Disiplin cezası zamanaşımının en son eyleme göre belirlenmesi gerektiği

57 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin ikinci fıkrası gereğince disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yılı geçmesi halinde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır. Danıştay 12. Dairesinin,  disiplin cezası verme zamanaşımının en son eyleme göre belirlenmesi gerektiğine dair kararı aşağıda yer almaktadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/804
Karar No : 2019/4048

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …
VEKİLİ : …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLLERİ : …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İli, … İlçe Devlet Hastanesi eski Başhekimi olan ve … İlçe Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 23.12.2015 tarih ve 2015/III-1 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacı hakkında narkotik ilaçların teslim alınması, teslim edilmesi, kullanımı, sarfiyatı ile kayıtların düzenli olarak tutulması ve bildirilmesi hususlarında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeyerek, narkotik ilaçların suistimaline sebebiyet verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı, soruşturma sonucu düzenlenen raporda; tüketimi kontrole tabi tutulan, yeşil ve kırmızı reçete ile satılabilen uyuşturucu ve psikotrop ilaçları hileli davranışlar ile zimmetine geçirdiğinin sübuta erdiğinden bahisle davacının devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının teklif edilmesi üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu Yüksek Disiplin Kurulu'nun 23.12.2015 tarih ve … sayılı işlemin tesis edildiği, davacıya isnad edilen fiillerin üzerinden iki yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra dava konusu işlemin tesis edildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin ikinci fıkrası gereğince disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yılı aşkın bir zaman geçtiği, bu sebeple işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu … İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının Devlet memurluğundan çıkarılmasını gerektirir fiil ve hallerinin 01/10/2013 tarihinde başladığı, 15/01/2014 tarihine kadar devam ettiği, davacının fiilinin mütemadi disiplin suçunu oluşturduğu, zaman aşımı süresinin bu tarihten itibaren başlayacağı, bu nedenle İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı, bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ : Davacıya isnat edilen ve davacının ifadesinde kabul ettiği fiilerden; annesi …'a reçete ettiği ancak hastane kayıtlarında uygulama listesinde bulunmayan bir adet … adlı uyuşturucu ilacı hastaya uygulamayarak, 28/12/2013 tarihinde zimmetine geçirdiği, dava konusu işlemde cezalandırmayı gerektiren fiilerden birinin de bu olduğu dikkate alındığında, soruşturma konusu bu fiil açısından zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır. Temyiz isteminin kabulü ile; ceza zamanaşımı dolduğundan bahisle dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu kararın bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesinde, belirlenen kanunlarda bulunan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, ” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, diğer mevzuatta "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve … yapılmış olan atıflar … yapılmış sayılır." hükmüne yer verilmiş olduğundan, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine hasım mevkiine alınarak işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
… İli, … İlçe Devlet Hastanesi eski Başhekimi olan ve … İlçe Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan davacı hakkında, … İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kullanımında suistimal olduğu yönündeki 14.11.2014 tarihli şikayet dilekçesi üzerine yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 07.08.2015 tarih ve … sayılı Disiplin Soruşturması Raporunda; "davacının 10.09.2013 tarihinde istemde bulunulan ve 01.10.2013 tarih 174 sayılı Taşınır İşlem Fişi ile adına çıkışı yapılan 25 adet … adlı uyuşturucu ilacı acil servise teslim etmediği, kendisi, annesi, babası ve anneannesi adlarına usulsüz kayıt açtırarak uyuşturucu ve psikotrop ilaçların suistimaline sebebiyet verdiği, bu kapsamda tüketimi kontrole tabi tutulan, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu ve psikotrop ilaçları hileli davranışlar ile zimmetine geçirdiğinin tespit edildiği", soruşturma raporuna göre sübut bulduğu iddia edilen bu eylemi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasının teklif edilmesi üzerine, teklif doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu'nun 23.12.2015 tarih ve ... sayılı dava konusu işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zamanaşımı" başlıklı 127. maddesinin ikinci fıkrasında;
"Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."
hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dava konusu uyuşmazlıkta; davacının … İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kullanımında suistimal olduğu yönündeki şikayet üzerine yapılan soruşturmada alınan ifadeler ve hastane kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporda; davacının, 01.10.2013 tarih … sayılı Taşınır İşlem Fişi ile adına çıkışı yapılan 25 adet … adlı uyuşturucu ilacı acil servise teslim etmediği, kendisi için Dr… tarafından uygulandığı kayıt altına alınan 30.12.2013 tarihli 3 adet … adlı uyuşturucu ve Dr. ... tarafından uygulandığı kayıt altına alınan 05.08.2013 tarihli 3 adet … adlı uyuşturucu ile 23.08.2013 tarihli 2 adet … adlı uyuşturucu ve 1 adet … adlı uyuşturucuya ilişkin olarak ilgilinin bu ilaçları aldığı ve adı geçen doktorların bahsi geçen ilaçların uygulamasını davacıya yapmadıklarının tesbiti ve davacının babası adına 28.09.2013 tarihinde baş ağrısı tanısıyla 4 adet … uyuşturucu ampul, annesi adına 28.09.2013 tarihinde baş ağrısı tanısıyla 3 adet … uyuşturucu ampul ile anneannesine 13.10.2013 tarihinde bacak ağrısı tanısıyla 5 adet morfin ampul çıkışı olduğu, bu kayıtlara ait doktor hanesinde davacının adının yer aldığı hususunun poliklinik defteri, otomasyon sistemi ve acil serviste tutulan tutanaklardan anlaşıldığı, kendisi, annesi, babası ve anneannesi adlarına usulsüz kayıt açtırarak uyuşturucu ve psikotrop ilaçların suistimaline sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Davacı muhtelif tarihlerde annesi, babası, anneannesi adına, onlar hastaneye gelmeden sadece adlarına kayıt açtırarak muhtelif ilaçları reçete ettiğini ifadesinde de kabul etmiştir.
Soruşturma konusu edilen fiilerden birinin de davacının annesi ...'a reçete ettiği ancak hastane kayıtlarında uygulama listesinde bulunmayan bir adet … hastaya uygulamayarak, 28/12/2013 tarihinde zimmetine geçirmek olduğu soruşturma raporu ve bunun eki olan belgelerden anlaşılmaktadır. Davacının dava konusu işlemle, cezalandırılmasına neden olan fiillerinden birinin de bu olduğu dikkate alındığında, bu fiili açısından zamanaşımı süresi dolmadan dava konusu işlemin tesis edildiği açıktır. İdare Mahkemesince, sadece 01/10/2013 tarihinde adına çıkışı yapılan 25 adet … adlı uyuşturucu ilacın zimmete geçiriliş tarihi esas alınarak ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı kabul edilmektedir. Oysa davacının eylemlerinin devam ettiği ve son eyleminin 28/12/2013 tarihinde olduğu dikkate alındığında dava konusu işlemde zamanaşımı olmadığı görülmektedir.
Bu durumda; ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin … İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 28/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

Editör: TE Bilisim