Disiplin Cezası Alan Kişiler Açıktan veya Yeniden Memurluğa Atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesinde, disiplin cezalarının açıktan veya yeniden atamaya engel olacağına dair bir hükmün yer almadığı, öte yandan yönetmelik ile getirilen düzenlemenin üst hukuk normuna aykırı olamayacağı, bu durumda PTT Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan “görev yaptığı son beş yıl içinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak” hükmüne dayanılarak davacının almış olduğu disiplin cezası nedeniyle yeniden atanma yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında

T.C. DANIŞTAY Onikinci Daire

Esas No: 2012/12593 Karar No : 2016/2552

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili   : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

Vekili   : Av. Av. ...

İstemin Özeti:      Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen

19/06/2012 tarihli ve E:2010/1917; K:2012/1986 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : ...

Düşüncesi: Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

23.05.2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 3. Maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde, "PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" olarak tanımlanmış; "Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar" başlıklı 31. Maddesinin üçüncü fıkrasında, T’.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar PTT'ye yapılmış sayılır hükmüne yer verildiğinden, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" davalı idare kabul edilerek işin esasına geçildi.

Dava; Adana PTT Başmüdürlüğüne bağlı Seyhan Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğünde görev yapmakta iken 24.10.2009 tarihli dilekçesi ile istifaen görevinden ayrılan davacının, görevine geri dönme talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 21.04.2010 tarihli ve 4640 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, PTT 'de daha önce görev yapmış kişilerin yeniden göreve atanabilmeleri için görev yaptığı süre içerisinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları gerekmekte olup, davacının daha önce aylıktan kesme cezası aldığı anlaşıldığından, görevine geri dönme istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92'nci maddesinde aynen, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71’inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü bulunmaktadır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin " Kurumlardan naklen veya yeniden görev talebi sebebiyle atamalar" başlıklı 10/A maddesinde;

(1) Başka kurum ve kuruluşlardan PTT'ye naklen veya yeniden atanabilmek için;

a) Adaylığı kaldırılmış olmak,

b)Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil not ortalaması ile başarı değerlendirmesi yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

c)Görev yaptığı son beş yıl içinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

ç) 45 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır, "hükmüne yer verilmiştir.

Normlar hiyerarşisinde anayasal ve yasal düzenlemelerden sonra gelen idari düzenlemeler bir yasa hükmüne dayalı olarak hazırlanır ve kanun hükümlerine açıklık getirilmesi suretiyle bu kanun hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi amaçlanır. Diğer yandan, normlar hiyerarşisindeki düzenleme soyuttan somuta doğru kademeli bir sistem içermektedir. Anılan sistemde bir üst norm bir alt norma oranla daha genel ve soyut ifadeler taşımakta, bir alt norm ise daha özel ve somut ifadelerle bir üst normun ne amaçlamak istediğini somut olarak ortaya koymaktadır. Öğretide türevsel bir yetki olarak kabul edilen idarelerin düzenleme yetkisinin, yasalarla getirilen hükümleri aşacak bir şekilde kullanılamayacağı da İdare Hukukunun en temel ilkelerindendir. Dolayısıyla; sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir düzenleme yetkisine sahip olan idarenin, Anayasa'da öngörülen ayrıksı durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, düzenleme yapmak suretiyle kural koyması mümkün değildir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Adana PTT Başmüdürlüğüne bağlı Seyhan Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğünde görev yapmakta iken 24.10.2009 tarihli dilekçesi ile istifaen görevinden ayrıldığı, görevine geri dönme talebiyle yaptığı 12.04.2010 tarihli başvurusunun 21.04.2010 tarihli ve 4640 sayılı işlem ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi uyarınca reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının görevde iken 16.10.2009 gün ve 13887 sayılı işlem ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(a) maddesinde düzenlenen "Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak" hükmü uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı, davacının yeniden göreve dönme istemli başvurusunun, Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 10. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde düzenlenen " Görev yaptığı son beş yıl içinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak.." hükmü uyarınca anılan disiplin cezası nedeniyle reddedildiği ,oysa ki 657 saylı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesinde yer alan düzenlemede alman disiplin cezalarının açıktan veya yeniden atamaya engel olacağına dair bir hükmün yer almadığı, bunun yanında yönetmelik ile getirilen düzenlemenin üst norm olan kanun hükmüne aykırı olamayacağı, yönetmeliğin kanun hükmüne aykırı bir düzenleme içermesi halinde ise, üst norm olan Kanun hükmünün uygulanacağı açık olduğundan Kanun hükmüne aykırı yönetmelik hükmüne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 26/04/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki karara katılmıyorum.