Disiplin cezalarında ilgili cezanın uygunlanma süresi ve oranı belirtilmemişse en alt oran uygulanmalı

Disiplin cezalarında ilgili cezanın uygunlanma süresi ve oranı belirtilmemişse en alt oran uygulanmalı

Disiplin cezalarında ilgili cezanın uygunlanma süresi ve oranı belirtilmemişse en alt oran uygulanmalı

Disiplin cezalarında ilgili cezanın uygunlanma süresi ve oranı belirtilmemişse en alt oran uygulanmalı

Disiplin cezalarında ilgili cezanın uygunlanma süresi ve oranı belirtilmemişse en alt oran uygulanmalı

Disiplin cezalarında ilgili cezanın uygunlanma süresi ve oranı belirtilmemişse en alt oran uygulanmalı

İlgililerin bir alt ceza ile cezalandırılması konusundaki iradelerini açık ve net bir şekilde (cezanın türü, uygulanma süresi, cezanın oranı) ortaya koyması veya alt ceza uygulanması yolundaki irade açıkca ortaya konulmuş olmakla beraber cezanın uygulanma süresi veya oranının açıkca belirtilmediği durumlarda ise ilgili cezanın en düşük oranın veya süresinin uygulanması gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/804 E. , 2019/4048 K.


"İçtihat Metni"

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/194 E. , 2019/2517 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/194
Karar No : 2019/2517

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
VEKİLLERİ :

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 18/05/2017 tarih ve E:2016/11037, K:2017/2619 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Dava, …. İli, … Anadolu Lisesi'nde …. olarak görev yapan davacının, … Anadolu Lisesi … olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 08/06/2015 tarih ve 5858054 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; … Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında soruşturma başlatıldığı ve hazırlanan soruşturma raporunda; davacıya isnad edilen suçlamaların subuta erdiği belirtilerek davacının 657 sayılı Yasa'nın 125/D-(l) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerektiği yönünde teklif getirildiği, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifinin, davacının geçmiş yıllardaki olumlu çalışmaları ve savunması dikkate alınarak reddedildiği ve dosyanın Valilik Makamı'na sunulduğu, Vali tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesinin üçüncü fıkrası gereği davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Kanun'da öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, davacının doğrudan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan makam tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, davacı hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifi disiplin kurulu tarafından reddedilirken alt ceza uygulanması konusundaki iradenin açık ve net bir şekilde ortaya konulmadığından verilen cezanın alt ceza olarak kabulüne olanak bulunmadığı, disiplin amiri tarafından 657 sayılı Kanun'un 126. maddesinin üçüncü fıkrası gereği aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve halin 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin alt bentlerinde yer alan hangi tanıma uyduğunun açıkça ortaya konulması gerekirken herhangi bir madde ve bent belirtmeksizin aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmadığından sonucu itibarıyla hukuk ve usule uygun bulunan kararın bu gerekçeyle onanmasına karar verilmiştir.
KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI: Davalı tarafından, temyiz aşamasında ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmediği, Disiplin Kurularının ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayininine yetkisinin bulunmadığı, valilik makamınca alt ceza uygulanmış olduğu, tesis edilen işlemde yetki yönünden herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... DÜŞÜNCESİ: Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 18/05/2017 tarih ve E:2016/11037, K:2017/2619 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY : … Anadolu Lisesi'nde … olarak görev yapan davacının, aynı okulda görev yapan …. tehdit ettiği, hakarette bulunduğu, ayrıca bacağına vurup masasının bir bölümünü dağıtarak çöp kovasına tekme attığı yönündeki beyanlar üzerine davacı hakkında soruşturma başlatıldığı ve hazırlanan 11/05/2015 tarih ve 13 sayılı soruşturma raporunda; davacıya isnad edilen suçlamaların subuta erdiği belirtilerek davacının 657 sayılı Yasa'nın 125/D-(l) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması yönünde teklif getirildiği, davacının üyesi olduğu Sendikanın temsilcisinin de katıldığı ve teklifin değerlendirildiği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun 02/06/2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararıyla; davacının bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin davacının geçmiş yıllardaki olumlu çalışmaları ve savunması dikkate alınarak reddedildiği ve dosyanın Valilik Makamı'na sunulduğu, atamaya yetkili amir olan Vali tarafından, dava konusu işlem tesis olunarak davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu karara davacı tarafından yapılan itirazın İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun 08/07/2015 tarih ve 2015/14 sayılı kararıyla reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesinde; amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının gerektiren fiiler arasında sayılmış; aynı maddede geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlara verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği hüküm altına alınmış, 126. maddesinde ise, "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler." kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, yapılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun'un 125/D-(l) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca davacının savunması, geçmiş yıllardaki olumlu çalışmaları ve memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği yolundaki hüküm de dikkate alınarak önerilen cezanın reddedildiği, 02/06/2015 tarihli ve 2013/13 sayılı karar ile disiplin dosyasının Valilik makamına gönderildiği, Valilik makamınca alt ceza uygulanarak 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulamasının ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığı ve asıl cezayı vermeye yetkili olan disiplin amirinin yada kurulun alt cezayı vermesi gerektiği hususu Dairemizin yerleşmiş bir içtihatıdır. Bu doğrultuda dava konusu işlemde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için getirilen teklifin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca reddedilmesi üzerine söz konusu alt cezanın da Disiplin Kurulu tarafından verilmesi gerekmekte ise de, bakılan olayda olduğu gibi disiplin kurullarının, ilgililerin bir alt ceza ile cezalandırılması konusundaki iradelerini açık ve net bir şekilde (cezanın türü, uygulanma süresi, cezanın oranı) ortaya koyması veya alt ceza uygulanması yolundaki irade açıkca ortaya konulmuş olmakla beraber cezanın uygulanma süresi veya oranının açıkca belirtilmediği durumlarda ise ilgili cezanın en düşük oran veya uygulanma süresince, disiplin kurulu veya amirince verilmesinde de Dairemizce hukuka aykırılık görülmemektedir.
Dava konusu olayda da İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca, davacı hakkında önerilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası reddedildiğinden, Valilik makamınca kademe ilerlemesinin alt cezası olan aylıktan kesme cezasının en düşük oranı olan 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi nedeniyle işlemde yetki unsuru yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Bu durumda; İdare Mahkemesince uyuşmazlığın esasına girilerek davanın karara bağlanması gerekirken işlemin yetkisiz makamca tesis edildiği gerekçesiyle verilen iptal kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 08/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE