Açık kalp ameliyatı olan kişinin ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporu hakkında karar

Açık kalp ameliyatı olan kişinin ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporu hakkında karar

Açık kalp ameliyatı olan kişinin ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporu hakkında karar

Açık kalp ameliyatı olan kişinin ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporu hakkında karar

Açık kalp ameliyatı olan kişinin ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporu hakkında karar

Açık kalp ameliyatı olan kişinin ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporu hakkında karar

Danıştay 1. Dairesi, ön incelemeci tarafından iddia konusu eyleme ilişkin Belediye Meclisi kararlarında imzası bulunan Belediye Meclisi Üyesi …'in İstanbul İlinde kalp ameliyatı olduğundan bahisle ifadesinin alınmadığı ve bu yönüyle eksik inceleme raporu düzenlendiği anlaşıldığından, Belediye Meclis Üyesi …'in usulüne uygun olarak ifadesinin alınması ve düzenlenecek ek ön inceleme raporunda bu ifadenin de değerlendirilmesinden sonra yeniden bu kişi hakkında bir karar verilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.

1. Daire 2007/1041 E. , 2007/1312 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BİRİNCİ DAİRE
Esas No : 2007/1041
Karar No : 2007/1312


K A R A R

Hakkında Soruşturma
İzni İstenenler :
1- … - … İli, … Belediyesi Başkanı
2- … - Aynı yerde Belediye Meclis Üyesi (İmar Komisyonu Üyesi)
3- … - " " " " " " "
4- … - " " " " " " "
5- … - " " " " " " "
6- … - " " " " " " "
7- … - " " " " " " "
8- … - " " " " " " "

İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının … günlü, … sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler : … dışında haklarında soruşturma izni verilenler

Soruşturulacak Eylem : Belediye Meclisince imar mevzuatına aykırı olarak plan tadilatına ilişkin kararlar almak

Eylem Tarihi : 2005 Yılı

İçişleri Bakanlığının … günlü … sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanlığının … günlü, … sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi …'in açıklamaları dinlendikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :


Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin suç işlediklerinin ihbar ya da şikayet konusu yapılması halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre izin vermeye yetkili merciin bir ön inceleme başlatacağı, bu incelemeyi kendisi bizzat yapabileceği gibi, yasada belirtilen görevlilere de yaptırabileceği, 6 ncı maddeye göre, ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişilerin, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkililerine haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilecekleri, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyecekleri, hükme bağlanmıştır.


Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi …'ın İçişleri Bakanlığına … günlü şikayet dilekçesi verdiği, İçişleri Bakanlığının … Valiliğine yazdığı … günlü, … sayılı yazı ile araştırma raporu düzenlenmesinin istenildiği, hazırlanan araştırma raporu üzerine İçişleri Bakanlığınca ilgililer hakkında ön inceleme başlatıldığı, ancak ön incelemeci tarafından iddia konusu eyleme ilişkin Belediye Meclisi kararlarında imzası bulunan Belediye Meclisi Üyesi …'in İstanbul İlinde kalp ameliyatı olduğundan bahisle ifadesinin alınmadığı ve bu yönüyle eksik inceleme raporu düzenlendiği anlaşıldığından, Belediye Meclis Üyesi …'in usulüne uygun olarak ifadesinin alınması ve düzenlenecek ek ön inceleme raporunda bu ifadenin de değerlendirilmesinden sonra yeniden bu kişi hakkında bir karar verilmesi, söz konusu kararın ilgiliye bildirildiğine ilişkin alındı belgesi ile itiraz edilmesi halinde buna ilişkin dilekçenin eklenmesi, itiraz edilmemesi halinde, mevcut itirazların incelenmesi için … günlü, … sayılı yetkili merci kararının …'e ilişkin kısmının kaldırılarak dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 2.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE