İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

Valilkte özel kalem müdürü olarak görev yapan bir personel, aynı ildeki bir ilçe kaymakamlığında münhal bulunan 3. derece şef kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi;  Valilik Özel Kalem Müdürü olan ilgilinin kendi yazılı talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle fiilen özel kalem müdürlüğü görevini belli bir müddet yapmadığı hususunun açık olduğu, ayrıca ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istisnai memurluk kadrolarında görev yapmanın diğer memurluklara naklen atanmalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak doğurmayacağından idarenin takdir yetkisi çerçevesinde hizmet gerekleri, ihtiyaç ve idari zaruretler göz önünde bulundurularak davacının Valilik özel kalem müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin işlemin yerinde görüldüğüne hükmetti.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17890 E. , 2022/332 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/17890
Karar No : 2022/332

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Valiliği
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ...Valiliğinde özel kalem müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, aynı il, .................................................Kaymakamlığında münhal bulunan 3. derece şef kadrosuna atanmasına ilişkin ...günlü, ...sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.


...İdare Mahkemesinin ...günlü, E:...K:...sayılı kararıyla davanın reddine hükmedilmiş olup; anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 21/02/2018 günlü, E:2016/23607, K:2018/10141 sayılı kararıyla bozulmuş, tarafların karar düzeltme istemi de Dairemizin 26/04/2021 günlü, E:2021/7245, K:2021/1542 sayılı kararıyla reddedilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararında belirtilen hususlar araştırılmak suretiyle verilen ...İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Valilik Özel Kalem Müdürü olan davacının kendi yazılı talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle fiilen özel kalem müdürlüğü görevini belli bir müddet yapmadığı hususunun açık olduğu, ayrıca ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istisnai memurluk kadrolarında görev yapmanın diğer memurluklara naklen atanmalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak doğurmayacağından idarenin takdir yetkisi çerçevesinde hizmet gerekleri, ihtiyaç ve idari zaruretler göz önünde bulundurularak davacının Valilik özel kalem müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin işlem yerinde görülmekle birlikte, davacının eşinin .......................................il merkezinde bulunan .... ...............................................Devlet Hastanesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapması nedeniyle eş durumu dikkate alınarak........................................... il merkezinde davacıya uygun bir kadronun bulunup bulunmadığının Mahkemelerinin 14/07/2021 tarihli ara kararı ile sorulması üzerine davalı idare tarafından sunulan cevabi yazı ve kadro dağılım cetvelinin incelenmesinden; 03/11/2014-15/12/2014 tarihleri arasında ........................................................................il merkezindeki şef kadrolarının tamamının dolu olduğu, dolayısıyla dava konusu işlemin tesis edildiği 27/11/2014 tarihi itibarıyla Kastamonu il merkezinde davacıya uygun bir kadro bulunmadığı anlaşıldığından, ...Valiliğinde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan davacının bu görevden alınmasına ve ...............................................................Kaymakamlığında münhal bulunan 3. derece şef kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, 08/12/1998 tarihinden dava konusu işlemin tesis edildiği tarihe kadar özel kalem müdürü olarak görev yaptığı, kazanılmış hakkının dikkate alınması gerektiği, dava konusu işlemin gerekçelerine veya görevinde başarısızlığı ya da yetersizliğine yönelik somut bilgi ve belge bulunmadığı, baskı sebebiyle geçici görevlendirme talebinde bulunduğu, eş durumunun dikkate alınmadığı, işlem sebebiyle aile birliğinin bozulduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023, 21:14
YORUM EKLE