Öğretmenlerin ek ders ücretlerine 3 kata yakın zam geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Öğretmenlik Meslek Kanununda bazı öğretmenlerin ek ders ücretlerine 3 kata yakın zam yapılıyor.

Bilindiği üzere, öğretmenlerin aylık karşılığı vermek zorunda oldukları ek ders saati vardır. Ek ders ücreti olarak ödenen tutar ise aylık karşılığı verilmesi zorunlu olan ek ders saatini aşan kısım için hesaplanıp ilgilisine ödenir. Bir saatlik ders ücreti ise kişinin görev yaptığı kuruma, eğitim durumuna ve ders görevini ifa ettiği zamana göre farklılık göstermektedir. Ders görevi verilen personellere ödenmesi gereken ücretin hesabı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş olup bunun dışında yılı bütçe kanunu ve kamu işveren heyeti ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerinde de yer alan düzenlemeler ders ücreti hesabında dikkate alınmaktadır.

Ancak,  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı'nda ek ders ücreti ödemelerinde yeni bir düzenlemeye yer verildi.

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere kurulacak Millî Eğitim Akademisinde görevlendirileceklere ek ders ücreti 3 kata yakın artırılıyor.

Taslağın "Akademide görevlendirme" başlıklı 31 inci maddesinde;

" (1) Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Malmüdürlüklerinin kapatılması ile ilgili yazı yayımlandı Malmüdürlüklerinin kapatılması ile ilgili yazı yayımlandı

(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen personelin Akademideki çalışma süresi yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır.

(3) Akademinin görev alanına giren eğitimlerde ders vermek üzere Akademinin kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan veya Akademi dışından görevlendirilenlere, her bir ders için (400) gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Düzenleme mevcut haliyle yasalaşması halinde bu kapsamda yer alan personelin ek ders ücretlerine 3 kata yakın zam yapılmış olacak.