Disiplin amiri soruşturmacının önerdiği cezadan farklı bir ceza verebilir mi?

Disiplin Cezasına Konu Olan Eylem Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirse Bile Disiplin Soruşturmasında Soruşturmacı Tarafından Önerilen Teklife Uygun Cezanın Verilmesine Yetkili Disiplin Kurulunca Ceza Tayininde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında

Danıştay

12. Daire

Esas No                                : 2000 / 4136

Karar No                             : 2001 / 4145

Karar Tarihi                        : 29.11.2001

ÖZÜ: DİSİPLİN CEZASINA KONU OLAN EYLEM DAHA AĞIR BİR CEZAYI GEREKTİRSE BİLE DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SORUŞTURMACI TARAFINDAN ÖNERİLEN TEKLİFE UYGUN CEZANIN VERİLMESİNE YETKİLİ DİSİPLİN KURULUNCA CEZA TAYİNİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): ... Üniversitesi Rektörlüğü Vekili : Av. ...,

Karşı Taraf : ...

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Deniz Levent Düşüncesi : Davacının, görevinden çekilmiş sayılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren bir fiil nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezasını değerlendirme ve karar verme yetkisinin disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kuruluna ait bulunduğu nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tesis edilen dava konusu, görevinden çekilmiş sayılma işleminde yetki yönünden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ise de, davacının davranışlarının kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller kapsamında değerlendirilerek kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiği, ancak geçmiş hizmetleri sırasında olumlu çalışmaları gözönüne alınarak alt ceza şeklinde görevinden çekilmiş sayma cezası ile cezalandırılması yönünde soruşturma raporunda teklif getirilmesi karşısında bu teklif doğrultusunda görevinden çekilmiş sayma cezasını vermeye yetkili olan mercilerce tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yönde verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Efser Koçakoğlu Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

... Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan davacı Fakülte Yönetim Kurulunun ... günlü, ... sayılı kararının Rektör tarafından uygun görülmesi suretiyle tesis edilen görevinden çekilmiş sayma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi haklarının yasal faiziyle ödenmesine, özlük haklarının tanınmasına karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/b-6 maddesi ile 33.maddesinin (C) fıkrasının birlikte değerlendirilmesinden, bir üniversitede öğretim elemanı için kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren bir fiil nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezasını karara bağlama yetkisinin disiplin amirinin teklifi üzerine, Yüksek Disiplin Kuruluna ait bulunduğu, dosyanın incelenmesinden; ... Üniversitesi Öğretim Üyesi olan davacı hakkında ileri sürülen iddialar ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda 16 madde halinde sayılan suçları işlediği sübut bulduğundan bahisle, isnat edilen eylemlerin Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren 11/b-6 maddesinde belirtilen "kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" olarak nitelendirildiği, bu nedenle kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasının gerektiği, ancak davacının geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ve iyi sicili gözönüne alınarak bir alt ceza olan görevinden çekilmiş sayma cezası ile cezalandırılması yönünde teklif getirildiği, bu teklif doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör tarafından dava konusu görevinden çekilmiş sayma işleminin tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren bir fiil nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezasını değerlendirme ve bu konuda bir karar verme yetkisi, disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kuruluna ait bulunduğundan Fakülte Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir (Rektör) tarafından tesis edilen dava konusu görevinden çekilmiş saymaişleminde yetki yönünden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, görevine son verildiği tarihten itibaren açıkta geçen sürelere ait idarece hesaplanacak maaş vesair hakların davanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı idare, soruşturma komisyonunca teklif edilen cezanın kamu görevinden çıkarma cezası olmayıp "görevinden çekilmiş sayma" cezası olduğunu, bu cezanın ise yetkili olan rektör tarafından onandığını, bu nedenle işlemde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Yükseköğretim Kurumları, Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/b-6.maddesinde "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış olup aynı yönetmeliğin disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulları düzenleyen 33.maddesinin (c) fıkrasında; "Görevinden çekilmiş sayma ve yönetim görevinden ayırma cezaları, Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için bu cezalar disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir." hükmü yer almış aynı yönetmeliğin 3.maddesinde ise Yüksek Disiplin Kurulunun, Yükseköğretim Yürütme Kurulunu, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, rektör ve dekanların disiplin işlerinde ise Genel Kurulu, Disiplin Kurullarının ise Yükseköğretim Kurumlarında, bu kurumların yönetim kurullarını ifade ettiği belirtilmiştir.

Olayda, davacı hakkında yapılan soruşturma sonucu, 16 madde halinde sayılan suçları işlediğinin sübut bulduğundan bahisle, bu suçların Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/b-6 maddesinde belirtilen "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili olarak nitelendirildiği ve yönetmeliğin 4/g maddesinde sözü edilen "Kamu görevinden çıkarma cezası" ile cezalandırılması gerektiği,ancak Yönetmeliğin 16.maddesine göre geçmiş hizmetleri sırasındaki olumlu çalışmaları ve iyi sicili gözönüne alınarak bir derece hafif olan ve aynı yönetmeliğin 4/f maddesinde tanımlanan "Görevinden çekilmiş sayma" cezası ile cezalandırılmasının uygun olduğu yönünde soruşturma komisyonunca teklifte bulunulduğu, ... Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca davacının son kez savunması alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunun (Disiplin Kurulunun) ... günlü, ... sayılı kararıyla görevinden çekilmiş sayma cezasının kabul edilip ... günlü, ... sayılı Rektörlük işlemi ile uygun görülerek dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, her ne kadar mahkemece kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren bir fiil nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezasını değerlendirme ve karar verme yetkisinin Yüksek Disiplin Kuruluna ait bulunduğundan bahisle Fakülte Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör tarafından tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle dava konusu işlem iptal edilmişse de, davacının davranışlarının kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller kapsamında değerlendirilerek sözü edilen yönetmeliğin 11/b-6 maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiği, ancak yönetmeliğin 16.maddesine göre geçmiş hizmetleri sırasında olumlu çalışmaları ve iyi sicili gözönüne alınarak bir alt ceza şeklinde görevinden çekilmiş sayma cezası ile cezalandırılması yönünde soruşturma raporunda teklif getirilmesi karşısında bu teklif doğrultusunda görevinden çekilmiş sayma cezasını vermeye yetkili olan mercilerce tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, .. sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına 29.11.2001 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim