Cezayı veren amir itirazın görüşüldüğü kurulda görev alabilir mi?

Memur hakkında yürütülen soruşturmada disiplin cezasını veren amir disiplin cezasının görüşüldüğü disiplin kurulunda görev alamaz

Cezayı veren amir itirazın görüşüldüğü kurulda görev alabilir mi?

Memur hakkında yürütülen soruşturmada disiplin cezasını veren amir disiplin cezasının görüşüldüğü disiplin kurulunda görev alamaz

Cezayı veren amir itirazın görüşüldüğü kurulda görev alabilir mi?

Cezayı veren amir itirazın görüşüldüğü kurulda görev alabilir mi?

Memur hakkında yürütülen soruşturmada disiplin  cezasını veren amir disiplin cezasının görüşüldüğü disiplin kurulunda görev alamaz 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/4993
Karar No : 2016/411


İstemin Özeti : .....Temsilciliğinde muhabir olarak görev yapan davacının, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 99. maddesinin (n) bendi uyarınca "Cezai bir suç isnadı niteliğinde olmak üzere Kurumun diğer görevlileri hakkında uydurma şikayet ve ihbarda bulunmak" suçunu işlediğinden bahisle kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile ancak sicillerinin olumlu ve sicil dosyasında cezasının bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 114. maddesi uygulanmak suretiyle "1/8 oranında aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 'nün 21.11.2007 tarihli ve 2007/21 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı şahsın hem disiplin kurulunda yer alması hem de disiplin amiri olarak davacı hakkında verilen cezaya olur vermesi yolunda tesis edilen disiplin cezasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2015 tarihli ve E:2015/370, K:2015/587 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 02/02/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 10:32
YORUM EKLE