas alınan ilkelerin farklı olması nedeniyle, disiplin yönünden yaptırım gerektirmeyen bir olayın, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hizmetin iyi işlemesi veya kamu görevlisinin etkin ve güvenilir bir biçimde hizmeti devam ettirmesinin sağlanması amacına yönelik olarak tesis edilen atama işleminin hukuka uygunluğuna engel teşkil etmeyeceği; zira uyuşmazlığa yol açan dava konusu işlemde idarece kullanılan takdir yetkisinin yargısal denetimine esas alınan ilkelerin, disiplin hukuku bakımından dikkate alınan suçun unsurlarıyla ilgili değerlendirme ölçütlerinden de farklı olduğu; bu durumda, davalı idarece takdir yetkisi kullanılırken kamu yararı ve hizmet gereklerinin de göz önünde bulundurulduğu, bu kapsamda hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için davacının görev yerinde değişiklik yapıldığı, işlemin bu yönüyle de hukuka uygun olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle işlemin iptaline ilişkin ısrar kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun anılan bozma kararına aynen uyularak ... İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; herhangi bir sebep gösterilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. …. İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE