Geriye dönük aile yardımı ile ilgili karar Geriye dönük aile yardımı ile ilgili karar

Denetimli serbestliğe tabi tutulan personel açığa alındığı döneme ait döner sermayeleri isteyebilir mi?

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gassal olarak görev yapan bir personel, hakkındaki soruşturma nedeniyle 14/10/2003 - 13/10/2009 tarihleri arasında açığa alındığını, ceza yargılaması sonucunda da hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiğini ve yargı kararında belirtilen 5 yıllık sürenin sona erdiğinden bahisle, görevden uzaklaştırıldığı dönemde yoksun kaldığı döner sermaye tutarının, yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin  işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan İlk derece mahkemesi; ilgili mevzuat uyarınca, çalıştığı kuruma fiilen katkı sağlayan personele çalıştığı sürece kurumdan döner sermaye ek ödemesi yapılacağının açık olduğunu, bu durumda, kişinin açığa alındığı dönemde herhangi bir fiilen çalışmasının olmadığı açık olduğundan, verilen fiili katkının karşılığı olarak ödenen döner sermayenin ödenmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmek suretiyle, davacının alamadığı dönemlere ait döner sermaye tutarının yasal faiziyle birlikte hesaplanarak tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemini reddetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/4083 E. , 2021/6924 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/4083
Karar No : 2021/6924

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:  ili, … Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gassal olarak görev yapan davacı tarafından, hakkındaki soruşturma nedeniyle 14/10/2003 - 13/10/2009 tarihleri arasında açığa alındığı, ceza yargılaması sonucunda da hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği ve yargı kararında belirtilen 5 yıllık sürenin sona erdiğinden bahisle, görevden uzaklaştırıldığı dönem için ödemesi yapılan 1/3 oranındaki maaşının yasal faizinin ve bu dönemde yoksun kaldığı döner sermaye tutarının, yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; dava konusu, davacının ödeme yapılan 1/3 oranındaki maaşının yasal faizinin ödenmesine yönelik başvurusunun reddine ilişkin işlem yönünden incelendiğinde, 03/12/2009 tarihli ödeme emri belgesiyle açığa alındığı dönemde maaşından yapılan 1/3'lük kesintinin ödendiği, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra yapılan başvurunun reddi üzerine davanın açıldığı görüldüğünden, bu kısım yönünden davanın süre aşımı nedeniyle reddinin gerektiği, davacının alamadığı dönemlere ait döner sermaye tutarının yasal faiziyle birlikte hesaplanarak ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem yönünden ise, ilgili mevzuat uyarınca, çalıştığı kuruma fiilen katkı sağlayan personele çalıştığı sürece kurumdan döner sermaye ek ödemesi yapılacağının açık olduğu, bu durumda, davacının açığa alındığı dönemde herhangi bir fiilen çalışmasının olmadığı açık olduğundan, verilen fiili katkının karşılığı olarak ödenen döner sermayenin ödenmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmek suretiyle, davanın, davacının tarafına ödeme yapılan 1/3 oranındaki maaşının yasal faizinin ödenmesine yönelik başvurusunun reddine ilişkin işlem yönünden süre aşımı nedeniyle, davacının alamadığı dönemlere ait döner sermaye tutarının yasal faiziyle birlikte hesaplanarak tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem yönünden ise esastan reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Hakkındaki ceza davası sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıllık denetimli serbestlik süresinin sona ermesine binaen dava konusu başvurunun yapıldığı, bu nedenle süre aşımının söz konusu olmadığı, dava konusu işlemin tebliği üzerine süresi içerisinde temyize konu davanın açıldığı, ayrıca döner sermaye yönünden de açılan davanın reddinin, hukuka aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle davacının tarafına ödeme yapılan 1/3 oranındaki maaşının yasal faizinin ödenmesine yönelik başvurusunun reddine ilişkin işlem yönünden süre aşımı nedeniyle reddi, davacının alamadığı dönemlere ait döner sermaye tutarının yasal faiziyle birlikte hesaplanarak tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem yönünden ise esastan reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.