Kura sonucu atamaya muvafakat verilmeme işlemi iptal edildi

Kura sonucu atamaya muvafakat verilmeme işlemi iptal edildi

Kura sonucu atamaya muvafakat verilmeme işlemi iptal edildi

Kura sonucu atamaya muvafakat verilmeme işlemi iptal edildi

Kura sonucu atamaya muvafakat verilmeme işlemi iptal edildi

Kura sonucu atamaya muvafakat verilmeme işlemi iptal edildi

Üniversite hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken Sağlık Bakanlığı kurumlararası naklen atama kurasına müracat ederek kura sonucu Ankara iline yerleştirilen ilgili,  Sağlık Bakanlığı emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kişinin katıldığı kura sonucu istediği bir birimde çalışmasının maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı gibi kamu hizmetinden beklenen faydanın artacağı göz önüne alındığında, ilgilinin anılan Kuruma atanma isteğine muvafakat verilmemesine ilişkin  işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/14961 E. , 2021/1031 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/14961
Karar No : 2021/1031

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
İSTEYEN (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … adına … Sendikası

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : Dava; … Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hemşire olarak görev yapmakta iken Sağlık Bakanlığı kurumlararası naklen atama kurasına müracat ederek kura sonucu Ankara iline yerleştirilen davacının, Sağlık Bakanlığı emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin .............. Üniversitesi Rektörlüğü'nün … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
… İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…; K:… sayılı kararla; davacının görev yaptığı kurumda hizmetine ihtiyaç duyulduğu, davalı idarece, kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik koşullar gözetilerek muvafakat verip vermeme hususundaki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanıldığına ilişkin somut bilgi ve belgenin olmadığı, bu halde dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.


Davacının temyiz başvurusu üzerine, Danıştay Beşinci Dairesince verilen 11/04/2016 günlü, E:2015/4721, K:2016/2077 sayılı kararla, temyize konu karar bozulmuş, davalı idarenin kararın düzeltilmesi istemi ise Danıştay Başkanlık Kurulunun iş bölümü kararı uyarınca dosyanın Dairemize gönderilmesi üzerine 07/12/2016 günlü, E:2016/14162, K:2016/5640 sayılı kararla reddedilmiştir.
… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; bozma kararına uyulmayarak, muvafakat istenen görevin, herhangi bir sınavla kazanılmış bir üst görev olmadığı ayrıca davacının muvafakatı talep edilen kadronun halihazırda bulunduğu kadroya nazaran görevde yükselme niteliğinde sayılamayacağı ve kariyer mesleği de olmadığı gerekçesi de eklenmek suretiyle ilk kararda ısrar edilmiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/12/2018 günlü, E:2017/2495, K:2018/6008 sayılı kararıyla; kamu hizmetlerinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun düşeceği, davalı .......................... Üniversitesi Rektörlüğünce personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek davacının Sağlık Bakanlığına atanmasına muvafakat verilmemiş ise de, davacının katıldığı kura sonucu istediği bir birimde çalışmasının maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı gibi kamu hizmetinden beklenen faydanın artacağı göz önüne alındığında, davacının anılan Kuruma atanma isteğine muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına hükmedilmiş, davalı idarenin kararın düzeltilmesi istemi de … günlü, E:…, K:… sayılı kararla reddedilmiştir.
… İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararla; kamu hizmetlerinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun düşeceği, davacının katıldığı kura sonucu istediği bir birimde çalışmasının maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı gibi kamu hizmetinden beklenen faydanın da artacağı göz önüne alındığında, davacının anılan Kuruma atanma isteğine muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine, Danıştay İkinci Dairesince verilen 27/10/2020 günlü, E:2020/609, K:2020/3161 sayılı kararla, temyize konu karar onanmıştır.
Davalı idare tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE
BULUNANIN İDDİALARI :Davalı İdare tarafından; hastanelerinin 3. basamak sağlık hizmeti veren tek sağlık kurumu olduğu, 24 saat hizmet verdikleri, bu anlamda personel ihtiyaçlarının üst seviyede olduğu ileri sürülerek Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idarenin kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Danıştay dava daireleri ile idari veya vergi dava daireleri kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır.
Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenlerinin anılan maddede sayılan nedenlere uymadığı anlaşılmıştır.

KARAR SONUCU :
1. Karar düzeltme isteminin REDDİNE,
2. Karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 05/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE