Bankaya aktarılan para ile ilgili harcama yetkilisinin kontrol sorumluluğunu yerine getirmemesi hakkında karar

Bankaya aktarılan para ile ilgili harcama yetkilisinin kontrol sorumluluğunu yerine getirmemesi hakkında karar

Bankaya aktarılan para ile ilgili harcama yetkilisinin kontrol sorumluluğunu yerine getirmemesi hakkında karar

Bankaya aktarılan para ile ilgili harcama yetkilisinin kontrol sorumluluğunu yerine getirmemesi hakkında karar

Bankaya aktarılan para ile ilgili harcama yetkilisinin kontrol sorumluluğunu yerine  getirmemesi  hakkında karar

Bankaya aktarılan para ile ilgili harcama yetkilisinin kontrol sorumluluğunu yerine  getirmemesi  hakkında karar

Döner sermaye ve ek ödemeden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 5018 sayılı Kanun gereğince görev ve sorumluluk sahasında yapılan usulsüz işlemlerde gerekli kontrol ve denetimi sağlamadığı, mutemet …'nın Döner Sermaye Saymanlığının banka hesaplarına aktarılması gereken ödeneklerin, maaş hesaplarına aktarılmasını sağlayan yazılarının ve aktarılan paranın akibetini takip etmediği, soruşturma kapsamında verdiği 07/12/2011 tarihli ifadesinde de, "...benim buradaki hatam ara sıra bankaya giden talimatları bankadan isteyip kontrol etmeyişimdir..." demek suretiyle kendisinin de açıkça kontrol ve denetim görevini yerine getirmediğini belirttiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/6239
Karar No : 2021/5469

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşavirleri …, …

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kırıkkale İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken işlediği fiiller nedeniyle davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesinin (C) bendinin (ı) alt bendi uyarınca "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" eyleminin sübut bulduğu gerekçesiyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 02/04/2012 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 26/12/2017 tarihli ve E:2014/494, K:2017/7103 sayılı bozma kararına uyularak; döner sermaye ve ek ödemeden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 5018 sayılı Kanun gereğince görev ve sorumluluk sahasında yapılan usulsüz işlemlerde gerekli kontrol ve denetimi sağlamadığı, mutemet …'nın Döner Sermaye Saymanlığının banka hesaplarına aktarılması gereken ödeneklerin, maaş hesaplarına aktarılmasını sağlayan yazılarının ve aktarılan paranın akibetini takip etmediği, soruşturma kapsamında verdiği 07/12/2011 tarihli ifadesinde de, "...benim buradaki hatam ara sıra bankaya giden talimatları bankadan isteyip kontrol etmeyişimdir..." demek suretiyle kendisinin de açıkça kontrol ve denetim görevini yerine getirmediğini belirttiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Müfettiş raporunun doğruyu yansıtmadığı, hakkında açılan ceza davasının halen devam ettiği, suça konu olayla ilgisinin bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE