Avukatların ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceği

Avukatların ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceği

Avukatların ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceği

Avukatların ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceği

Avukatların ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceği

Avukatların ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceği

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2020/1814 E. , 2020/1689 K sayılı kararında, avukatların ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceğine hükmetti. Kararda; "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 5/4 maddesine göre "Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez." hükmü gereğince Ceza Muhakemesi Kanun'un tanımlar başlıklı 6.maddesinin 1/d fıkrası uyarınca yargı görevi yapan deyiminden avukatlarında anlaşılması gerektiği," belirtildi.

9. Ceza Dairesi 2020/1814 E. , 2020/1689 K.
"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi
Suç :Görevi kötüye kullanma
Hüküm :Beraat

Dosya incelendi;
Sanığın olay tarihinde Söğüt köyü muhtarı olarak görev yaptığı, köy sınırları içerisinde kalan devlet ormanı sahasına keçi, sığır gibi hayvan otlatılması için köyde yaşayan sakinlere ihale yoluyla kiraya verdiği, bu şekilde köy tüzel kişiliği adına gelir elde ettiği, ilgili idareden izin almaksızın, devlet ormanına hayvan sokulabilecek şekilde yasaya aykırılık oluşturabilecek şekilde ihale yoluyla vatandaşlara kiraya verip görevi kötüye kullandığı iddiası ile hakkında kamu davası açılmış ise de; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 5/4 maddesine göre "Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez." hükmü gereğince Ceza Muhakemesi Kanun'un tanımlar başlıklı 6.maddesinin 1/d fıkrası uyarınca yargı görevi yapan deyiminden avukatlarında anlaşılması gerektiği, Marmaris Kaymakamlığı'nın 29/11/2011 tarihli görevlendirme yazısı ile ... vekili Av. ...'in sanık hakkında görevi kötüye kullanma iddiası nedeni ile ön inceleme için görevlendirildiği, ilgili avukat tarafından 09/01/2012 tarihli yazı ile ön incelemenin tamamlandığına ilişkin raporun Marmaris Kaymakamlığı'na sunulduğu, hazırlanan ön inceleme raporuna istinaden sanık hakkında 09/01/2012 tarihinde soruşturma izni verildiği, yargılama aşamasında aynı avukatın 04/07/2013, 03/04/2014 ve 09/06/2014 tarihli duruşmalara katıldığı, katılan kurum adına temyiz talebinde bulunduğu anlaşılmakla ön inceleme raporunun tarafsız bir ön incelemeci tarafından düzenlenmesi gerektiği gözetilmeden, suçtan zarar gördüğü belirtilerek kamu davasına katılma istemi kabul edilen ... vekilince hazırlanan 09/01/2012 tarihli ön inceleme raporuna dayalı olarak verilen soruşturma iznine bağlı yürütülen yargılama sonucunda sanık hakkında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,


Kanuna aykırı, katılan kurum vekili ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21/10/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

YORUM EKLE