Aynı Suçtan Dolayı Memura Birden Fazla Disiplin Cezası Verilemez

Aynı Suçtan Dolayı Memura Birden Fazla Disiplin Cezası Verilemez Memurlara işlemiş oldukları fiilin ağırlığına göre verilebilecek disiplin cezaları

Aynı Suçtan Dolayı Memura Birden Fazla Disiplin Cezası Verilemez

Aynı Suçtan Dolayı Memura Birden Fazla Disiplin Cezası Verilemez Memurlara işlemiş oldukları fiilin ağırlığına göre verilebilecek disiplin cezaları 657 sayılı kanunun 125.maddesinde sayılmıştır.

Aynı Suçtan Dolayı Memura Birden Fazla Disiplin Cezası Verilemez

Aynı Suçtan Dolayı Memura Birden Fazla Disiplin Cezası Verilemez

Memurlara işlemiş oldukları fiilin ağırlığına göre verilebilecek disiplin cezaları 657 sayılı kanunun 125.maddesinde anlatılmıştır.Yapılan soruşturmalar sonucunda disiplin amiri disiplin cezası verirken cezanın hangi maddenin hangi bendine göre verilmiş olduğunu disiplin cezası onayında belirtmesi gerekmektedir.Memurun işlemiş olduğu fiil birden fazla disiplin cezasına uygunluk gösteriyor ise memura en ağır olan disiplin cezası  verilmelidir.Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan soruşturmalar sonucunda bazen aynı fiil için birden fazla ceza verilebilmektedir.Daha önceki yıllarda aynı fiilden dolayı memura hem aylıktan kesme hemde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veren idarenin vermiş olduğu disiplin cezaları Danıştay başkanlığınca iptal edilmiştir.Danıştay Başkanlığı vermiş olduğu kararda "aynı fiil nedeniyle davacının ikinci defa cezalandırılması sonucunu doğuran dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık," olmadığı yönünde hüküm vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı Esas No : 2011/6728 Karar No : 2015/5715

Bakılan olayda, aynı soruşturma kapsamında davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla ve aynı Kanun’un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (ı) alt bendi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına dayanak oluşturan fiilin, “kardeşine menfaat sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı” fiili olduğu görülmektedir.

Bu durumda; dava konusu disiplin cezasına dayanak oluşturan “kardeşine menfaat sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı” fiili nedeniyle davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırıldığı, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin 24.02.2011 tarihli ve E:2010/884, K:2011/284 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın davalı idarece temyiz edilmeyerek kesinleştiği hususu dikkate alındığında, aynı fiil nedeniyle davacının ikinci defa cezalandırılması sonucunu doğuran dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, 08:50
YORUM EKLE