KPSS Yerleştirmelerine İlişkin Merak Edilenler

memuriyete girişte yaş sınırı varmıi son sınıf öğrencisi kpss girebilir mi, iki öğrenim düzeyinden mezun olan kpss hangi bölümden girer ,

KPSS Yerleştirmelerine İlişkin Merak Edilenler

memuriyete girişte yaş sınırı varmıi son sınıf öğrencisi kpss girebilir mi, iki öğrenim düzeyinden mezun olan kpss hangi bölümden girer ,

KPSS Yerleştirmelerine İlişkin Merak Edilenler

KPSS Yerleştirmelerine İlişkin Merak Edilenler

Ülkemizde her yıl yapılan öğretmenlik ve KPSS A olarak adlandırılan sınavlarla iki yılda bir yapılan KPSS B memurluk sınavlarına binlerce kişi başvuru yaparak kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmak için sınavlara girmektedirler.KPSS sınavlarında yeterli puanları alan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara atanmaktadırlar.KPSS sınavalarına istinaden yapılan atamalarda sınava giren adaylar memuriyetteki alt yaş ve üst yaş sınırının ne olduğu,kpss sınav geçerlilik süresi,öğrenciyken kpss sınavına girilip girilemeyeceği ve buna benzer bir çok konuda tereddütler yaşamaktadırlar.Bu yazımızda KPSS sınav sonucunda devlet memurluğuna yerleşme işlemlerine ilişkin memur adaylarınca en çok merak edilen konuları başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız.

Memuriyete girişte yaş sınırı var mı?

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst yaş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

B grubu kadro olarak adlandırılan kadrolar A grubu kadrolar dışında kalan ve  memur,veri hazırlama kontrol işletmeni,bilgisayar işletmeni,tahsildar,veznedar,mühendis,tekniker v.b benzeri kadrolardan oluşmaktadır.B grubu kadro olarak sayılan bu kadrolara yapılan alımlar ise iki yöntemle yapılmaktadır.Bunlardan birincisi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığına yapılan talepler sonucunda yapılacak merkezi atama usulu ile alım, ikincisi ise yine ÖSYM  Başkanlığınca yapılan sınavda alınacak olan KPSS puanları baz alınarak kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yapacağı sözlü,yazılı veya her iki yöntemle yapılacak alımdır.

Merkezi atama olarak nitelendirilen ve Devlet Personel Başkanlığınca toplanan talepler neticesinde ÖSYM aracılığı ile yapılan memur alımlarda üst yaş sınırı yoktur.Konuya ilişkin olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek Madde 3’de yer alan düzenleme  “Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.”şeklindedir.İlgili yönetmelikte yapılan bu düzenleme nedeniyle B kadro olarak nitelendirilen kadrolara atanacak olanlar yaş şartına takılmadan özel hükümler dışındamerkezi atama kapsamında memur olabilirler.

Yönetmelik maddesinde yer alan düzenleme Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yapılan merkezi atamaları kapsadığından merkezi atama kapsamı dışında yapılan alımlarda kurumlarca yaş şartı konmasına engel bir durum bulunmamaktadır

Son sınıfda okuyan  öğrencileri KPSS’ye girebilir mi?

KPSS’ye katılmak için ilgili düzeyden mezun olma şartı aranmamakta olup sınav sonuçlarının geçerli olduğu süre zarfında mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS’ye girmeleri mümkündür.2019 yılında mezun olabilecek olan bir aday 2018 yılında yapılacak olan kpss sınavına girebilir.Ancak ilgili aday mezun olduktan sonra ilgili kpss puanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının atamalarına başvuru yapabilir.

İki öğrenim düzeyinden de mezuniyetim var. İki farklı düzeyden KPSS’ye girebilir miyim?

Adayların iki farklı öğrenim düzeylerinden KPSS’ye girmeleri mümkün değildir.İki farklı öğrenim düzeyinden mezuniyeti olan bir aday üst mezuniyet alanından kpss sınavına girebilecektir.Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse önce lisans mezuniyeti olan bir aday daha sonra iki yıllık önlisans bölümünü bitirirse bu aday önlisanstan değil üst öğrenim olan ve daha önce mezun olduğu lisans düzeyinden kpss sınavına girmek zorundadır.

KPSS puanı ne zamana kadar geçerlidir?

KPSS sonuçları, A Grubu ve B Grubu  ve öğretmenlik başvuruları için iki  yıl süreyle geçerlidir. Bu süreler içinde yeni sınav yapılmazsa sonuçlar yeni sınav tarihine kadar geçerli olmaya devam eder.

Mevcut B Grubu Lisans KPSS sonucu bir sonraki B Grubu Lisans KPSS sonuçları açıklanıncaya kadar; mevcut Önlisans/Ortaöğretim KPSS sonucu da bir sonraki Önlisans/Ortaöğretim KPSS sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli olmakta; ancak Önlisans/Ortaöğretim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların bir sonraki KPSS’ye lisans düzeyinden katılmaları halinde, mevcut puanlarının geçerliliği KPSS Lisans sonuçları açıklanınca sona ermektedir. (Sözgelimi 2016 yılında KPSS Lisans sınavına katılacak adayların 2014 KPSS Önlisans/Ortaöğretim puanları; 2016 KPSS Lisans sonuçları açıklanınca geçerliliğini kaybedecektir.)

KPSS’den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?

KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan herhangi bir kadro veya pozisyon için aranılan bütün koşulları sağlayarak tercihte bulunan adaylardan, daha düşük puanlı adayın ilgili kadro veya pozisyona yerleşerek daha yüksek puanlı adayın açıkta kalması mümkün bulunmamaktadır. (Bu husus, ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme sonuçları ile birlikte ilan edilen ve yerleştirmesi yapılamayan adayların tercihleri arasında yer verdikleri kadro ve pozisyonlara kaç puanla yerleştirme yapıldığını kontrol edebilmesini sağlayan, en büyük ve en küçük puanlara ilişkin istatistik veriler incelendiğinde de gözlemlenebilmektedir.


 

İki farklı programdan mezuniyetim var. Merkezi yerleştirmelerde her ikisinden de başvuru yapabilir miyim?

Sınava girdikleri öğrenim düzeyinde birden fazla programdan mezuniyeti bulunan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sisteminde kayıtlı olması halinde tercih işlemlerinde aynı düzeydeki tüm mezuniyetlerini kullanabilirler.

Ayrıca, Danıştay 12. Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereği adaylara en üst öğrenim düzeyinden sınava girerek, Teknik Hizmetler Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olup, alt öğrenimleri ile ihraz etmiş oldukları Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara başvurma imkanı getirilmiştir. Adayların bu imkandan yararlanabilmeleri için, tercih yapacakları alt öğrenim düzeyine ait programdan mezun olmaları ve tercih sırasında otomatik alan kontrolü yapıldığından, mezuniyet bilgilerinin ÖSYM tercih sisteminde güncellenmiş olması gerekmektedir


 

MEB’den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak” koşulunu taşıyor muyum


 

Öğrenimleri sırasında zorunlu/ortak/seçmeli olarak bilgisayar dersi aldığını belgeleyen adayların ayrıca Bilgisayar İşletmeni Sertifikası almalarına gerek yoktur


 

Tercih edeceğim kadro ve pozisyonlarda istenilen belgelere ne zaman sahip olmalıyım


 

Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedi


 

Askerde iken tercih yapabilir miyim

Merkezi yerleştirmelerde askerlik görevini ifa etmekte olanların tercih yapabilmeleri mümkündür.

Yoklama kaçağı/bakaya durumundayım, tercih yapabilir miyim?

Bakaya/yoklama kaçağı durumunda olanların resmi ve özel hizmete alınması Askerlik Kanununa göre suç olduğundan, bu durumdaki adayların merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapmaması gerekmekte olup, kamu kurumlarına yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmamaktadır.

Yoklama kaçağı/bakaya durumundaki adayların tercih yapmadan önce yetkili askerlik şubesine başvuru yaparak sevke tabi olmaları gerekmektedir.

Halen bir kurumda çalışıyorum. İstifa etmek suretiyle merkezi yerleştirmelere katılabilir miyim?

Herhangi bir kurumda Devlet memuru olarak çalışan adayların istifa etmeleri halinde yeniden Devlet memuru olabilmek için 657 sayılı Kanunda yer alan bekleme sürelerini geçirmiş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen usule uygun olarak Devlet memurluğundan çekilen adaylar altı ay, bu usule uymadan çekilenler ile çekilmiş sayılanlar ise bir yıl geçmeden Devlet memuru kadroları için tercihte bulunamazlar. Ancak, bu adayların 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi pozisyonları tercih etmeleri mümkündür.Herhangi bir kurumda memuriyetten farklı bir statüde (sözleşmeli, işçi, geçici personel) çalışmakta iken istifa eden adayların merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunmalarında ve göreve başlatılmalarında bekleme süresi yoktur.

Yerleştirme sonrası atama süreci nasıl işler?

Yerleştirmesi yapılan adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif  eder. Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya yerleştirilmeniz halinde atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. (Muvafakati yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir, süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz.)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir pozisyona yerleştirilmeniz halinde; istifa edip bekleme süresine tabi olmaksınız yerleştirildiğiniz pozisyonda göreve başlayabilirsiniz.

Sözleşmeli (399 sayılı KHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Atamanız yapıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz.

Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden itibaren otuz gün içinde yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma yazılı olarak başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.

Yerleştirildiğim kuruma … nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız. Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;

a) Atama işlemleriniz tamamlanmamışsa; atanma hakkınızdan feragat ettiğinize ilişkin dilekçe ile ilgili kuruma başvuru yapabilirsiniz.

b) Atanma işlemleriniz tamamlanmışsa; göreve başlamamanız halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çekilmiş sayılacağınız için bir yıl süre ile Devlet memuru kadrolarına başvuramazsınız.

 Devlet Personel Başkanlığı sitesinden Alınmıştır.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 21:55
YORUM EKLE