4483 Sayılı Kanuna Göre Ön İnceleme Nasıl Yapılır

4483 Sayılı Kanuna Göre Ön İnceleme Nasıl Yapılır, örnek ön inceleme raporu , ön inceleme hazır rapor, 4483 rapor yazma

4483 Sayılı Kanuna Göre Ön İnceleme Nasıl Yapılır

4483 Sayılı Kanuna Göre Ön İnceleme Nasıl Yapılır

Bilindiği üzere 4483 sayılı yasaya göre yapılacak olan Ön incelemelere ilişkin genel hatlar kanunun ilgili maddelerinde sayılmış uygulamada ön incelemenin nasıl yapılacağına ilişkin olarak da çeşitli bakanlıklarca çeşitli zamanlarda yönergeler yayınlanmıştır.Kanun maddesinde yer alan hükümler ile İçişleri Bakanlığınca ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan yönergeler ile çeşitli zamanlarda mahkemelerce verilen kararlar ışığında     4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında yürütülen Ön incelemenin nasıl yapılacağını bu yazımızda açıklamaya çalıştık.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Ön İnceleme Nedir? Ön İnceleme Nasıl Yapılır?

Ön inceleme; 4483 sayılı Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikayete konu olan eylem ve işlemlerinin hukuki durumunun tespiti amacıyla yapılan inceleme ve soruşturma çalışmalarıdır.Ön İncelemenin nasıl yapılacağını yazımızın devamında ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağız.

Ön İnceleme Onayının Kapsamı

Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikayet veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular, ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.

 Ön İncelemeci Olarak Görevlendirilemeyecek Olanlar

-Ön incelemeye izni vermeye yetkili makamlarca ön incelemeci görevlendirmesi yapılırken  hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden görevlendirme yapılmak zorundadır.Dolayısıyla Şube Müdürü olarak görev yapan bir kişinin ön incelemesi memur veya şef tarafından yapılamamaktadır.Bu şekilde bir görevlendirme yapıldığı takdirde ilgili memur yapılan görevlendirmeye itiraz ederek görevlendirmenin kaldırılmasını talep etmelidir.Valiliklerce yapılan görevlendirmelerde bu hususa dikkat edilmekte birlikte özellikle komisyon marifetiyle yapılacak görevlendirmelerde komisyon başkanı olarak görevlendirilen kişi üst makamdan seçilmekte diğer görevliler ise alt unvandaki görevlilerden olabilmektedir.Ancak kanun maddesine bakıldığında ön inceleme görevini yürütecek tüm kişilerin hakkında ön inceleme yapılanın üstü konumunda olması gerekmektedir.
- Ön incelemeci olarak görevlendirilen kişilerin soruşturulan suçtan dolayı zarar görmemiş olması gerekmektedir.Suçtan zarar gören bir kişinin yapacağı ön incelemede ön incelemecinin tarafsız olması gerektiği ilkesi zarar görebilir.
-Hakkında ön inceleme yapılacak olan kişinin eşi veya boşanmış olsa bile eski eşi konumunda olanlar,üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımlığı ya da kan veya kayın alt veya üst soy ilişkisi olanlar, evlât edinme bağlantısı bulunanlar aralarındaki bu bağlantı nedeniyle şüpheli konumunda olan kişilerin ön incelemesinde görevlendirilemezler.
- Soruşturulan olayda tanık konumunda ifadesine başvurulacak kişilerinde ön incelemeci olarak görevlendirilmemesi gerekmektedir.


Ön İnceleme Onayı Dışındaki Kişilerin Suça İştirak Ettiklerinin  Tespiti Halinde Yapılacak İşlem 

Ön inceleme onayında belirtilenlerden başka memur ve diğer kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara katıldıklarının anlaşılması halinde, yeni bir inceleme onayı alınmaksızın ön incelemeye dahil edilirler.Ancak, bu kişilerin, ön incelemeyle görevlendirilenin üstü olması durumunda bunlar hakkında işlem yapılmaksızın keyfiyet görevlendirme merciine yazılı olarak derhal bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil veya işlem tespit edildiğinde, konu yazılı olarak en seri haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme başlatılmak üzere yetkili mercie bildirilir

Ön İncelemede Görevlendirilenlerin Yetkileri

Ön inceleme ile görevlendirilenler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) na göre işlem yapabilirler. Bu esastan hareketle ön inceleme ile görevlendirilenler, CMK’nın Soruşturma İşlemlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde, hakkında ön inceleme yürüttükleri kişinin leh ve aleyhindeki bütün delilleri toplarlar. Bu maksatla varsa muhbir ve müşteki ile tanıkların ve hakkında ön inceleme yapılan memurların ifadelerini alırlar, gerekirse, kolluk gücüyle ihzaren getirtebilirler, bilirkişi atayıp, keşif yapabilirler, el koyma ve arama yollarına başvurabilir, istinabe usulünden faydalanabilirler.

Ön inceleme Raporu Düzenlenmesi ve Verileceği Yerler

Ön inceleme ile görevlendirilenler, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin ifadesini de almak suretiyle, yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu düzenleyerek izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir.Ön inceleme sırasında zamanaşımı, af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi” önerisinde bulunulur. Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrıca disiplin veya tazmin raporu düzenlenir.


 

Yazımızın yukarıda yer alan bölümlerinde Ön incelemeye ilişkin genel bilgilere yer verdik.Yazımızın bundan sonraki kısımlarında ise örnek belgelerle bir ön incelemenin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız.

1.Yapılacak Ön İncelemeye İlişkin Bilgi ve Belgelerin Toplanması 

Ön inceleme yapmak üzere görevlendirilen kişiler yaptıkları ön inceleme esnasında , 4483 sayılı Kanunun 6 maddesi  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153. ve 159. maddeleri uyarınca hakkında ön inceleme yapılan kişi veya kişiler hakkında kişinin lehine veya aleyhine olan  tüm delileri toplamak zorundadırlar.Bu nedenle ön inceleme konusuyla ilgili hangi belgelerin yapılacak ön incelemede kullanılacağı ve değerlendirmeye alınacağı önem arz etmektedir. Ön inceleme görevi verilen kişiler  ilgili kurumlara yazı yazmadan önce  yapılacak incelemeye ilişkin olarak hangi belgelerin talep edileceğini titizlikle belirlemelidir.Bu belirleme yapılırken öncelikle mevzuat hükümlerinden yararlanılmalı hangi işin hangi mevzuata göre yapılacağı tespit edilmelidir.Ayrıca kurum yetkililerinden konuya ilişkin olarak öncelikle sözlü bilgi alınması da  konuya ilişkin belge taleplerinde faydalı olabilmektedir. Yapılacak ön incelemeler de 30 gün + 15 gün ek süre olmak üzere 45 günlük süre kısıtı olduğundan bilgi ve belgelere en kısa sürede ulaşmak yapılacak ön incelemede gerekli incelemelerin tam ve eksiksiz yapılmasında önem arz etmektedir.Bu nedenle belge talep yazılarında bu hususa ilişkin gerekli açıklamaların yapılması önem arz etmektedir. 


İlgili yazı Örneğine buradan ulaşabilirsiniz

 

2. Yapılacak Ön İncelemelerde Yeminli Katip Görevlendirilmesi 

 Ön inceleme yapmak üzere görevlendirilenler yapılan ön incelemede alacakları ifadelerde ifadeleri bizzat kendileri alabileceği gibi ifadelerin alınmasında yeminli katipte görevlendirebilirler.Eğer yeminli katip görevlendirilmesi yapılacaksa ilgili görevlendirme  CMK’nın 169 uncu maddesi uyarınca yapılır.Görevlendirilecek yeminli katip  şüphelinin ifadesinin alınması, tanığın ve bilirkişinin dinlenmesi, keşif ve arama yapılmasında yemin etmiş olmak şartı ile görev yapabilir. Görevlendirilen yeminli katibin yapacağı yemin “Hiç kimseden korkmayarak, hiçbir tesir altında kalmadan zaptı gereken hususları doğru ve eksiksiz biçimde kaydedeceğime ve bunları hiçbir zaman, üçüncü kişilere açıklamayacağıma namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.”
şeklinde olur.Yeminli katip görevlendirilmesi yapılması durumunda düzenlenen ifade tutanaklarında ön incelemeci ve diğer ilgili kişilerle birlikte yeminli katibin de imzası bulunur. 


İlgili Tutanak Örneğine Buradan Ulaşabilirsiniz.

3.Varsa Şikayetçinin İfadesinin Alınması 

Bazı durumlarda ön inceleme şikayetçilerin Ön İnceleme izni vermeye yetkili makamlara vermiş olduğu dilekçelere veya belgelere göre başlatılmaktadır.Bu gibi durumlarda Ön İnceleme yapacak olanların şikayetçinin bilgisine başvurması önem arz etmektedir.Şikayetçi sözlü veya yazılı olarak  olarak davet edilerek şikayet dilekçesinde yer alan hususlar hakkında ayrıntılı olarak bilgi alınmalı,şikayetine ilişkin ek bilgi ve belgeler varsa şikayetçiden talep edilmelidir.Ayrıca şikayet dilekçesinin kendisine ait olup olmadığı şikayet dilekçesinde yer alan imzanın kendi imzası olup olmadığı gibi hususlar şikayetçiye sorulmalı ve ilgili hususlar tutanak altına alınmalıdır.


İlgili Tutanağa Buradan Ulaşabilirsiniz

4.Yapılan Ön İncelemede Tanıklara İlişkin İşlemler 

Yapılacak ön incelemelerde ön incelemenin mevzuata uygun yapılabilmesi ve incelenen olayın açığa kavuşturulması için önemli olan hususlarda biriside konuyla alakalı tanıkların dinlenmesi ve ifadelerinin alınması hususudur.Tanık olarak dinlenecek kişiler sözlü veya yazılı olarak ifade vermeye çağrılabilir.Tanığın gelmeme ihtimali olan durumlarda tanığa yapılacak olan davetin yazılı olarak yapılması önem arz etmektedir.


Tanık Davet Yazısına Buradan Ulaşabilirsiniz

Yazılı olarak ifadeye çağrılan tanık ifadeye gelmez ise CMK 44. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına yazılacak yazı ile tanığın zorla getirilmesi sağlanmalıdır.Tutuklu veya hükümlü olanların tanık olarak ifadelerine başvurulacağı takdirde ilgili kişilerin ifadeye vermeye gelmeleri mümkün olmadığından ilgililerin bulundukları cezaevlerinin bağlı olduğu savcılığa yazı yazılarak Cumhuriyet Savcılığından izin alınmalı ve ilgililerin ifadeleri cezaevlerinde alınmalıdır.


Ön inceleme görevi ile görevlendirilenler tanığın ifadesini almadan tanıklık yapacak olanların hakkında ön inceleme yapılan kişinin 

- Nişanlısı,
- Evlilik bağı kalmasa bile eşi,
- Kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısmı veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlığı (ana, baba, dede, nine ve bunların ana, babaları, çocuklar, torunlar,

üvey ana ve baba, üvey çocuklar, üvey torunlar, kardeşler, amca, hala, dayı, teyze, yenge, yeğen, enişte, kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader, baldız, görümce)
- Evlatlık bağı olup, olmadığı hususunu araştırmaları gerekmektedir.Bu durumda olan tanıklar olduğu takdirde Ön İncelemeyi yürütenler ilgililerin tanıklıktan çekilme hakları olduğunu ilgililere bildirmek zorundadır.Bu şekilde olanlar tanıklıktan çekilme haklarını kullanabilecekleri gibi tanıklıkta yapabilirler.Yine tanıklık yapmaya karar veren bu kişilerin tanıklığın her hangi bir safhasında tanıklıktan çekilmeleri de mümkündür.

Hakkında Ön inceleme yapılan kişi hakkında  yukarıda sayılan kişiler haricinde  Avukatlar, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ile bunların yardımcıları, mali müşavirler ve noterler, bu sıfatları dolayısıyla öğrendikleri bilgiler sebebiyle tanıklıktan çekinebilirler. Ancak, avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları dışında kalan kişiler, ilgilinin onay vermesi halinde tanıklıktan çekinemezler.Burada sayılan unvanların tanıklıktan çekilme halleri meslekleri icabı öğrendikleri kişiye özel bilgilerle sınırlıdır.

Tanık olarak dinlenecek kişilere  tanıklığa başlamadan önce  “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin verdirilir.Tanık olarak dinlenecek olanlardan öncelikle nufüs cüzdanı ehliyet gibi kimliklerini doğrulayacak belgeler talep edilmeli ve ilgili bilgiler ifade tutanağı üzerinde kayıt altına alınmalıdır.Ön inceleme kapsamında dinlenecek ve ifadeleri alınacak olan tanıklar birden fazla ise her bir tanık diğerleri yanında olmaksızın ayrı ayrı dinlemelidir.Tanığa sorulacak sorular ifade tutanağına teker teker yazılıp cevapları da soruların altına yazılabileceği gibi,sorulacak olan sorular sözlü olarak sorulup sadece tanık tarafından verilecek cevaplarda ifade tutanağına yazılabilir. İfade işlemleri esnasında tanık tarafından verilen bilgiler ifade tutanağında kayıt altına alınır.İfade işlemleri bittikten sonrada ilgili ifade tutanağı taraflarca imzalanır.


Tanık İfade Tutanağına Buradan Ulaşabilirsiniz

Tanık olarak dinlenecek olanlar Ön inceleme görevini yürütenlerin bulunduğu yerden başka yerde bulunuyorlar ve ön inceleme süresi içinde fiilen gelip ön inceleme yapanlara ifade vermeleri mümkün değil ise  tanığın ifadesi İstinabe yoluyla alınmalıdır.İstinabe yolu ile alınacak ifadelerde öncelikle tanıklık yapacak kişinin bulunduğu yer tespit edilmeli bundan sonrada istinabe talimatı düzenlenerek duruma göre tanık resmi bir kurumda çalışıyor ise tanığın kurumuna gönderilmeli tanık herhangi bir yerde çalışmıyor ise istinabe talimatı valilik veya ilçe idare kurullarına gönderilerek tanığın istinabe yoluyla ifadesinin alınması istenmelidir.


İstinabe Talep Yazısına Buradan Ulaşabilirsiniz

5.Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kişilerin İfadeye Çağrılması 


Hakkında ön inceleme yapılan kişilerin ifadeye çağrılması sözlü veya yazılı olarak yapılabilir.Ancak tanıklara ilişkin başlıkta anlattığımız gibi ilgili kişinin ifadeye gelmeme durumu da göz önünde bulundurularak ifadeye çağırma işleminin yazılı olarak yapılması daha uygun olacaktır. Düzenlenecek çağrı kağıdında hakkında ön inceleme yapılan kişinin ifadeye gelmediği takdirde zorla getirileceği hususu özellikle belirtilmelidir.

İfadeye Davet Yazısına Buradan Ulaşabilirsiniz

Hakkında ön inceleme yapılan askerlik görevini yapmakta ise davetiye tebliği ve ihzaren getirilme işlemleri, bağlı olduğu askeri makamlar aracılığı ile yerine getirilir. Şayet tutuklu veya hükümlü ise ifadeleri, ceza evinden sorumlu Cumhuriyet Savcılığından alınacak izinle bulundukları yerde alınır.


6. Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesinin alınması

 Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesi alınırken öncelikle ilgilinin  adı, soyadı, ana-baba adı, doğum tarihi ve yeri, gibi bilgiler nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi kimlikler aracılığı ile tespit edilir.İlgili bilgiler düzenlenecek ifade tutanağına yazılır.Bu bilgilerin haricinde ilgilinin iş ve ev adresi ile telefon numaraları ifade tutanağına yazılır.Bundan sonraki süreçte ilgiliye yüklenen suç ile ilgili bilgiler ve şikayet konusu durumlar anlatılarak gerekli açıklamaları yapmaları istenir.Ayrıca ifade vermemek gibi bir hakkı da olduğu bildirilir.Eğer hakkında Ön inceleme yapılan kişi ifade vermez ise ilgili durum tutanak altına alınmalıdır.Bunun yanında  dilerse avukat bulundurabileceği, buna imkanı yoksa baro tarafından tayin edilecek bir avukat isteyebileceği söylenir. Ancak isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmak istemez ise zorlanamaz.

İfade alma işleminde yapılanlar ve açıklamalar düzenlenen bir tutanağa kaydedilir ve bitiminde okunarak, hazır bulunanlarca imzalanır
 Bu tutanakta;
- İfade verme işlemimin yapıldığı yer ve tarih,
- İfade verenin açık kimliği,
- İfade alma işleminde yukarıda belirtilen işlemlerin yerine getirilip, getirilmediği yerine getirilmemiş ise sebepleri,
- İfade verenin açıklamaları ile sorulan sorular ve alınan cevaplar,
- İfade verenin varsa son olarak söylemek istedikleri,
- Tutanak içeriğinin ifade veren ve varsa avukatı tarafından okunup, imzalandığı, imzadan imtina edilmişse bunun nedenleri, yer alır.


Ön İnceleme-Soruşturma İfade Tutanağına Buradan Ulaşabilirsiniz

Hakkında Ön inceleme yapılan kişi veya kişiler ifadelerini yazılı olarak vermek isterlerse ifadelerini yazılı olarak da verebilirler.Bu gibi durumlarda cevaplandırılması istenen sorular resmi yazı ile ilgililere imza karşılığı verilmeli ve yazılı olarak verecekleri ifade  için ilgililere  ön inceleme süreside göz önüne alınarak uygun bir süre verilmelidir.

7.Ek süre talebi
 Ön inceleme sürdürülürken 30 günlük sürenin yetmeyeceği anlaşılır ise ön inceleme ile görevlendirilenler, kendilerini görevlendiren yetkili merciden bu süre bitmeden önce İzin vermeye yetkili makamlardan 15 günlük daha ek süre istenebilir.

8.Ön İnceleme Görevi İle İlgili Diğer Hususlar 

Uygulamada sıklıkla kullanılmamakla  birlikte  Ön İnceleme görevini yürütenler Ön inceleme görevleri esnasında İl adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl  düzenlenen listede yer alan kişiler arasından uzmanlık gerektiren işlerde Bilirkişi görevlendirilmesi yapabilirler.Ön incelemeyle görevlendirilenler gerektiğinde suç delillerinin yok edilmesini, değiştirilmesini engellemek veya fiilin nasıl gerçekleştiğini tespit etmek için keşif yapabilirler. Keşif esnasında yeminli zabıt kâtibi bulundurulur. Ayrıca önceden haber verilerek hakkında ön inceleme yapılanla varsa avukatı da hazır bulunabilir. Ön inceleme ile görevlendirilenler, ön incelemeye konu olayda ispat vasıtası olabilecek her türlü resmi belge ve eşyayı, resmi daire sınırları içinde olmak kaydıyla muhafaza altına alabilirler.

9.Ön İnceleme Raporunun Hazırlanması 

Yukarıda ayrıntılı olarak  anlatılan Ön İncelemeye ilişkin süreçler tamamlandıktan sonra Ön İnceleme görevi ile görevlendirilenler tüm bilgi ve belgeler ile birlikte alınan ifadeleri ve mevzuat hükümlerini de  değerlendirerek Ön İnceleme raporunu düzenleyip Ön İnceleme İzni vermeye yetkili makamlara kendilerine verilen süreyi aşmadan tamamlayarak vermek zorundadırlar.

-Birden fazla kişi tarafından yapılan ön incelemelerde farklı görüşler var ise raporda gerekçeleriyle ayrı, ayrı yer alır.
-Ön incelemeye konu fiil aynı zamanda disiplin cezası verilmesini veya tazmini gerektirir nitelikte ise ayrı bir rapor düzenlenir. Ancak, ön inceleme raporuna bağlanan konu, disiplin cezasını gerektiren konudan ayırt edilemeyecek nitelikte ise ön inceleme raporunun bir nüshası, gerekli idari işlemlerin uygulanması için disiplin cezası vermeye yetkili amire gönderilir.

-Ön İnceleme esnasında raporun yazılmasında kullanılan belgeler ve alınan ifadeler raporun ilgili bölümlerinde ek numaraları ile belirtilmeli ve ilgili belgeler rapor ekine eklenmelidir.

-Düzenlenen rapor yetkili makamların istemiş olduğu nüsha adeti kadar çoğaltılmalı ayrıca raporun en az bir nüshası raporu düzenleyenler de kalacak şekilde hazırlanmalı ve tüm nüshalar imzalanmalıdır.

-Düzenlenen raporun sonucunda Ön İnceleme görevini yerine getirenler “Soruşturma izni verilmesi / verilmemesi uygun olacaktır.” şeklinde kanaatlerini bildirmek zorundadırlar. “Soruşturma izni verilmesi uygun olacaktır” görüş ve kanaatine varılmış ise fiilin Türk Ceza Kanununun hangi maddesine göre suç teşkil ettiği belirtilir.

10. Ön İnceleme Raporunun Şekli 

 Ön inceleme raporları aşağıda gösterilen bölümlere uygun olarak  düzenlenir.

I- GİRİŞ : Bu bölümde yetkili merciin ön inceleme iznine ilişkin onayı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, bu izne mesnet teşkil eden ihbar, şikayet, savcılık talebi veya teftişte tespit edilmesi gibi hususlar yer alır.
II- KONU : Bu bölümde, varsa muhbir veya müştekinin kimlik ve adresleri belirtilerek ihbar veya şikayetlerine, Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talepte belirtilen iddialara veya teftiş ve denetimlerde tespit edilen hususlara
ayrıntılı olarak yer verilir. Ayrıca bu fiillerin yetkili mercilerce öğrenilme tarihleri, fiillerin işlendiği yer ve tarih, fiili işlediği iddia olunanların açık kimlikleri ile fiilin işlendiği tarihteki görev unvanları belirtilir.
III- YAPILAN İNCELEME : Bu bölümde incelenen konular sırasıyla ele alınarak; muhbir, müşteki, tanık ve hakkında ön inceleme yapılanın ifadeleri, konuyla ilgili bilgi ve belgeler, varsa bilirkişi raporu, elkoyma ve arama sonuçları, keşif tutanağı gibi ispat vasıtaları silsile içinde belirtilerek fiilin ne zaman, nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği ortaya konulur. Bu amaçla gerektiğinde
Raporda alt bölümler açılır.
IV- DEĞERLENDİRME : Bu bölümde, III. Bölümde yapılan inceleme sonucunda belirlenen fiillerin ve faillerin durumu, ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ceza Kanunu yönünden suçun unsurları da dikkate alınmak suretiyle suçun işlenip, işlenmediğine dair tahlil ve değerlendirmede bulunulur.
V- SONUÇ : Bu bölümde, değerlendirme bölümünde yapılan tahlil neticesinde oluşan görüş ve kanaat, soruşturma izni vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil edecek nitelikte ve açıklıkta yazılmak, fiiller ve failleri
ayrı, ayrı gösterilmek, fiilin aykırılık teşkil ettiği mevzuat ile bunun cezai yaptırımı belirtilmek, zamanaşımı, af veya ölüm gibi hallerin varlığında bu durumlar da ayrıca ifade edilmek suretiyle soruşturma izni verilmesi veya soruşturma izni verilmemesi şeklinde sonuçlandırılır.

İç İşleri Bakanlığınca yayımlanan 4483 sayılı Kanuna göre yapılacak olan ön incelemelere ilişkin yönerge ekinde yer alan rapor şablonu aşağıdaki gibidir.Bazı valilik ve kaymakamlıklar hazırlanacak raporun aşağıdaki düzende hazırlanmasını talep etmektedirler.

BAŞLANGIÇ :

(Bu bölüme, ön inceleme başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.)

MUHBİR VE MÜŞTEKİ :

(Bu bölüme, varsa muhbir yada müştekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.)

İDDİA :

(Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir yada şikayetçiden gelen iddia yazılmalıdır.)

ÖĞRENME TARİHİ :

(Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılmalıdır.)

OLAY YERİ VE TARİHİ :

(Bu bölüme, suçun işlendiği yer ve tarihi yazılmalıdır.)

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR:

(Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri ile suç tarihi itibarıyla görev unvanları yazılmalıdır.)

İNCELEME KONUSU:

(Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından ön inceleme yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları yazılmalıdır.)

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ:

(Bu bölüme, hakkında inceleme yapılanların ifadeleri ya da ifade özetleri yazılmalıdır.)

İNCELEME VE TAHLİL:

(Bu bölüme, ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlili yazılmalıdır.)

SONUÇ :

(Bu bölüme, inceleme ve tahlil bölümüne dayanarak soruşturma izni vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil edecek nitelikte varılan kanaat yazılmalıdır. Ayrıca inceleme konularının birden fazla olması durumunda her bölüm ayrı ayrı numaralandırılarak “GENEL SONUÇ” başlığı altında bir arada görülecek şekilde yazılmalıdır.)

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 15:03
YORUM EKLE