Devlet Memuru Özel Şirketi Vekaleten Temsil Edebilir mi?

Devlet Memuru Özel Şirketi Vekaleten Temsil Edebilir mi?, memur özel şirket adına iş ve işlemleri yürütebilir mi memurun eş ve çocukları üzerine olan

Devlet Memuru Özel Şirketi Vekaleten Temsil Edebilir mi?

Devlet Memuru Özel Şirketi Vekaleten Temsil Edebilir mi?, memur özel şirket adına iş ve işlemleri yürütebilir mi memurun eş ve çocukları üzerine olan şirketler adına ihalelere girmesi

Devlet Memuru Özel Şirketi Vekaleten Temsil Edebilir mi?

Devlet Memuru Özel Şirketi Vekaleten Temsil Edebilir mi?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları memurların ticaret yapmasının yasak olması nedeniyle yapmış oldukları ticari faaliyetleri eşlerinin veya çocuklarının üzerine kayıt ettirmekte, şirket sahibi eşleri veya çocukları olmakla birlikte kendisi adına almış olduğu vekaletname ile işleri yine kendisi yürütebilmektedir.Bu yazımızda devlet memurlarının ticari şirketlerde vekaleten görev alıp alamayacaklarını değerlendireceğiz.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç  getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde, “ Memurlar Türk Ticaret  Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz,  ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya  kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır…” hükmü yer almaktaktadır.

İlgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere devlet memurlarının ticari vekil olmaları yasaklanmıştır.

Diğer taraftan; 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun “Ticari  vekil” başlıklı 551 inci maddesinde; ”Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir.Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde

bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez.” hükmüne yer almaktadır.

İlgili hükümden , ticari vekil olan kimsenin; ticari işletme sahibi olan tacir tarafından işletmesini yönetmek veyahut işletmesinin bazı işlerini yürütmek maksadıyla yetkilendirildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

657 sayılı Kanunun 28 inci ve  6098 sayılı Kanunun 551 inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde memurların şirketler adına ticari vekil olarak görev yapmaları ticaret yasağı kapsamında yer almaktadır ve bu şekilde göre yapan memurlar Devlet memurları Kanununun 125 .maddesinde yer alan "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,” hükmüne aykırı hareket etmekten dolayı disiplin cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 11:09
YORUM EKLE