Şartlarını taşımadığı bir kadroya atanmak kişi için kazanılmış hak oluşturmaz

Şartlarını taşımadığı bir kadroya atanmak kişi için kazanılmış hak oluşturmaz

Şartlarını taşımadığı bir kadroya atanmak kişi için kazanılmış hak oluşturmaz

Şartlarını taşımadığı bir kadroya atanmak kişi için kazanılmış hak oluşturmaz

Şartlarını taşımadığı bir kadroya atanmak kişi için kazanılmış hak oluşturmaz

Şartlarını taşımadığı bir kadroya atanmak kişi için kazanılmış hak oluşturmaz

Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde itfaiye çavuşluğu kadrosuna atanabilmek için "en az lise mezunu olmak" ve "görevde yükselme sınavında başarılı olmak" şartlarının arandığı, davacının anılan Yönetmelikte aranan görevde yükselme şartlarına riayet edilmeksizin itfaiye çavuşu kadrosuna atandığı, davacının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca durumuna uygun itfaiye eri kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2022/69
Karar No: 2022/888

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak görev yapan davacı tarafından, . tarih ve . sayılı yazıyla bildirilen ve itfaiye eri kadrosuna atanmasına ilişkin bulunan . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Davacının ilk olarak itfaiye çavuşu olarak atandığı 12/04/1994 tarihinde yürürlükte bulunan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre itfaiye çavuşu olarak atanabilmek için " 3 yıl onbaşı olarak çalışmak" şartının arandığı, davacının bu şartı taşımaksızın itfaiye çavuşluğuna atandığı, ikinci olarak itfaiye çavuşluğuna atandığı 12/09/2007 tarihinde yürürlükte bulunan Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde itfaiye çavuşluğu kadrosuna atanabilmek için "en az lise mezunu olmak" ve "görevde yükselme sınavında başarılı olmak" şartlarının arandığı, davacının anılan Yönetmelikte aranan görevde yükselme şartlarına riayet edilmeksizin itfaiye çavuşu kadrosuna atandığı, davacının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca durumuna uygun itfaiye eri kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 01/10/2020 tarih ve E:2017/536, K:2020/2759 sayılı kararıyla;

Davacının itfaiye çavuşluğu görevine atandığı 12/04/1994 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş Görev Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Personelin rütbelerinde en az bekleme süresi" başlıklı 7. maddesi kapsamında, itfaiye çavuşluğu görevine atanabilmek için 3 yıl itfaiye eri ve 3 yıl itfaiye onbaşı olarak görev yapılmasının zorunlu olduğu ayrıca, ilgili personelin, bulunduğu rütbede bilgisi, çalışkanlığı, ahlak ve terbiyesi, kılık ve kıyafeti, tavır ve hareketi ile kendini kabul ettirmesi ve açık unvanın bulunması gerektiğinin ifade edildiği,

Davacının itfaiye başçavuşluğu görevine atanmasından sonra, 02/02/2000 tarih ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde, -İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş Görev Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik'ten farklı olarak- hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişlerin, ancak görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavında başarılı olunması halinde mümkün olacağının belirtildiği,

Dava konusu olayda, davacının kadrosunun 6360 sayılı Kanun kapsamında, 31/03/2014 tarihinde ................................................ Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrine devredilmesi üzerine; itfaiye çavuşluğuna 12/04/1994 tarihinde yapılan atamasının, İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş Görev Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik'in 7. maddesinde yer alan bekleme sürelerine riayet edilmeksizin; 12/09/2007 tarihinde yapılan atamasının ise 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 19. maddesinde yer verilen görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı yerine getirilmeksizin yapıldığından bahisle, davacı, 19/03/2015 tarih ve 1167 sayılı dava konusu işlemle 5. dereceli itfaiye eri kadrosuna atanmış ise de; 02/02/2000 tarih ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 21. maddesi ile Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere daha önce atanmış olanların kazanılmış haklarının saklı tutulduğu, davacının İtfaiye çavuşluğu görevinde kazanılmış hakkı bulunduğu,

Öte yandan, İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş Görev Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik'in 7. maddesinde yer alan diğer hususlara ilişkin olarak, davalı idare tarafından davacının bu kadroya atanmasına engel teşkil edecek nitelikte hukuken kabul edilebilir herhangi bir gerekçe de ortaya konulamadığından, davacının itfaiye başçavuşluğu görevinden alınarak, itfaiye erliği kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

............................... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu işlemle, yürüttüğü itfaiye çavuşluğu görevinden alınması nedeniyle kazanılmış haklarını kullanmaktan alıkonulduğu; maddi ve manevi zarara uğradığı, temyize konu kararın usul ve yasalara aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, ... İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Konya 1. İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine;

YORUM EKLE