Devlet memurluğundan çıkarılmada son savunma alınması

devlet memurluğu görevinden çıkarılacak olan memurlarda son savunma alınmadan memurluktan çıkarma cezası verilemez

Devlet memurluğundan çıkarılmada son savunma alınması

devlet memurluğu görevinden çıkarılacak olan memurlarda son savunma alınmadan memurluktan çıkarma cezası verilemez

Devlet memurluğundan çıkarılmada son savunma alınması

Devlet memurluğundan çıkarılmada son savunma alınması 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde, "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Anayasa'nın 129. maddesinin ikinci fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesinde, ''Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir." hükmüne; 130. maddesinde ise, "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Anayasa'nın ve 657 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen maddeleri gereğince, Devlet memurunun veya diğer kamu görevlilerinin görevine son verilmesi sonucunu doğuracak olan disiplin cezasının tesisinden önce, disiplin cezalarını vermeye yetkili olan mercii olan Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, ilgili kamu görevlisinin hakkındaki iddiaları, bu iddiaların dayandığı delilleri, üzerine atılı fillerin hukuki nitelendirmesini ve önerilen disiplin cezasını öğrenmesi sağlanarak, savunma yapmasına imkan tanınmasının hukuken zorunlu olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu duruma göre, memurun 657 sayılı Kanun'un 129/2. fıkrasında yer alan haklarını da içeren son savunması alınmadan Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilemez.

YORUM EKLE